Specialefokuseret kursus og eksamen i neurologi: apopleksi

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at den studerende opnår et bredt kendskab til apopleksi i alle sygdommens faser samt praktisk erfaring med de hertil relaterede opgaver, som udføres af reservelæger. Den studerende vil indgå i modtagelsen af patienter med apopleksi/transitorisk cerebral iskæmi, herunder for eksempel objektiv undersøgelse og anlæggelse af PVK samt udfærdigelse af primær udrednings- og behandlingsplan under supervision. Den studerende vil få lejlighed til at observere akut modtagelse og udredning af patienter til revaskulariseringsprocedurer. Den studerende vil få kendskab til principper for udredning med henblik på årsag til apopleksi og få kendskab til relevant anvendelse af CT- og MRI-scanning samt ultralyd. Under ophold på apopleksiafsnit vil den studerende opnå kendskab til neurorehabilitering og lægens rolle heri, herunder deltagelse i reservelægearbejde under supervision i det tværfaglige team samt i tværfaglig stuegang. I apopleksiambulatoriet vil den studerende opnå kendskab til dels prognose, og dels til hvilke lægelige problematikker der optræder i senforløbet samt ved kronisk vaskulær sygdom.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Neurology: Apoplexy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Indenfor specialets område:

 • sammenfatte diagnostik af apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi

 • redegøre for principperne i ætiologisk udredning

 • beskrive behandling og profylakse af apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

 • redegøre for principperne for tværfaglig behandling


Færdigheder

 • Planlægge primær udredning, og på basis af denne, tage stilling til primær behandling ved både cerebralt infarkt, transitorisk cerebral iskæmi og intracerebral hæmoragi.

 • Genkende og anatomisk-lokalisere almindelige præsentationer af apopleksi.

 • Med sikkerhed genkende præsentationer, der kræver vurdering for akut intervention.

 • Varetage god kommunikation.

 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende.

 • Agere professionelt.

 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue eller på stuegang på et basalt niveau.

 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet, herunder tolkning af prøvesvar, optagelse af anamnese samt neurologisk undersøgelse.

 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet, herunder optage anamnese, objektiv neurologisk undersøgelse samt fokuseret neurologisk undersøgelse.

 • Fremlægge patient til konference

 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale Kompetencer

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.

Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

Indenfor specialets område:

 • sammenfatte diagnostik af apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi

 • redegøre for principperne i ætiologisk udredning

 • beskrive behandling og profylakse af apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.

 • redegøre for principperne for tværfaglig behandling

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation

 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende, herunder særligt at kunne indgå i en reservelægefunktion i en teamstruktur

 • Agere professionelt, herunder kunne forvalte sin faglighed i forhold til for eksempel inhabile patienter og erkende grænserne for egen viden

 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.

 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau.

 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet, herunder anamnese, objektiv neurologisk undersøgelse, plan for primær udredning og behandling samt kende indikationer for, hvornår der skal konfereres angående trombolyse/EVT.

 • Vejlede i non-farmakologisk primær og sekundær profylakse.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20110U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 45-1
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 37-44
Forårssemestre:
I Region Hovedstaden udbydes kurset i uge 15-23
I Region Sjælland udbydes kurset i uge 7-14
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. fire studerende pr. semester.

2 pladser i Region Sjælland regi (Køge).
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christina Rostrup Kruuse   (16-6c717b727c7d72776a37747b7e7e7c6e497b6e7072787771376d74)
  Kursusansvarlig
 • Troels Wienecke   (15-7c7a776d747b367f716d766d6b736d487b7d766c36737d366c73)
  Delkursusansvarlig: Region Sjælland
Gemt den 05-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students