Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på at forbedre praksis gennem en systematisk reduktion af risikokilder, gennem opbygning af kompenserende mekanismer, og gennem understøttelse af velfungerende processer.

Kulturbegrebet udforskes for at afdække forskellige perspektiver, der har indflydelse på patientsikkerhed, læring, tværprofessionelt samarbejde etc. Forskellige metoder og kommunikative redskaber til at skabe forbedringer vil blive gennemgået.

Deltagerne vil få indsigt i metoder til at skabe trygge læringsmiljøer for den enkelte, for teamet og for organisationen. Deltagerne vil lære at skelne mellem et læringsfokus på direkte problemløsninger og et læringsfokus på optimering af sundhedsvæsenet på et mere systemisk plan.

Gennem teori og analysearbejde vil deltagerne få et større indblik i sammenhængen mellem patientsikkerhedsarbejde, læringskultur, forbedringsprocesser og ledelse. På den bagrund vil deltagerne blive styrket i at forstå, understøtte, og påvirke forankring af forbedringer i organisationer.

Engelsk titel

Patient safety and Learning Culture: Create and Anchor Improvements

Uddannelse

Dette kurset er et valgfag på Master of Public Health. Kurset kan tages både af studerende på Master of Public Health og enkeltfagsstuderende.

MPH studerende og enkeltfagsstuderende, der har bestået Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst, har fortrintret til kurset.

Kurset er udviklet i sammenhæng med kurset
Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst.
Vi anbefaler at kurset "Analyse af kontekst" tages først.
 

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Beskrive modeller for forandringsprocesser
 • Diskutere rollen af informationsteknologi for patientsikkerhed og læringskultur
 • Diskutere forskellige perspektiver på kultur i patientsikkerhedsarbejdet.


Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Facilitere gruppeprocesser i analyse- og læringsarbejdet
 • Analysere hvilket forbedringsprojekt til fremme for patientsikkerheden, der vil være størst udbytte i at gennemføre i en given kontekst.
 • Reflektere over og vurdere relevante kvalitetskrav


Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Planlægge et forbedringsprojekt i en relevant kontekst, herunder planlæggelse af forankring af denne forbedring
 • Benytte kommunikation strategisk og effektivt ift. at drive patientsikkerhedsarbejdet i en relevant kontekst
 • Gennemføre et konkret projekt i en relevant kontekst

På kurset benyttes en lang række forskellige læringsformer bl.a. læsning, interaktive foredrag, simulations-baserede metoder, diskussioner, refleksioner, gensidig feedback og praksisprojekter.

Undervisningsmateriale vil være en blandning af forskellige materialer og læringsformer:

 • ca. 350 siders læsepensum bestående primært af artikler og bogkapitler
 • ca. 15 timer audiomateriale med podcasts
 • Tilgængelige videooptagelser

Studerende på kurset skal opfylde adgangskravene på Master of Public Health:

• Uddannelse: sundheds- eller samfundsfaglig professionsbachelor, en videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau eller en mellemlang videregående uddannelse.

• Erhvervserfaring: Mindst to års relevant erhvervserfaring.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamen udgøres af en afsluttende projektrapport. Rapporten må meget gerne bygge på den studerendes igangværende projekter.

Eksamen udgøres af en afsluttende projektrapport. Formålet er, at den studerende gennem arbejde med et konkret projekt applicerer sin faglighed og læring fra kurset. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af projektkontekst og den relevante problemstilling med hensyn til eksisterende viden og teorier på området. Rapporten må gerne være bugget op omkring igangværende projekter på din arbejdsplads. Projektformålet skal defineres klart, og analysemetoder skal tilpasses til formålet. Resultaterne skal fremstilles klart, herunder skal der være en klar adskillelse af data og fortolkning. Diskussionen skal sætte resultater i sammenhæng med andres arbejde, fortolke fund på baggrund af de anvendte teorier og indeholde en kritisk diskussion af de brugte metoder. Herudover skal den studerende reflektere over sin læring i forløbet.

Rapporten skal være på ca. 10 normalsider (2400 anslag inklusiv mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½) eksklusiv videnskabelige referencer og eventuelle bilag. Rapporten udarbejdes individuelt.

Der gives individuel vejledning to gange i processen, typisk en gang i ide og planlægningsfasen og en gang i skrivefasen.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have afleveret 2 mindre opgaver løbende under kurset. Formålet med opgaverne er at få deltagerne til at reflektere over læringsforløb under kurset, egen rolle i sikkerheds- og kulturarbejde og læringsudbytte af kurset. Deltagerne vil få løbende feedback på indleverede opgaver.

Opgaverne skal afleveres for at kunne deltage i eksamen, men opgaverne indgår ikke i eksamensbedømmelsen.

Underviser fastsætter emnet og deadline for de 2 opgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Information omkring eksamensperiode og aflevering kan ses i eksamensplanen.

Reeksamen

Reeksamen er en forbedring af projektrappporten

Information omkring tidspunkt for reeksamen kan ses i eksamensplanen.

Kriterier for bedømmelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Beskrive modeller for forandringsprocesser
 • Diskutere rollen af informationsteknologi for patientsikkerhed og læringskultur
 • Diskutere forskellige perspektiver på kultur i patientsikkerhedsarbejdet.


Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Facilitere gruppeprocesser i analyse- og læringsarbejdet
 • Analysere hvilket forbedringsprojekt til fremme for patientsikkerheden, der vil være størst udbytte i at gennemføre i en given kontekst.
 • Reflektere over og vurdere relevante kvalitetskrav


Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Planlægge et forbedringsprojekt i en relevant kontekst, herunder planlæggelse af forankring af denne forbedring
 • Benytte kommunikation strategisk og effektivt ift. at drive patientsikkerhedsarbejdet i en relevant kontekst
 • Gennemføre et konkret projekt om patientsikkerhed og læringskultur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 66
 • Projektarbejde
 • 90
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPUM19002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

11.250 DKK

Skemagruppe
8 undervisningsdage efterår
Kapacitet
25
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Dieckmann   (15-736877687531676c68666e706471714376787167316e7831676e)
Underviser

Peter Dieckmann mf.

Gemt den 07-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students