Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til centrale forskningsmetoder anvendt i sundhedsinformatik: spørgeskemaundersøgelsen, forskellige former for kvalitative interviews og det etnografisk feltarbejde.

De studerende vil stifte bekendtskab med det videnskabsteoretiske grundlag for hhv. kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og vil blive introduceret til vigtigheden af sammenhæng mellem erkendelsesinteresse, undersøgelsesspørgsmål, metodevalg og analyse. Der vil være særligt fokus på de specifikke metoders kendetegn, anvendelsesområder, kvalitetssikring samt forskningsetik. Det vil blive belyst hvordan metoderne kan anvendes til afdækning af behov forud for kravsspecifikation, ved brugerinddragende udvikling og ved evaluering af igangværende projekter eller i forbindelse med drift. Datahåndtering, værktøjer til dataindsamling samt –analyse og egen professionelle rolle i det digitale samfund vil desuden blive berørt.

De studerende skal arbejde selvstændigt med anvendelsen af mindst én undersøgelsesmetode til belysning af et spørgsmål relateret til én af de ovennævnte problemstillinger.

Engelsk titel

Quantitative and qualitative research methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk (2018-ordningen)

Målbeskrivelse

De studerende skal kunne:

 • redegøre for de grundlæggende forhold ved centrale undersøgelsesmetoder i sundhedsinformatik;
 • udvælge, argumentere for samt anvende mindst én relevant undersøgelsesmetode til belysning af et specifikt undersøgelsesspørgsmål; og
 • reflektere over metodernes etik og resultaternes kvalitet.

 

De konkrete læringsmål for kurset er følgende:

Den studerende skal efter endt kursus kunne:

 Viden

 • redegøre for overordnede det videnskabsteoretiske grundlag for kvantitativ og kvalitativ forskning;
 • redegøre for anvendelsen af spørgeskemaundersøgelsen, det kvalitative interview og etnografisk feltarbejde i undersøgelser med relevans for sundhedsinformatik;
 • beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvantitativ og kvalitativ forskning;
 • reflektere over sammenhængen mellem en undersøgelsesmetode og erkendeinteressens centrale rolle i afgrænsning og belysning af en problemstilling;
 • kende til samt kunne opsøge viden om de juridiske og etiske rammer for dataindsamling og –håndtering i forbindelse med indsamling af spørgeskema- og interviewdata;
 • kendskab til dataindsamlingsværktøjer og analyseværktøjer, såsom online survey tools og Nvivo; og
 • forholde sig reflekteret til egen professionelle rolle i et digitalt samfund i forhold til f.eks. brug af data fra sociale- og digitale platforme.

 

Færdigheder

 • udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål, der kan undersøges med de introducerede metoder;
 • udvælge og argumentere for mindst én relevant undersøgelsesmetode med et passende grundlag i videnskabsteori;
 • anvende de introduceret dataindsamlingsmetoder;
 • kendskab til tematisk analyse;
 • afrapportere undersøgelsesresultater med en klar og logisk struktur; og
 • reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang.


Kompetencer

 • selvstændigt planlægge en undersøgelse med kursets metoder;
 • kritisk vurdere og diskutere sundhedsvidenskabelig forskning, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere forskningsmetoder;
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til videnskabelige undersøgelser med henblik på kursets metoder; og
 • indgå professionelt i et forskningsmiljø. 

Forelæsninger, case analyser, feltarbejde, skriftlige øvelser, gruppearbejde

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Løbende mundtlig feedback i forbindelse med øvelser i holdundervisningen.

Efterspørges feedback på den skriftlige eksamensopgave gives denne skriftligt.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering
Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper på op til 4 studerende. Opgaven skal have omfang af 8-10 sider for enkelt studerende, 12-15 sider for grupper af 2-3 studerende og 16-20 sider for grupper af 4 studerende (ca. 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum, 12 punkt skrift og linjeafstand 1½). Såfremt opgaven skrives i gruppe, skal det fremgå hvilke afsnit, de enkelte gruppemedlemmer har skrevet. Op til 1/3 af opgaven kan angives som fælles.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • kende det videnskabsteoretiske grundlag for kvantitativ og kvalitativ forskning i sundhedsinformatik;
 • redegøre for anvendelsen af spørgeskemaundersøgelsen, kvalitative interview og det etnografisk feltarbejde i undersøgelser med relevans for sundhedsinformatik;
 • beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvantitativ og kvalitativ forskning; og
 • reflektere over sammenhængen mellem en undersøgelsesmetode og erkendeinteressens centrale rolle i afgrænsning og belysning af en problemstilling.

 

Færdigheder

 • udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål, der kan undersøges med de introducerede  metoder;
 • udvælge og argumentere for mindst én relevant undersøgelsesmetode med grundlag i videnskabeligteori;
 • anvende den valgte dataindsamlingsmetode i en undersøgelse;
 • udføre en tematisk analyse af data med henblik på at fortolke undersøgelsesresultaterne;
 • afrapportere undersøgelsesresultater med en klar videnskabelig struktur; og
 • reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med den anvendte metoder i forhold til relevante etiske spørgsmål, kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang.


Kompetencer

 • selvstændigt planlægge en videnskabelig undersøgelse;
 • kritisk vurdere og diskutere sundhedsvidenskabelig forskning, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere forskningsmetoder;
 • diskutere etiske problemstillinger i relation til videnskabelige undersøgelser; og
 • indgå professionelt i et forskningsmiljø.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Feltarbejde
 • 35
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITB18009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Kapacitet
60
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Amy Clotworthy   (3-67737f46797b746a34717b346a71)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students