KA Kernefag - Dogmatik med Økumenisk Teologi: Pneumatologi og eskatologi

Kursusindhold

Helligånden er i kristen tradition forstået som Livgiveren (”Spiritus Creator”), der skaber tro, håb og kærlighed midt i eksistensen, men også som Fuldenderen, der genoprejser døde til evigt liv. Læren om Helligånden er derfor tæt vævet sammen med eskatologien – læren om død og opstandelse, dom, himmel og helvede.

 

Både pneumatologien og eskatologien har indtil for nylig ført en tilbagetrukket tilværelse i vesterlandsk teologi. Mange teologer har hellere villet tale om Kristus end om Ånden, ligesom rationelt sindede mennesker hellere vil tale om dennesidigheden end om evigheden. Op igennem det tyvende århundrede har man enten afmytologiseret den tredje trosartikel eller har ladet troens symboler om Helligånden og det evige liv blive stående i al deres poetiske flertydighed. Ikke desto har man tidligere i teologiens historie kunnet tænke både sammenhængende og erfaringsnært om Helligånden og om et håb for både levende og døde. Kan dette også lade sig gøre i et samtidsteologisk perspektiv? Noget tyder på det, for der er en Helligåndsteologisk renæssance i gang.

 

Kurset begynder med en systematisk-teologisk indføring i pneumatologien, vejledt af Jürgen Moltmann: The Spirit of Life: A Universal Affirmation (Fortress Press), der også kan læses på tysk:  Der Geist des Lebens: Eine Ganzheitliche Pneumatologie (Christian Kaiser Verlag). Som indføring til eskatologien læses Niels Henrik Gregersen, Ind i fællesskabet: Om gudsriget, opstandelsen og det evige liv, Eksistensen 2021. I øvrigt vil der blive læst klassiske tekster af Gregor af Nyssa, Augustin, Luther, og af en lang række nyere teologer, der så vidt muligt lægges ind på Absalon.

 

Bøgerne af Moltmann og Gregersen anskaffes før kurset af alle deltagere. Bøgerne er bestilt til Akademisk Boghandel. Andre tekster og andet forberedelsesmateriale vil blive lagt ud på Absalon før kursets start.  

 

Kursets metode vil være både være historisk og samtidsteologisk. Historisk vil klassiske positioner blive læst gennem primærtekster i oversættelse. Samtidig vil de forskellige typer af teologiske positioner blive analyseret, sammenlignet og underlagt en kritisk drøftelse igennem en diskussion af styrker og svagheder ved de forskellige løsningsforsøg. De tre eskatologiske hovedpositioner, der vil blive analyseret og diskuteret er:

 

* Læren om den dobbelte udgang (evig frelse eller evig fortabelse), som har

   været fremherskende i traditionen, ikke mindst i vestkirken.

 

* Frelsesuniversalismen eller apokatastasislæren, som har rødder i Østkirkens fædre (Origenes, Gregor af Nyssa) og som siden 1800-tallet på ny har fået mange fortalere.

 

* Annihilationslæren, som udlægger eskatologien således, at dommen går midt ned gennem et hvert menneske: Ethvert menneske skal transformeres. 

 

Deltagerne må påregne at skulle læse op mod 100 sider om ugen som led i den almene forberedelse, idet pensum rummer 1200 sider. I øvrigt vil timerne veksle mellem forelæsninger, tekstgennemgange, og kollokvier med spørgsmål og diskussion. 

Engelsk titel

Dogmatics: Pneumatology and Eschatology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • beherskelse af fagets terminologi,
 • færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,
 • avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,
 • evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og
 • evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner

Holdundervisning

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 364
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKAKDOU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Henrik Gregersen   (3-746e6d467a6b757234717b346a71)
Underviser

Niels Henrik Gregersen

Gemt den 14-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students