Klinisk kursus i kirurgi

Kursusindhold

Kurset har til formål at færdiggøre den studerendes kliniske uddannelse i kirurgi, så den studerende efter kandidateksamen kan fungere som læge i klinisk basisuddannelsesstilling. Kurset skal fastholde og uddybe den studerendes kliniske færdigheder, så den studerende vil kunne have ansvaret for et mindre antal patienter. I kurset indgår formidling af basal information til patienter i respekt for individet og under inddragelse af kirurgiske, psykologiske og etiske overvejelser. Kurset udbygger den studerendes grundlag for rationel farmakoterapi af relevans for kirurgisk behandling og gør den studerende i stand til at udfærdige fejlfri, entydige og ekspederbare recepter.

 

I kurset indgår to underkurser i CAMES med fokus på kommunikation:

Kurset "Informationssamtalen" sætter den studerende i stand til at formidle basal information til patienter i respekt for individet og under inddragelse af kirurgiske, medicinske, psykologiske, relationelle og etiske overvejelser. 

Kurset "Tværprofessionel kommunikation og samarbejde" har til formål at medicinstuderende og sygeplejestuderende stifter bekendtskab med hinandens fag- og kompetenceområder. At de lærer om af og med hinanden, og får øje på den fælles opgave; patienten.  

Engelsk titel

Course in Clinical Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, kommunikator og som professionel:

Viden

 • Redegøre for relevant undersøgelsesplan og foreliggende undersøgelsesresultater
 • Redegøre for de pato-anatomiske og -fysiologiske mekanismer
 • Redegøre for en relevant behandlingsplan, herunder diskutere virkningsmekanismer og bivirkninger ved behandlingen
 • Forklare/redegøre for epidemiologi, ætiologi, naturhistorie, forebyggelse og prognose.
 • Redegøre for eget og den anden faggruppes uddannelse, fag- og kompetenceområde, samt fælles snitflader.
 • Redgøre for grundmodeller for patientsamtaler. 

 

Færdigheder

 • Diskutere, vurdere og beslutte relevante diagnoser og differentialdiagnoser
 • Vurdere og tolke mikrobiologiske, patologiske, billeddiagnostiske og andre parakliniske svar ved almindeligt forekommende kirurgiske tilstande
 • Analysere den kirurgiske problemstilling
 • Udføre kliniske procedurer og demonstrere færdigheder på den kirurgiske afdeling og i forbindelse hermed kunne:
  • redegøre for indikationer og kontraindikationer for de nævnte procedurer
  • redegøre for utensilier anvendt til procedurerne
  • udføre procedurerne korrekt, herunder forberedelse og eventuel steril teknik
  • redegøre for de hyppigste komplikationer, deres forebyggelse og behandling.
 • Udføre medicinsk interview og informationssamtale under hensyn til patientens integritet.
 • Indgå i et tværprofessionelt samarbejde med respekt og ligeværd for anden professionel og patient.
 • Anvende og begrunde anvendelse af grundmodeller for patientsamtaler, til planlægning af den tværprofessionelle patientsamtale.

 

Kompetencer

 • Udvise professionel adfærd i forhold til patient, kolleger og pårørende

Ophold på hospitalsafdeling og kliniktimer
Holdundervisning med kommunikationstræning på to selvstændige underkurser i CAMES.

Kursusattest i grundlæggende klinik

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som kommunikator, som sundhedsfremmer og som professionel.

Færdigheder, som skal udføres selvstændigt på en kirurgisk afdeling:

 • Anlægge iltkateter og dosere ilt
 • Vurdere sår/cicatrice og skifte forbinding
 • Pode sår
 • Optage anamnese
 • Udføre objektiv undersøgelse
 • Fremlægge patient på afdelingens konference
 • Udføre venepunktur, anlægge intravenøs adgang (PVK) samt blærekateter på både mænd og kvinder
 • Give blodtransfusion
 • Give intravenøs medicin
 • Udføre arteriepunktur
 • Udføre steril afdækning
 • Anlægge ventrikel-/duodenalsonde
 • Undersøge columna (inspektion og bevægelighed)
 • Undersøge led, herunder skulder-, albue-, hånd-, hofte-, knæ– og ankelled
 • Udføre hudsutur og beherske kirurgisk knudeteknik.
   

Færdigheder, som skal beherskes under supervision på en kirurgisk afdeling:

 • Ordinere medicin
 • Planlægge udskrivelse af patienter
 • Informere patienter om anbefalede aktiviteter efter udskrivelse og eventuel ambulant kontrol
 • Ajourføre medicinordinationer og skrive recepter til patienter
 • Skrive epikrise
 • Behandle akutte smerter
 • Observere patient på opvågningsafsnit
 • Syne afdød og udfærdige dødsattest
 • Gå stueganng
 • Udarbejde undersøgelsesprogram og udfylde henvisninger til supplerende undersøgelser
 • Informere patient og eventuelt pårørende om undersøgelsesplaner og behandlingsplaner.
   

Så vidt muligt:

 • Undersøge brokporte
 • Undersøge de mandlige kønsorganer.

 

Viden og færdigheder, som skal beherskes under supervision på CAMES:

 •   Informationssamtalen, herunder:
  • Styre og strukturere en informationssamtale med en patient om simple prøvesvar og operation
  • Eksplorere og belyse patientens anskuelser og interesser
  • Udføre medicinsk interview og informationssamtale under hensyn til patientens integritet
  • Sikre sig, at patienten har forstået informationen og indhente informeret samtykke.

 

 • Tværprofessionel kommunikation og samarbejde, herunder:
  • Redegøre for eget og den anden faggruppes uddannelse, fag- og kompetenceområde, samt fælles snitflader.
  • Redgøre for grundmodeller for patientsamtaler. 
  • Indgå i et tværprofessionelt samarbejde med respekt og ligeværd for anden professionel og patient.
  • Anvende grundmodeller for patientsamtaler til at planlægge og indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring patientsamtaler.  
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 13
 • Forberedelse (anslået)
 • 129
 • Klinik
 • 185
 • Total
 • 327

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15023U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Frederik Helgstrand   (4-6d796c6f47796c6e7076757a71686c737368756b356b72)
  Kirurgi
 • Anne Marie Skaarup
  CAMES: Informationssamtalen
 • Camilla Thamdrup
  CAMES: Tværprofessionel kommunikation og samarbejde, Fællesundervisning for medicin- og sygeplejestuderende
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students