Biostatistik og epidemiologi

Kursusindhold

Kurset er en overbygning på efterårets obligatoriske kursus i Introduktion til epidemiologi og biostatistik. Kurset vil bestå af forelæsninger vekslende med diskussion af metodologiske aspekter af tidsskriftsartikler og praktiske øvelser i SAS. Dele af introduktionen til SAS vil foregå som e-leaning, ligesom der vil blive stillet ugentlige træningsopgaver.

Emner:
Confounding og bias. Epidemiologiske studiedesigns. Systematiske reviews og metaanalyser. Hypotesetests. Tabelanalyser. Simpel og multipel regression (primært lineær og logistisk, ganske kort introduktion til Cox). Linearitet. Effektmodifikation. Stikprøvebestemmelse og powerberegninger.

Ud fra konkrete datasæt undervises i planlægning, udførelse, fortolkning og præsentation af statistiske analyser. Hertil gives en grundig indføring i SAS.

 

Engelsk titel

Biostatistics and Epidemiology

Uddannelse

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse - valgfag

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forklare bias og confounding.

 • Redegøre for de mest almindelige epidemiologiske studiedesigns.

 • Redegøre for systematiske reviews og metaanalyser.

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske, binære samt levetidsdata. Dertil uafhængige vs parrede (matchede) data.

 • Forklare de oftest forekommende analyser (simple sammenligninger såvel som multiple regressionsmodeller). Herunder redegøre for disse modellers forudsætninger og resultater (modelantagelser og fortolkninger).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive designets såvel som den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

Færdigheder

 • Gennemføre konkrete simple såvel som multiple regressionsanalyser ved brug af SAS.

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.
 • Fortolke resultaterne af simple såvel som multiple regressionsanalyser, der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af de statistiske analyser klart og lødigt. Herunder bedømme designets og den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion herunder kursets obligatoriske rapport.

 • Læse og bedømme statistiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier.

   

Kompetencer

 • Overføre basal statistisk teori, metode og ræsonnement til anvendels indenfor det sundhedsvidenskabelige område i det efterfølgende arbejdsliv.

 • Selvstændigt planlægge og udføre statistiske analyser.

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde hvor statistiske oplysninger har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt.

Holdundervisning bestående af forelæsninger og praktiske computerøvelser. Dertil e-learningsaktiviteter i form af korte videoer og træningsaktiviteter baseret på analyser af epidemiologiske datasæt. Yderligere information om undervisningsformen kan findes på http:/​/​publicifsv.sund.ku.dk/​~sr/​MPHintro/​

David Bowers: Medical Statistics from Scratch. Kan købes i bogladen på CSS eller læses online (gratis) via Biblioteksadgangen på KUnet.dk. Jim Frost: Regression analysis (e-bog, 14$, køb bogen på https://statisticsbyjim.com/regression/regression-analysis-intuitive-guide/) En egentlig bog om SAS er ikke nødvendig, men ellers kan Elliot & Woodward: SAS essentials anbefales.

Dertil diverse artikler.

Kan tages, når man har gennemført Introduktion til epidemiologi og biostatistik på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

Egen computer med adgang til internettet skal medbringes til undervisningen. Det er ikke nødvendigt at installere SAS (kan downloades gratis fra kunet.dk), idet vi kan benytte online versionen af SAS (SAS studio). Specielt på Mac computere kan det være en udfordring at installere SAS, fordi SAS ikke findes til Mac, og der derfor skal installeres in virtuel Windows før SAS kan installeres.

Forud for første undervisningsgang vil der være en række aktiviteter som afhængigt af erfaring med SAS vil tage 3-20 timer (det er ikke en forudsætning at kende SAS idet der gives en grundig online indføring).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Obligatorisk grupperapport (2-3 deltagere) baseret på analyser af data fra et epidemiologisk studie beskrevet i en tidsskriftartikel.
Krav til indstilling til eksamen

For at bestå kurset skal deltagerne:

 • Være tilstede 80% af undervisningstimerne og
 • fuldføre mindst 80% af træningsaktiviteterne (aktiviteterne behøver dog ikke være 100% korrekte) samt
 • Bestå den obligatoriske afsluttende opgave

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Såfremt gruppen ikke består opgaven i første omgang, har gruppen mulighed for at genaflevere opgaven i gruppe eller individuelt.

Kriterier for bedømmelse

Viden

 • Forklare bias og confounding.

 • Redegøre for de mest almindelige epidemiologiske studiedesigns.

 • Redegøre for systematiske reviews og metaanalyser.

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske, binære samt levetidsdata. Dertil uafhængige vs parrede (matchede) data.

 • Forklare de oftest forekommende analyser (simple sammenligninger såvel som multiple regressionsmodeller). Herunder redegøre for disse modellers forudsætninger og resultater (modelantagelser og fortolkninger).

Færdigheder

 • Gennemføre konkrete simple såvel som multiple regressionsanalyser ved brug af SAS.

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.
 • Fortolke resultaterne af simple såvel som multiple regressionsanalyser, der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af de statistiske analyser klart og lødigt. Herunder bedømme designets og den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion herunder kursets obligatoriske rapport.

 • Læse og bedømme statistiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSUA15059U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
Fra uge 16 til uge 25
Placering
Forår og Blok 4
Skemagruppe
meddeles i oktober
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Aksel Karl Georg Jensen   (4-66706f6a45787a736933707a336970)
 • My Catarina von Euler-Chelpin   (4-727e6a7a45787a736933707a336970)
Underviser

Aksel Karl Georg Jensen og My Catarina von Euler-Chelpin

Gemt den 17-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students