Specialefokuseret kursus og eksamen i psykiatri: psykopatologi og psykoterapi

Kursusindhold

På det specialefokuserede kursus kan vælges mellem to hovedfokusområder: psykopatologi eller psykoterapi. Kurset består af indledningsvist 4 dages introduktion, som er fælles for de to hovedfokusområder. Efter denne fælles introduktion fordeles de studerende til 6 ugers klinisk ophold i relevante enheder i Psykiatrien Øst, Region Sjælland, hvor hver studerende får tildelt en overlæge som tutor. Eksamen foregår i den sidste uge af det specialefokuserede kursus og varetages af tutor og en censor.

 

Indledende 4 dages intro-kursus

Formålet med det indledende 4 dages fælles intro-forløb er at etablere et fælles udgangspunkt i form af grundliggende teoretisk indføring til de to hovedfokusområder. De teoretiske introduktion vil have fokus på psykopatologiske præsentationer af affektive tilstande og skizofrenispektrum lidelser og afgrænsningen/ differentialdiagnostikken mellem de to tilstande såvel som afgrænsningen over for andre relevante tilstande, samt indføring til teoretiske grundprincipper for psykoterapeutisk behandling.

Tilpasset det enkelte emnes indhold og varighed kan benyttes kliniske illustrationer i form af videoer, korte, skriftlige vignetter mv – foruden slides.

 1. Psykopatologi: Affektive lidelser og skizofrenispektrum lidelser, symptomudvikling og forløb.
 2. Psykopatologi, interviewteknik, ikke psykotiske tilstande.
 3. Psykoterapi generelt, retninger (dynamisk og kognitiv).
 4. Introduktion til kognitiv adfærdsterapi, grundlæggende principper i metode med øvelser.

 

Klinisk ophold

Den studerende tildeles 1-2 patienter som ses i forløbet under supervision. Ved hovedfokus på psykopatologi vil det dreje sig om udredningsløb, hvor der vil lægges vægt på vurdering af psykopatologiske fænomener aktuelt og med vurdering af sygdomsforløb. Ved psykoterapeutisk hovedfokus, vil det dreje sig om at arbejde med patienters problemstillinger ud fra kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Den studerende følger med i F-ACT (distriktspsykiatrisk ambulatorium), OPUS eller psykiatrisk klinik med læge og deltager i patientsamtaler. Endvidere deltager den studerende i patientsamtaler og udekørende aktiviteter med sygeplejersker/øvrige behandlere. De kliniske enheder er lokaliserede i Regions Sjælland, Psykiatrien Øst, Roskilde.

 

Afslutning af ophold, refleksiv case-opgave

Der udarbejdes med klinisk vejleder problemformulering til udarbejdelse af en refleksiv case-opgave enten med udgangspunkt i et udredningsforløb eller et terapeutisk forløb. Der arbejdes med opgaven den sidste uge af det kliniske ophold. Den refleksive opgave vil være i omfanget af 5-7 sider og besvares efter 7 dage. Den refleksive case opgave præsenteres ved en mundtlig eksamen tirsdag i følgende uge. Klinisk lektor er eksaminator og der er intern censur ved anden klinisk vejleder/ professor.

 

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Psychiatry: Psychopathology and Psychotherapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

 

Viden

Indenfor specialets område:

- Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer (psykoselidelser, affektive lidelser, angstlidelser) samt beskrive relevante undersøgelser til vurdering af somatisk komorbiditet og udelukkelse af somatisk forklarende årsag til psykisk problemstilling.

- Redegøre for konkrete afgrænsninger af sygdomspræsentationer i kontekst af differentialdiagnoser og komorbiditet.

- Beskrive behandlingsmuligheder for de almindeligste sygdomsmanifestationer (se ovenfor).

- Redegøre for psykopatologiske fænomener som er typiske for de forskellige sygdomsmanifestationer.

- Have kendskab til interviewteknik og relevante psykometriske instrumenter til brug i udredning og differentialdiagnostisk afklaring.

- Redegøre for psykofarmakologiske behandlingsmuligheder på et basalniveau.

- Kendskab til forskellige terapeutiske retninger og anvendelse i klinisk praksis

- Beskrive basale grundprincipper for kognitiv adfærdsterapi og rationale for behandling

 

Færdigheder

- Varetage god kommunikation.

- Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

- Agere professionelt.

- Fremlægge patient til konference.

- Formidle videnskabelige problemstillinger på området ved fremlæggelse af en videnskabelig artikel overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

 

Psykopatologi hovedfokus:

- Gennemføre patientkonsultation med fokus på afklaring af psykopatologi ved fænomenologisk orienteret interview med patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

- Demonstrere kliniske færdigheder (psykosocial historik, psykopatologiske fænomener, objektiv psykiatrisk vurdering), som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.

 

Psykoterapi hovedfokus:

- Kunne formulere og anvende basale KAT metoder hos udvalgte patienter.

 

Kompetencer

- Overføre viden til at optage en relevant og fokuseret journal.

- Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise.

 

Psykopatologi hovedfokus:

- At kunne udføre kunne udføre psykopatologisk interview og under vejledning at kunne nå frem til diagnostisk vurdering og behandling.

- Kunne foreslå et opfølgende forløb i ambulant regi med relevante tidsmæssige kontrolbesøg.

 

Psykoterapi hovedfokus:

- Opnå færdighed i at forklare og demonstrere KAT rationale for patient, samt færdighed i problemløsning – herunder vurdere forskellige metoder. Hertil fx SMART mål, kognitiv analyse af problemområde.

Introduktionsprogram med teoretisk grundlag for det specialefokuserede ophold. Undervisningsformen tilpasses det enkelte emnes indhold og varighed kan benyttes kliniske illustrationer i form af videoer, korte, skriftlige vignetter mv – foruden slides. Kliniske ophold i ambulant enhed med vejledningstimer og supervision med klinisk
lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende supervision og feedback i undervisningsforløbet.

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering
Prøveformsdetaljer
Under det kliniske ophold på afdelingen udarbejdes under vejledning af den kliniske vejleder problemformulering til udarbejdelse af en refleksiv case-opgave. Case-opgaven baseres enten på et udredningsforløb eller et terapeutisk forløb afhængigt af den studerendes hovedfokusområde. Der arbejdes med opgaven den sidste uge af det kliniske ophold. Efter endt klinisk ophold besvares den refleksive opgave efter 7 dage, opgaven skal være i omfanget af 5-7 sider. Den refleksive case opgave præsenteres ved en mundtlig eksamen tirsdag i følgende uge. Klinisk lektor er eksaminator og der er intern censur ved anden klinisk vejleder/ professor.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømme
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

 

Viden

Indenfor specialets område:

- Sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer (psykoselidelser, affektive lidelser, angstlidelser) samt beskrive relevante undersøgelser til vurdering af somatisk komorbiditet og udelukkelse af somatisk forklarende årsag til psykisk problemstilling.

- Redegøre for konkrete afgrænsninger af sygdomspræsentationer i kontekst af differentialdiagnoser og komorbiditet.

- Beskrive behandlingsmuligheder for de almindeligste sygdomsmanifestationer (se ovenfor).

- Redegøre for psykopatologiske fænomener som er typiske for de forskellige sygdomsmanifestationer.

- Have kendskab til interviewteknik og relevante psykometriske instrumenter til brug i udredning og differentialdiagnostisk afklaring.

- Redegøre for psykofarmakologiske behandlingsmuligheder på et basalniveau.

- Kendskab til forskellige terapeutiske retninger og anvendelse i klinisk praksis

- Beskrive basale grundprincipper for kognitiv adfærdsterapi og rationale for behandling

 

Færdigheder

- Varetage god kommunikation.

- Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

- Agere professionelt.

- Fremlægge patient til konference.

- Formidle videnskabelige problemstillinger på området ved fremlæggelse af en videnskabelig artikel overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

 

Psykopatologi hovedfokus:

- Gennemføre patientkonsultation med fokus på afklaring af psykopatologi ved fænomenologisk orienteret interview med patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

- Demonstrere kliniske færdigheder (psykosocial historik, psykopatologiske fænomener, objektiv psykiatrisk vurdering), som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.

 

Psykoterapi hovedfokus:

- Kunne formulere og anvende basale KAT metoder hos udvalgte patienter.

 

Kompetencer

- Overføre viden til at optage en relevant og fokuseret journal.

- Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise.

 

Psykopatologi hovedfokus:

- At kunne udføre kunne udføre psykopatologisk interview og under vejledning at kunne nå frem til diagnostisk vurdering og behandling.

- Kunne foreslå et opfølgende forløb i ambulant regi med relevante tidsmæssige kontrolbesøg.

 

Psykoterapi hovedfokus:

- Opnå færdighed i at forklare og demonstrere KAT rationale for patient, samt færdighed i problemløsning – herunder vurdere forskellige metoder. Hertil fx SMART mål, kognitiv analyse af problemområde.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 25
 • Klinik
 • 229
 • Eksamensforberedelse
 • 61
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 344

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA24004U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Efterår: uge 37-45 (uge 37 introduktion, 38-43 klinik, uge 44 opgaveskrivning, uge 45 eksamen)
Placering
Efterår og Forår
Kapacitet
4 studerende pr. semester
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sidse Marie Arnfred   (5-8076716e7f4d7f7274767c7b80776e7279796e7b713b7178)
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students