KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Striden om den frie vilje – for 500 år siden

Kursusindhold

Striden om den frie vilke - for 500 år siden

I 1525 skrev Luther De Servo Arbitrio som et svar på Erasmus' mindre skrift De libero Arbitrio 1524. Senere i sit liv udtalte Luther, at bogen var et af hans betydeligste værker. Striden mellem de to, som havde en længere forhistorie, handler om synet på liv og frelse, menneske og Gud, ord og skrift. Den fik afgørende betydning i samtiden og har givet genlyd op gennem de efterfølgende 500 års historie. Senest, i 2018, blev den genstand for omfattende analyse i en stor amerikansk journalistisk bog med undertitlen 'The Fight for the Western Mind'. I dagens Danmark taler nogen – igen – om Luther som en umoderne tænker, som folkekirken bør gøre sig fri af, og ikke mindst hans synds-forståelse, der står centralt i debatten med Erasmus, er her i centrum.

På kurset vil vi dykke langt ned i den gamle diskussion. Vi vil analysere de historiske forhold, både stridens forhistorie, dens forløb og dens efterliv. Vi vil læse brevvekslinger, vigtige tekster af andre forfattere, uddrag fra tidligere traktater af de to hovedpersoner og større passager fra de centrale skrifter. Temaer som antropologi, kristologi, pneumatologi, trinitetstænkning, sprogforståelse og bibelfortolkning vil stå centralt. De fælles kildestudier vil blive perspektiveret i lys af såvel ældre, som helt nye forskningsdiskussioner. Vi håber bl.a. at kunne invitere en eller to udenlandske forskere til at besøge os via zoom og bidrage med nye vinkler. Kurset vil både give ansporing til dybe og nuancerede videnskabelige studier af Luther, Erasmus, renæssance- og reformationstid, og klæde studerende, der ser frem til et liv som præst, på til at føre kunne en dialog om arven fra Luther i en folkekirkelig sammenhæng.

 

Engelsk titel

Church History: The controversy about the freedom of the will – 500 years ago

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen   

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• alsidig og grundig viden om centrale tekster, temaer og teologiske diskussioner samt deres historiske og teologiske betydning og perspektiver,

• færdigheder i selvstændig og kritisk fremlæggelse og tolkning af kirkehistoriske kilder med perspektiverende inddragelse af relevante metodediskussioner og beherskelse af sekundærlitteraturen,

• færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling af et kirke- og teologihistorisk emne på højt fagligt niveau,

• kompetencer til at arbejde selvstændigt og kritisk med kirkens og teologiens historie,

• kompetencer til at anvende kirkehistorisk arbejde i både alment teologiske og relevante ikke-fagteologiske sammenhænge.

Holdundervisning

Foreløbig kursuslitteratur:

Martin Luther, De servo arbitrio, Weimarer Ausgabe, bd. 18/Om den trælbundne vilje, oversættelse og indledning v. Steffen Kjeldgaard-Pedersen og Ellen A. Madsen, Luthers skrifter i udvalg, bd. 5, Eksistensen 2017 (eller 1. udg. 1983).

Erasmus af Rotterdam, De libero arbitrio, Ausgewählte Schriften, Lateinisch-Deutsch, Werner Welzig (udg.), bd. 4., Darmstadt/WBG, 1969/Om den frie vilje, oversættelse v. Villy Sørensen og Chr. Gorm Tortzen, Gyldendal 2017.

 

Andre udvalgte tekster, samt sekundærlitteratur vil for størstedelens vedkommende blive stillet til rådighed via Absalon.

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFKHU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anna Vind   (2-6479437768726f316e7831676e)
Underviser

Anna Vind
Theis Schønning Johansen

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students