Specialefokuseret kursus og eksamen i patologi, klinisk onkologi og kirurgi msfp. brystkræft

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til den diagnostiske udredning og behandling af patienter med brystkræft. Den studerende vil under kurset opnå et funktionsniveau på introduktionslægeniveau og få indsigt i og forståelse for vigtigheden af det multidisciplinære teamsamarbejde som er grundstenen i udredning, diagnostik og behandling af patienter med brystkræft. Den studerende vil på patologiafdelingen blive undervist i udskæring og makrovurdering af operationspræparater. Herudover mikroskopisk frysediagnostik af skildvagtlymfeknuder og endelig mikroskopisk undersøgelse og udfærdigelse af mikroskopibesvarelse. Den studerende vil blive undervist i anvendelsen og fortolkningen af molekylærbiologiske analyser som led i personlig medicin. På kirurgisk afdeling vil den studerende følge patienten fra udredningsbiopsi til operation med deltagelse i både ambulatorium og på operationsstue ligesom den studerende vil deltage i ambulatoriefunktionen på onkologisk afdeling med fokus på 1) gennemgang af onkologiske protokoller, 2) kemoterapi og 3) opfølgningsprogram iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Kurset tager udgangspunkt i udredning og behandling af patienten med brystkræft og omfatter ophold på Patologiafdelingen (1/2) og Kirurgisk Afdelingen (1/4), Roskilde samt kortere ophold på Billeddiagnostisk afdeling og Onkologisk Afdeling.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Pathology: Breast Cancer

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Det tilstræbes at den studerende under det fokuserede ophold opnår kompetencer inden for følgende af de 7 lægeroller: sundhedsfremmer (screeningsprogram), medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder og professionel.

Viden

Indenfor specialernes område:

 • have grundlæggende viden om triple diagnostik og screeningsprogrammet for brystkræft
 • Beskrive differentieret behandling såvel kirurgisk som medicinsk afhængig af præsentation af sygdommen (lokal, lokal avanceret, dissemineret sygdom)
 • Diskutere og gennemgå makroskopisk undersøgelse af operationspræparater
 • Diskutere og beskrive kirurgiske procedurer for henholdsvis forstadier til brystkræft og invasivt karcinom
 • Redegøre for histopatologisk klassifikation af forstadier til brystkræft
 • Redegøre for histopatologisk klassifikation af invasive karcinomer i brystet
 • Redegøre for prognostiske og prædiktive faktorer herunder molekylære subtyper.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre superviseret patientkonsultation i ambulatorium, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder selvstændigt kunne præsentere patienter til multidisciplinære konferencer.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet. Herunder:
  • Kunne udføre udskæringsprocedure og makrovurdering af et operationspræparat i henhold til nationale retningslinjer
  • Kunne mikroskopere et operationspræparat og formulere en mikroskopisk beskrivelse i henhold til nationale retningslinjer
  • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale.

 

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve af 1 times varighed med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

Indenfor specialets område:

 • Gøre rede for udredning af tumorer i brystet via triple diagnostik
 • Redegøre for forskellige behandlingsprincipper – kirurgisk såvel som onkologisk afhængig af sygdomsudbredning, tumorstørrelse, involvering af aksil og molekylær-patologiske analyser
 • Redegøre for både forstadier og invasive karcinomer, gradering, histopatologiske og molekylære subtyper
 • Redegøre for brystkræft screeningsprogrammets betydning.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre patientkonsultation i ambulatorium på et basalt niveau
 • Udføre en makroskopisk vurdering af et operationspræparat
 • Udskære et operationspræparat i henhold til nationale guidelines
 • Mikroskopere et operationspræparat og udforme en histologisk rapport med udgangspunkt i WHO klassifikation og nationale guidelines.

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 247

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20131U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Efterår og Forår
Efterårssemestre: Kurset udbydes i uge 37-44
Forårssemestre: Kurset udbydes i uge 7-14
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. én studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne-Vibeke Lænkholm   (5-6b78766b6f4a7c6f717379787d746b6f76766b786e386e75)
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students