Specialefokuseret kursus og eksamen i gastroenterologi og hepatologi: inflammatorisk tarmsygdom

Kursusindhold

Kurset opdeles i fire sektioner, hver af ca. to ugers varighed:

1) ambulatorium
2) endoskopi
3) sengeafdeling
4) ”diverse”, hvor de studerende vil lære om medicinsk gastroenterologiske sygdomme – med fokus på inflammatorisk tarmsygdom (dvs. colitis ulcerosa, Crohns sygdom og mikroskopisk colitis).

De studerende vil modtage såvel klinisk som teoretisk undervisning i ætiologien ved inflammatorisk tarmsygdom, diagnostik og behandling af inflammatorisk tarmsygdom, konventionelle og nyere behandlingsprincipper og indikationerne herfor, patologi/histologi samt radiologiske undersøgelsesmodaliteter.
I endoskopiafsnittet vil de studerende lære om basale endoskopiteknikker, ultralydsundersøgelser (herunder endoskopisk ultralyd) samt om avanceret endoskopi.
På sengeafdelingen vil de studerende ud over inflammatorisk tarmsygdom tilegne sig generel viden om øvre gastrointestinale sygdomme; funktionelle tilstande i mavetarmkanalen; lever-, galde- og pankreassygdomme; akutte adbominale tilstande; mikrobiologiske analyser og desuden om særlige obstetriske forhold ved inflammatorisk tarmsygdom.
Endelig er det tilrettelagt således, at de studerende under kurset vil opnå en basal viden om regulatoriske forhold ved introduktion af nye medicinske behandlinger - og de vil få mulighed for at se afdelingens kliniske forskningsenhed, hvor lægemiddelafprøvninger foregår.
Sluttelig vil de studerende blive undervist i immunologien ved inflammatorisk tarmsygdom. Den teoretiske undervisning vil blive givet i 15-20 lektioner af op til halvanden times varighed, som strækker sig over hele forløbet.

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Gastroenterology and Hepatology: Inflammatory Intestinal Disease

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
 • Have kendskab til og reflektere over forskning indenfor inflammatorisk tarmsygdom, herunder klinisk lægemiddelafprøvning
 • Differentiere inflammatorisk tarmsygdom fra andre mavetarmsygdomme, herunder differentiere mellem undergrupper af inflammatorisk tarmsygdom.
 • Redegøre for sygdomsforløb og komplikationer ved inflammatorisk tarmsygdom, ekstraintestinale manifestationer ved inflammatorisk tarmsygdom - og om inflammatorisk tarmsygdom hos mødre under graviditet og fødsel.
 • Redegøre for behandlingsmodaliteter for inflammatorisk tarmsygdom, herunder behandling af patienter med mild, moderat og svær sygdomsaktivitet inkl. indikation for brug af biologisk behandling.
 • På et basalt niveau redegøre for tilgrænsende gastroenterologiske sygdomme.


Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter
 • Deltage i vagtarbejde
 • Kunne ordinere et relevant udredningsprogram med blod- og afføringsprøver, radiologiske undersøgelser samt endoskopi med henblik på at kunne stille/afkræfte en diagnose i inflammatorisk tarmsygdom.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Udføre basale kliniske procedurer, som typisk udføres af læger, som er i introduktion til specialet.
 • Fremlægge patient til konference
 • Formidle videnskabelige problemstillinger på området ved fremlæggelse af en videnskabelig artikel overfor afdelingens læger og sundhedspersonale


Kompetencer

 • Overføre viden til at optage en relevant og fokuseret journal
 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt
 • Selvstændigt kunne kombinere udredningsprogrammet og nå frem til den korrekte diagnose og efterfølgende behandling
 • Kunne foreslå et opfølgende forløb i ambulant regi med relevante tidsmæssige kontrolbesøg.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.

Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:
  • sammenfatte diagnostik af de almindeligste sygdomsmanifestationer
  • beskrive behandling og profylakse af de almindeligste sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale.
 • Redegøre for undergrupper af inflammatorisk tarmsygdom samt differentialdiagnoser
 • Redegøre for relevante ekstraintestinale symptomer
 • Redegøre for evidensbaserede behandlingsregimener
 • Redegøre for prognose, herunder hvilke patienter, der evt. skal tilbydes skærpet overvågning fx med regelmæssige kolonoskopier.
   

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Udvise evne til at samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Demonstrere kliniske færdigheder, som typisk udføres af læger, som er i en introduktion til specialet.
 • Kunne lægge en relevant udredningsplan inkl. kliniske og parakliniske undersøgelser
 • Kunne optage en relevant journal, der har fokus på problemstillingen
 • Kunne informere patienten om diagnosen, herunder hvilke symptomer, der skal få patienten til at henvende sig akut/subakut/hvilke medicineringer, der skønnes sikre i forbindelse med graviditet/om der er evt. kosttilskud (fx vitamin B12 eller jern), som anbefales.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 361

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20089U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: uge 45-1
Forårssemestre: uge 7-15
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. to studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ebbe Langholz   (13-6b68686b347267746d6e75728046786b6d6f75746e346a71)
Gemt den 30-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students