Udvidet parodontologi 2

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse og lægge behandlingsplan samt udføre parodontalbehandling herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation omkring tænder og osseointegrerede dentale implantater, intraossøse knogledefekter og furkaturinvolvering (patientkategori P3: parodontitis chronica complicata levis/gravis) og forsvare denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi, differentialdiagnostik og udbredelse i befolkningen. Den studerende skal være i stand til at identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme med henblik på at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb og bidrage til forskningsintegration i undervisning og praksis.

Engelsk titel

Advanced Periodontology 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigtprogredierende sygdomsformer
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information, motivation og instruktion for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis samt både nekrotiserende og ulcerøse parodontale sygdomme i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens og andet nikotinmisbrugs indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for metoder til afvænning af tobaks- og nikotinmisbrug
 • diskutere indikationer, forudsætninger og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme, ulcerøse parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • diskutere parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • udføre indfarvning, motivation til og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • organisere og tage kliniske foto af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • diskutere og foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • diskutere og foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • vurdere behov for og anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • diagnosticere parodontale knogledefekter radiologisk, klinisk og på fantom
 • foretage steril operationsopdækning
 • diskutere indikationer og forudsætninger for at kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
 • diskutere og foretage parodontalkirurgisk behandling hos patienter med parodontitis
 • redegøre for og planlægge parodontalkirurgisk behandling hos patienter med periimplantitis
 • diskutere indikation og forudsætninger for brug af systemisk antibiotikum hos patienter med parodontitis og periimplantitis profylaktisk og/eller terapeutisk
 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis, perimukositis og/eller parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol
 • bedømme ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis og periimplantitis
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • diskutere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egne og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • redegøre for gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis, periimplantitis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi, lapoperation og regenerativ parodontalbehandling
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • diskutere sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til parodontitis, perimukositis og periimplantitis og information, motivation og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • diskutere behandling af tandmobilitet vha. fiksering og hvordan tandmobilitet påvirker prognosen af parodontalbehandling
 • diskutere parodontale knogledefekter og deres indflydelse på prognosen af parodontalkirurgi
 • diskutere hvordan furkaturinvolveringer kan behandles med parodontalkirurgi, tunnelering, ekstraktion og prognosen heraf på tandniveau
 • diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af systemiske antibiotika profylaktisk og terapeutisk
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere og behandle i overensstemmelse med de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semesterkandidatniveau

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og kliniske øvelser (obligatorisk element)

Kursus i udvidet parodontologi 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i parodontologi

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigtprogredierende sygdomsformer
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information, motivation og instruktion for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis samt både nekrotiserende og ulcerøse parodontale sygdomme i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens og andet nikotinmisbrugs indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for metoder til afvænning af tobaks- og nikotinmisbrug
 • diskutere indikationer, forudsætninger og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme, ulcerøse parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • diskutere parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • udføre indfarvning, motivation til og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • diskutere og foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • diskutere og foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • vurdere behov for og anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • diagnosticere parodontale knogledefekter radiologisk, klinisk og på fantom
 • foretage steril operationsopdækning
 • diskutere indikationer og forudsætninger for at kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
 • diskutere og foretage parodontalkirurgisk behandling hos patienter med parodontitis
 • redegøre for og planlægge parodontalkirurgisk behandling hos patienter med periimplantitis
 • diskutere indikation og forudsætninger for brug af systemisk antibiotikum hos patienter med parodontitis og periimplantitis profylaktisk og/eller terapeutisk
 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis, perimukositis og/eller parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol
 • bedømme ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis og periimplantitis
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • diskutere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egne og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • redegøre for gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis, periimplantitis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi, lapoperation og regenerativ parodontalbehandling
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • diskutere sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til parodontitis, perimukositis og periimplantitis og information, motivation og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • diskutere behandling af tandmobilitet vha. fiksering og hvordan tandmobilitet påvirker prognosen af parodontalbehandling
 • diskutere parodontale knogledefekter og deres indflydelse på prognosen af parodontalkirurgi
 • diskutere hvordan furkaturinvolveringer kan behandles med parodontalkirurgi, tunnelering, ekstraktion og prognosen heraf på tandniveau
 • diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af systemiske antibiotika profylaktisk og terapeutisk
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere og behandle i overensstemmelse med de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semesterkandidatniveau
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
...
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i udvidet parodontologi 2

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigtprogredierende sygdomsformer
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information, motivation og instruktion for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis samt både nekrotiserende og ulcerøse parodontale sygdomme i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens og andet nikotinmisbrugs indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for metoder til afvænning af tobaks- og nikotinmisbrug
 • diskutere indikationer, forudsætninger og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme, ulcerøse parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • diskutere parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • udføre indfarvning, motivation til og instruktion i hjemmetandpleje på måder, der tilgodeser patientens egen udvikling af sundhedskompetencer
 • organisere og tage kliniske fotos af patienter med og uden indfarvning i overensstemmelse med principper for datasikkerhed og elektronisk datahåndtering
 • diskutere og foretage sufficient depuration med håndinstrumenter på fantom og tænder
 • diskutere og foretage sufficient depuration med ultralyd på fantom og tænder
 • vurdere behov for og anvende lokalanalgesi ifm. behandlingen
 • diagnosticere parodontale knogledefekter radiologisk, klinisk og på fantom
 • foretage steril operationsopdækning
 • diskutere indikationer og forudsætninger for at kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
 • diskutere og foretage parodontalkirurgisk behandling hos patienter med parodontitis
 • redegøre for og planlægge parodontalkirurgisk behandling hos patienter med periimplantitis
 • diskutere indikation og forudsætninger for brug af systemisk antibiotikum hos patienter med parodontitis og periimplantitis profylaktisk og/eller terapeutisk
 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis, perimukositis og/eller parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol
 • bedømme ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitis og periimplantitis
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • diskutere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere egne kliniske aktiviteter i overensstemmelse med fagområdets tildelte undervisningstimer og læringsmål
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • evaluere egne og medstuderendes teoretiske og manuelle færdigheder ifm. peer feedback

 

Kompetence

 • optage fuldstændige journaler i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om journalføring på det tandfaglige område samt i overensstemmelse med fagområdets teori, terminologi og dansk retskrivning
 • redegøre for gældende diagnostik og sygdomsklassifikation af parodontale sygdomme omkring tænder og dentale implantater på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis, periimplantitis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi, lapoperation og regenerativ parodontalbehandling
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • diskutere sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til parodontitis, perimukositis og periimplantitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • diskutere behandling af tandmobilitet vha. fiksering og hvordan tandmobilitet påvirker prognosen af parodontalbehandling
 • diskutere parodontale knogledefekter og deres indflydelse på prognosen af parodontalkirurgi
 • diskutere hvordan furkaturinvolveringer kan behandles med parodontalkirurgi, tunnelering, ekstraktion og prognosen heraf på tandniveau
 • diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af systemiske antibiotika profylaktisk og terapeutisk
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • diskutere og behandle i overensstemmelse med de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semesterkandidatniveau
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Øvelser
 • 9
 • Klinik
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 110

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19022U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Johanne Kongstad   (3-6c6d694275777066306d7730666d)
 • Christian Damgaard   (4-666b75674376787167316e7831676e)
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students