BA-5. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 1

Kursusindhold

Med udgangspunkt i en gennemgang af det ældste af de fire evangelier i Bibelen, Markusevangeliet, introducerer dette kursus den studerende til den nytestamentlige eksegese samt dens fire grunddiscipliner: (i.) tidshistorie, (ii.) indledning (isagogik), (iii.) metode (hermeneutik) og (iv.) bibelsk teologi. Dog fokuseres der i dette semester primært på de tre første discipliner.

 

Ud over kundskab om Markusevangeliet (primærpensum) og den for denne tekst relevante tidshistorie, indledningsstof, metoder og teologi (sekundærpensum) sigter kurset også mod at give den studerende en række håndværksmæssige færdigheder i omgang med de nytestamentlige tekster: Parafrase, kontekstbestemmelse, detaileksegese og samlet tolkning. Endelig har kurset også som mål at opøve den studerende i metodologisk refleksion over eget og andres fortolkningsarbejde.

 

Evalueringen af den studerende forløber i to faser. Gennem semesteret vil evalueringen være formativ – dvs. at den sigter mod at understøtte den studerendes tilegnelse af stof og håndværk. Dette sker gennem indlevering af fem mindre opgaver i en portefølje, som successivt vil introducere til og øve den studerende i det eksegetiske håndværk. Der gives feedback på disse opgaver. Den summative evaluering (udprøvning/eksamen) sker gennem elektronisk indlevering af porteføljen, som indeholder de fem reviderede opgaver samt en sjette opgave, hvis ordlyd afsløres sidste undervisningsgang, og som der ikke gives respons på.

 

Gennem denne kombination af undervisning og porteføljeopgaver sigter kurset mod at opfylde studieordningens læringsmål.


 

AKTIV DELTAGELSE:

Iflg. Studieordningen skal der i kurset indgå ”arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse.” Denne fordring vil på kurset bl.a. blive opfyldt gennem en videndeling, som er knyttet til arbejdet med porteføljeopgaverne.

 

Videndelingen vil omfatte porteføljearbejdet med ”Redegørelse for hovedpunkterne i en videnskabelig artikel” (3. aflevering) og ”Kontekstbestemmelse og parafrase” (4. aflevering). Videndeling sikres gennem, at de studerende mundtligt fremlægger deres opgaver på holdet og på denne måde bidrager til gennemgangen af Markusevangeliet. De studerende vil derfor i disse to opgaver skulle arbejde med forskellige dele af Markusevangeliet. De studerende vil blive inddelt i mindre hold, som – efter retningslinjer givet af underviser – arbejder sammen om den mundtlige fremlæggelse.

 

Fremlæggelsen understøttes af et handout eller en power point, når det gælder artiklen (3. aflevering) eller af et handout for kontekstbestemmelsen og parafrasens vedkommende (4. aflevering). Disse materialer skal vedlægges den endelige aflevering som bilag. Mens handout og power point er gruppens fælles arbejde, skal den skriftlige redegørelse være den enkelte studerendes selvstændige arbejde.

 

FORSKNINGSBASERET UNDERVISNING:

Undervisningen på Københavns Universitet skal være forskningsbaseret – også på bachelorniveau. Hovedparten af det fælles bifagspensum består af introducerende oversigtslitteratur. For at den studerende kan stifte bekendtskab med fagets forskningstradition, vil der i mappen indgå en opgave (3. aflevering), hvor de studerende skal redegøre for hovedpunkterne i en artikel, som underviser har valgt ud fra dens videnskabelige kvalitet (peer-reviewed), relevans for kurset, sværhedsgrad m.m.

 

ANTAL TIMERS FORBEREDELSE TIL HVER UNDERVISNINGSGANG:

NT: Undervisning 2 x 90 min = 3 timer, forberedelse 8 timer – dvs. ca 2 times koncentreret arbejde pr. lektion.

Karakteren af den forberedelse, som lektionerne kræver, varierer afhængigt af, om det er primær- eller sekundærlitteratur, der arbejdes med. Ligeledes vil der blive taget hensyn til indleveringsdeadlines. Der vil derfor løbende blive givet retningslinjer for prioritering af stof og arbejdsopgaver.

 

I forbindelse med gennemgangen af Markusevangeliet bør forberedelsen fordele sig på efterbearbejdning af den forgangne lektion, herunder genlæsning af den græske tekst (15 min), forberedelse af den græske tekst (45 min), det egentlige eksegetisk arbejde (parafrase, detaileksegese ved hjælp af kommentarer, bifagsstof) (1 time). Denne tidsfordeling er fastsat med en gennemsnitlig studerende i tankerne. 

 

Forberedelsen til den kommende lektion vil blive understøttet af ark med arbejdsspørgsmål (Absalon). Det understreges, at disse anbefalinger – ud over at opøve en reflekteret omgang med de bibelske tekster – alene har til formål at støtte den studerende i at planlægge sin arbejdsuge. Det er stadig opfyldelsen af de faglige mål – jf. Studieordningens bestemmelser for opnåelse af et 12-tal – der er afgørende for eksamensresultatet.

Engelsk titel

New Testament Exegesis 1

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

LÆRINGSMÅL:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

·        indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Markusevangeliet på græsk og dets historiske kontekst,

·        forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont,

·        bevidsthed om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og - interesser,

·        færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag,

·        evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene og

·        færdighed i akademisk fremstilling.

 

Konkret betyder dette, at den studerende som et resultat af egen forberedelse og den fælles tekstgennemgang forventes at kunne

·        oversætte Markusevangeliet fra græsk til korrekt dansk,

·        analysere Markusevangeliets græske tekst syntaktisk,

·        redegøre for det tekstkritiske apparat,

·        redegøre – ved hjælp af kommentarer og bifagsstof – præcist og indsigtsfuldt for et tekststykkes betydning i sig selv og i forhold til teksten som helhed,

·        redegøre for hovedindholdet af det læste bifagsstof og

·        forholde sig kritisk til de læste fremstillinger.

 

PÆDAGOGISKE MÅL OG MIDLER:

Det pågældende kursus sigter mod at indfri de ovenforstående mål på følgende vis:

·        For at opnå indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om hele Markusevangeliet på græsk og dets historiske kontekst forventes den studerende at deltage aktivt i undervisningen samt at have forberedt de til hver lektion udleverede opgaver, som undervisningen tager udgangspunkt i. Disse opgaver vil understøtte det filologiske arbejde med den græske tekst samt fortolkningsarbejdet med dets historiske, litterære og teologiske aspekter. Holdundervisningen vil veksle mellem arbejdet med disse spørgsmål i kollokvier (fælles samtale med underviser), summegrupper og kortere forelæsninger. Sidstnævnte har først og fremmest til formål at give overblik over stoffet. Der vil i forbindelse med undervisningen blive anvendt PowerPoint, som – med henblik på at støtte den studerendes efterbearbejdning af lektionen – vil blive lagt ud på Absalon.

·        For at opnå forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og bevidsthed om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser, opfordres den studerende til at inddrage denne litteratur aktivt i arbejdet med porteføljeopgaverne. Den studerende opfordres også til at bidrage til den fælles forståelse af bifagsstoffet ved at deltage i den løbende diskussion derom i de dertil oprettede diskussionstråde på Absalon.

·        For at opnå færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag anbefales den studerende at løbende indlevere sine porteføljeopgaver. Afleveringerne er en forudsætning for at få det fulde udbytte af undervisers feedback på opgaverne, der både gives kollektivt (mundtligt) og individuelt (skriftligt). Det forventes, at den studerende efterfølgende skriver sin opgave igennem på baggrund af denne feedback. De enkelte delopgaver færdiggøres i forbindelse med den endelige indlevering ved semesterets afslutning. Dette kontinuerlige arbejde med opgaverne er vigtigt for at sikre den studerende en oplevelse af egen progression i faget.

·        Arbejdet med porteføljeopgaverne sigter mod at styrke den studerendes evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene både mundtligt og skriftligt. I forbindelse med oplæg til og feedback på opgaverne vejledes der i god akademisk fremstilling. Arbejdet med opgaverne sigter også mod at styrke den studerendes skriftlige fremstilling og at opøve sansen for akademisk akribi. For at understøtte det sidste er det en forudsætning for at få individuel respons på sin opgave, at den lever op til de krav, som er fastsat i faggruppens vejledning for skriftlige opgaver: ’God stil i eksegetiske opgaver’ (Absalon).

Holdundervisning

BOGANSKAFFELSER M.M.

Den studerende bør ved kursusstart have anskaffet sig:

·         Nestle-Aland, Novum Testamentum Graecae, 28. udgave (NA28)

 

Den studerende bør have adgang til mindst én faglig relevant ordbog. Følgende anbefales:

·         Liddell-Scott-Jones Online (kan tilgås via https://kub.kb.dk/teologi/opslagsvaerker)

·         Walter Bauer og Frederick William Danker (red.). A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.

 

Den studerende bør have én klassisk og én nytestamentlig grammatik. Følgende værker anbefales:

·         Tortzen, Gorm Chr. BASIS. Græsk grammatik for begyndere.

·         Blass, Debrunner, Rehkopf, Grammatik des Neutestamentlichen Griechisch (standardværk med righoldige henvisninger til NT).

·         Goodwin, A Greek Grammar (fyldig kommentar til klassisk græsk).

Eksemplarer af grammatikker vil sikkert kunne anskaffes antikvarisk. Der er derfor ikke sat årstal på.

 

Den studerende bør sikre sig adgang til minimum én kommentar. Underviser anbefaler:

·         Beavis, Mary Ann. 2011. Mark (Paideia. Commentaries on the New Testament) Grand Rapids, MI: Baker Academic.

·         Collins, Adele. 2007. Mark (Hermeneia). Minneapolis, MI: Fortress Press.

·         Culpepper, R. Alan. 2007. Mark. Macon, Georgia: Smyth and Helwys Publishing.

·         Hooker, Morna. 2001/2009. The Gospel According to St Mark (Black’s New Testament Commentaries). London: Continuum International Publishing Group.

 

BIFAGSPENSUM 2022:

Oplyses første undervisningsgang.

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen samlet omfang af max. 21.600 tegn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEANT1BAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Matthew David Larsen   (3-736a72467a6b757234717b346a71)
 • Daniel Christian Maier   (3-6a6973467a6b757234717b346a71)
Underviser

Hold A: NN
Hold B: NN

Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students