Specialefokuseret kursus og eksamen i thyreoideasygdomme

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til thyreoidea-sygdomme generelt set fra både et medicinsk, kirurgisk, histopatologisk og billeddiagnostisk/fysiologisk perspektiv, så den studerende opnår kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet. Den studerende skal i kurset opnå et godt kendskab til det tværfaglige område som thyreoidea-sygdomme udgør både med hensyn til kliniske rutiner samt med hensyn til aktuelle videnskabelige problemstillinger, der internationalt tegner områdets udvikling. Kurset bygger på den studerendes færdigheder inden for intern medicin, kirurgi, patologi og billeddiagnostik/fysiologi, og kurset vil, ud over kendskabet til det specifikke område, tilføre den studerende en generel øget klinisk rutine med deraf øget selvstændighed og selvtillid i rollen som professionel.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Thyroid Diseases

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Inden for specialets område:

 • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder: Thyreotoksikose – diffus, solitær eller multinodøs, kontrol af thyreoideacancer, thyreoidea Associeret Orbitopati/Oftalmopati (TAO), kontrol af gravide med hypo – hyperthyreoidisme, multinodøs struma

 • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale

 • beskrive komplikationer og behandling heraf.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation med patienter, pårørende og kommende kollegaer samt øvrige personalegrupper

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Gennemføre undersøgelser på patienter, som er udvalgt af de undervisende læger ved afdelingerne

 • Tolkning af biokemiske variable som eks. thyreoidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg)

 • Tolkning af patologisvar herunder finnålsaspirater

 • Tolkning af thyreoidea scintigrafi og ultralyd af thyreoidea samt FDG-PET undersøgelser og radiojod behandling

 • Tolkning af CT/MR-scanninger

 • Deltage som assistent ved thyreoidea-operationer

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau

 • Demonstrere relevante kliniske færdigheder, som typisk udføres af introduktionslæger inden for området, herunder: Udføre ultralyds og fiberendoskopisk undersøgelse samt udførelse af biopsi-tagning

 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af introduktionslæger inden for området

 • Fremlægge patienter til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel inden for området over for afdelingens læger og sundhedspersonale

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt kende til vigtigheden af senere at kunne bidrage til udvikling af andre og faget generelt

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 2 timer
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingerne skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Det vil primært dreje sig om ambulant journaloptagelse, undersøgelse og plan for en patient. Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Inden for specialets område:

 • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder: Thyreotoksikose – diffus, solitær eller multinodøs, kontrol af thyreoideacancer, thyreoidea Associeret Orbitopati/Oftalmopati (TAO), kontrol af gravide med hypo – hyperthyreoidisme, multinodøs struma

 • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale

 • redegøre for kirurgiske procedurer ved kirurgiske thyreoidea-sygdomme samt beskrive komplikationer og behandling heraf.

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation med patienter, pårørende og kommende kollegaer samt øvrige personalegrupper

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende

 • Agere professionelt

 • Gennemføre undersøgelser på patienter med thyreoidea sygdomme og disses komplikationer

 • Tolkning af biokemiske variable som eks. thyreoidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg)

 • Tolkning af patologisvar herunder finnålsaspirater

 • Tolkning af thyr. scintigrafi og ultralyd af thyreoidea samt FDG-PET undersøgelser og radiojod behandling

 • Tolkning af CT/MR-scanninger

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau

 • Demonstrere relevante kliniske færdigheder, som typisk udføres af introduktionslæger inden for området

 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af introduktionslæger inden for området, herunder: udføre ultralyds og fiberendoskopisk undersøgelse samt udføre biopsi-tagning i form af finnålsaspiration

 • Fremlægge patienter med thyreoidea sygdomme og disses komplikationer

 • Fremlægge evidensbaseret viden inden for området

 

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 362

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20121U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 37-44 og uge 45-1
Forårssemestre: uge 7-14 og 15-23
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. to studerende pr. semester, fordelt med en studerende i hvert rul.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Preben Homøe   (4-73756b724375686a6c7271766d64686f6f64716731676e)
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students