Kursus og eksamen i klinisk farmakologi og terapi

Kursusindhold

Undervisningens formål er at give den studerende forståelse for rationel anvendelse af lægemidler, forståelse for den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand og den praktiske ordinationsproces. Der undervises i følgende emner:

 • Rationel anvendelse af lægemidler (rationel farmakoterapi)
 • Ordination, receptskrivning og anvendelse af Fælles Medicin Kort (FMK)
 • Lovmæssige og administrative forhold omkring lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud
 • Organisering af lægemiddelområdet herunder Medicinrådet og lægemiddelkomitéarbejdet
 • Særlige forhold ved lægemiddelbehandling af risikogrupper (gravide og ammende kvinder, børn, lever- og nyresyge og ældre)
 • Lægemiddelforgiftninger herunder antidoter
 • Lægemiddelbivirkninger
 • Sektorovergange
 • Naturlægemidler og kosttilskud
 • Lægers samarbejde med lægemiddelindustrien
 • Behandlingseffekt og økonomi
 • Anvendt farmakokinetik og terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)
 • Lægemiddelinteraktioner
 • Den multimedicinerede patient herunder polyfarmaci og medicingennemgang.
Engelsk titel

Course in Clinical Pharmacology and Therapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Målbeskrivelse

Målbeskrivelserne for kurset er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Forelæsninger og case-baseret holdundervisning

Kurset er ikke obligatorisk, men det vil blive evalueret ved eksamen i klinisk farmakologi og terapi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen består af en multipel choice test og kortsvarsopgaver.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at tilgå pro.medicin.dk under eksamen.

 

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Skriftlig%20stedpr%C3%B8ve%20(ITX-pr%C3%B8ve)&topicId=38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e#38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

En intern bedømmer

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Redegøre for rationel farmakoterapi herunder hvilke elementer der indgår
 • Kunne beskrive lægemidler, naturlægemidler og kosttilskuds nomenklatur, udvikling og godkendelse
 • Have kendskab til lovgivningen om ordination af lægemidler, indberetning af bivirkninger, anvendelsen af FMK og lægers tilknytning til lægemiddelindustrien
 • Redegøre for vurdering af kliniske effekter herunder klinisk relevans
 • Redegøre for faktorer der påvirker lægemiddelpriser herunder medicintilskud
 • Redegøre for TDM
 • Redegøre for lægemiddelbivirkninger herunder inddeling, indberetning og monitorering
 • Redegøre for interaktioner (lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, rygning, alkohol og fødevarer) herunder interaktionsmekanismer
 • Redegøre for særlige forhold vedrørende lægemiddelbehandling af risikogrupper; gravide og ammende kvinder, børn, ældre og lever- og nyrepatienter
 • Redegøre for den multimedicinerede patient inklusiv de negative konsekvenser af polyfarmaci
 • Beskrive fremgangsmåden ved seponering af lægemidler
 • Redegøre for behandling af lægemiddelforgiftninger og brug af antidoter
 • Redegøre for virkninger og bivirkninger af udvalgte naturlægemidler
 • Redegøre for lægemiddelrelaterede problemstillinger vedrørende sektorovergange.

 

Færdigheder

 • Kunne anvende pro.medicin.dk
 • Kunne beregne Number Needed to Treat/Harm (NNT/NNH) ud fra absolutte forskelle og beregne absolutte forskelle ud fra relative forskelle og baggrundsrisiko
 • Kunne journalføre en ordination og udfærdige en recept på papir og i FMK
 • Kunne beregne et diende barns eksponering for lægemiddel ud fra Relativ Vægtjusteret Dosis (RVD) og moderens dosis
 • Kunne vælge en korrekt lægemiddeldosis på baggrund af patientens nyre- og leverfunktion.

 

Kompetencer

 • Anvende en farmakologisk rationel tilgang ved ordination, individualisering og revurdering af en lægemiddelbehandling
 • Anvende viden om farmakokinetik, interaktioner og TDM i klinisk praksis ved ordination, dosisjustering og seponering af lægemiddelbehandling
 • Vælge en hensigtsmæssig lægemiddelform og administrationsvej til en konkret patient herunder stillingtagen til dosisdispensering
 • Kunne vurdere om et symptom/fund kunne være en lægemiddelbivirkning (kausalitet) og om den er indberetningspligtig
 • Kunne gennemføre en struktureret gennemgang af en patients medicin (medicingennemgang)
 • Kunne risikovurdere den forgiftede patient
 • Kunne vurdere om egen relation til lægemiddelindustrien kræver anmeldelse til eller tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Total
 • 68

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15021U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kim Dalhoff   (17-767478397b706f707d396f6c77737a71714b7d7072747a7973396f76)
  Kursusansvarlig
 • Tonny Studsgaard Petersen   (25-878281818c4186878877867a747485774183788778858678815385787a7c82817b41777e)
  Eksamensansvarlig
Kursussekretær: Aysegul Aydemir: aysegul.aydemir@regionh.dk
Gemt den 04-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students