Bachelorprojekt, medicin

Kursusindhold

Forud for selve udarbejdelsen af bachelorprojektet skal den studerende i samarbejde med vejleder formulere en problemstilling, som er omdrejningspunktet for BA projektet.

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende analyserer og bearbejder en selvvalgt problemstilling inden for et relevant, afgrænset sundhedsvidenskabeligt emne. 

Projektet baseres på et litteraturstudie eller på empiriske data indsamlet af den studerende eller stillet til rådighed af vejleder. 

På 5. semester bachelor udbydes et forberedende kursus i bachelorprojekt, hvor den studerende får vejledning i at udarbejde problemstilling og evt. synopsis.

Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Reflektere over en selvvalgt videnskabelig problemstilling inden for det sundhedsvidenskabelige område.
   

Færdigheder

 • Gennemføre et selvvalgt videnskabeligt projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige område
 • Gennemføre en struktureret og afgrænset litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • I projektet analysere en selvvalgt videnskabelig problemstilling
 • Formidle og diskutere det selvvalgte projekt skriftligt såvel som mundtligt.
   

Kompetencer

 • Demonstrere forståelse af det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.

Selvstændigt arbejde under vejledning

Individuel
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering består af et bachelorprojekt samt godkendt aftale om vejledning, f.eks. i form af en mail fra vejleder.

Den mundtlige prøve er uden forberedelse og tager udgangspunkt i det afleverede
bachelorprojekt.

Bachelorprojektet skal udgøre ca. 10 A4-sider.

Mundtlig eksamen kan afholdes online, hvis både studerende og vejleder ønsker det. Vejleder og studerende skal sammen beslutte:
- Om eksamen udelukkende skal afholdes fysisk
- Om eksamen udelukkende skal afholdes online
- Om censor kan deltage online, hvis vedkommende ønsker det
Vejleder giver besked til eksamenskoordinator ved bestilling af censor
Krav til indstilling til eksamen

Opnået 120 ECTS på bacheloruddannelsen i medicin

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende ChatGPT og lignende teknologier (Large Language Models - LLM) som hjælpemiddel.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Reflektere over et selvvalgt videnskabeligt projekt inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde.
   

Færdigheder 

 • Formidle og præsentere BA projektet såvel skriftligt som mundtligt
 • Diskutere indholdet i det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.
   

Kompetencer

 • På indledende videnskabeligt niveau:
  • Udarbejde en afgrænset problemstilling / forskningsspørgsmål
  • Foretage en relevant litteratursøgning
  • Foretage en syntese af indhentede data/litteratur
  • Skriftligt og mundtligt formidle resultater og fortolkning af disse under anvendelse fagets terminologi
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 100
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 100,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12033E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Projektarbejde
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Flemming Dela   (5-6967686f644376787167316e7831676e)
  Eksamensansvarlig
Gemt den 03-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students