Kandidatspeciale

Kursusindhold

Kandidatspecialet er en farmaceutisk relevant forskningsopgave. Kandidatspecialet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset emne inden for de farmaceutiske videnskaber.

Kandidatspecialet udarbejdes alene eller af to studerende sammen. De(n) studerende udarbejder en specialerapport over det arbejde, der er udført i forbindelse med specialet.

De(n) studerende udarbejder en specialekontrakt, der inkluderer en opgaveformulering, i samarbejde med specialevejlederen. De(n) studerende og vejlederen aftaler en plan for vejledning under specialet i overensstemmelse med de gældende regler på SUND.

ECTS-omfanget af kandidatspecialet skal aftales med specialevejleder under hensyntagen til bestemmelser i den relevante studieordning. 

Læs om rammerne for kandidatspeciale på KUnet:

Engelsk titel

Master's thesis

Uddannelse

Kandidat i farmaci - obligatorisk

Kandidat i farmaceutisk videnskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Når kandidatspecialet er afsluttet skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for et udvalgt emnes relevans
 • opstille en videnskabelig problemformulering/hypotese
 • opstille et relevant formål

 

Færdigheder

 • planlægge og udføre en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgave og begrunde valg heraf
 • skriftligt formidle et udført forskningsarbejde samt opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori og metode i forhold til valgt empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtligt formidle og diskutere en gennemførte forskningsopgave.

 

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte fagområder

Selvstændigt projektarbejde med vejlederbistand. Den studerende er selv ansvarlig for at finde en vejleder, som typisk er ansat ved en af de to udbydende institutter. Den studerende, specialevejlederen og en eventuel ekstern vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af kandidatspecialet. Emnet for kandidatspecialet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Individuel
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 1-1,5 time
Prøveformsdetaljer
Bedømmelsen af et kandidatspeciale er baseret på en skriftlig rapport, et resumé og en mundtlig eksamen inkluderende en mundtlig fremlæggelse og efterfølgende diskussion.

Specialerapporten skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte kontrakt. Specialerapportens opbygning og længde skal aftales med vejlederen. Rapporten udgør typisk 50 normalsider (svarende til 2400 anslag pr side) eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, referencer og bilag, uanset ECTS-omfang og om specialet er udarbejdet af én eller to studerende. Specialerapporten kan skrives på enten dansk eller engelsk. Den mundtlige eksamen afvikles på samme sprog, som specialerapporten er skrevet.

Ud over det faglige indhold bedømmes den studerendes stave- og formuleringsevne.

Har 2 studerende arbejdet sammen om et speciale, skal hver studerendes bidrag fremgå af rapporten.

Kandidatspecialet afsluttes med en mundtlig eksamination baseret på den skriftlige rapport. Den studerende fremlægger mundtligt i 20-30 minutter og den efterfølgende eksamination er en videnskabelig diskussion med afsæt i den skriftlige rapport og fremlæggelsen. Hele eksaminationen skal afsluttes inden for 1,5 time.

Har 2 studerende arbejdet sammen om et speciale, foregår den mundtlige eksamen enkeltvis. Har 2 studerende udarbejdet en fælles rapport, skal de hver især eksamineres i hele rapporten og ikke kun i den del, som den enkelte studerende har bidraget med. Ved eksamination af første studerende må den anden eksaminand ikke være til stede. Ved eksamination af anden studerende må den første studerende være til stede.

Se yderligere retningslinjer for kandidatuddannelsen:
https:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​farmaci/​
https:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​vejledning-information/​studieordninger/​farmaceutisk-videnskab/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Er specialet udført i en virksomhed uden for fakultetet, må den eksterne vejleder ikke tillige fungere som censor.
Eksamensperiode

Specialet bedømmes senest 2 uger efter afleveringsfrist.

Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redgøre for et udvalgt emnes relevans
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
 • opstille et relevant formål

 

Færdigheder

 • planlægge og udføre en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgave og begrunde valg heraf
 • skriftlig formidle et udførte forskningsarbejde samt opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til valgt empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtlig formidle og diskutere en gennemførte forskningsopgave.

 

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af en farmaceutisk relevant forskningsopgave
 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte fagområder
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • Total
 • 825

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSPECIALEU
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed
Varigheden afhænger af specialets ECTS-omfang, som er fastsat i studieordningen, og aftales mellem de(n) studerende og vejleder. Der accepteres kun ECTS-omfang, der er delelig med 7,5. (1 ECTS-point svarer til en studenterbelastning på 27,5 timer).

Omfang af kandidatspeciale:
Kandidatspeciale i farmaci og farmaceutisk videnskab kan have følgende omfang: 30; 37,5; 45; 52,5 eller 60 ECTS-point.
Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Specialet planlægges i samarbejde med vejleder.
Kapacitet
02
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Susan Weng Larsen   (12-7a7c7a6875357368797a6c75477a7c756b35727c356b72)
Underviser

Specialevejlederen kan være videnskabeligt personale på adjunkt-, lektor- eller professor-niveau ansat på SUND i overensstemmelse med fakultetets og instituttets gældende retningslinjer for vejledning.

Gemt den 22-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students