KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Kristologi og soteriologi

Kursusindhold

Kristologien – læren om Jesus Kristus - er brændpunkt for helt afgørende anliggender, distinktioner, centrale indsigter og de bekendelsesmæssige formuleringer af dem, men også for diskussioner med store følger for kirke, tro og teologi. Læren omfatter den betydning, Jesus Kristus som person og hændelse tilskrives i bekendelsen til ham. Derfor hænger kristologien sammen med soteriologien, som er fremhævet i kursustitlen, dvs. læren om frelse og diskussionen af, hvad frelse er. Med til denne sammenhæng hører også linjer til bl.a. gudslære, skabelseslære, antropologi, pneumatologi, ekklesiologi og eskatologi

Kurset introducerer til de dybtgående teologiske refleksioner og diskussioner, veje og vildveje som kristologiske spørgsmål i tidens løb har givet anledning til, gennem et udvalg af klassiske og moderne kristologiske tekster. Vi skal undersøge problemstillinger omkring den oldkirkelige dogmedannelse, forståelsen af og diskussioner om inkarnation, refleksioner over betydningen af Kristi død og opstandelse for kristne, sammenhængen mellem tro og forståelse, bekendelse og orientering i tilværelsen. Vi skal se på spørgsmål om synd og forsoning, lidelse og befrielse. Vi skal også arbejde med kritiske pointer fra kontekstuel teologi og overveje, under hvilke omstændigheder teologi kan have blinde vinkler og virke ekskluderende, hvad Jesus Kristus betyder for lidende og marginaliserede, og hvordan man kan tale om alle disse spørgsmål i dag.

Kursuslitteraturen vil omfatte tekster fra oldkirken, Luther og Barth, samt nyere og nutidige positioner, herunder hermeneutisk og kontekstuel teologi, fx black theology, feministisk teologi.  Nærmere information om kursuslitteratur følger.

Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Christology and soteriology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen:

 

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• avanceret viden om fagets terminologi,

• avanceret viden om sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,

• færdigheder i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,

• færdigheder i stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger,

• færdigheder i dybdeborende undersøgelse, kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner,

• kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og gennemføre en selvstændig specialisering i et af dogmatikkens fagområder.

 

Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.

Opdateres med henblik på kursuslitteratur.

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Sommereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFDOU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christine Svinth-Værge Põder   (3-667372437768726f316e7831676e)
Underviser

Christine Svinth-Værge Põder

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students