Avanceret epidemiologi

Kursusindhold

Faget konsoliderer og udbygger kendskabet til de basale epidemiologiske begreber og metoder, de studerende har opnået på bacheloruddannelsen, med en uddybet gennemgang af de epidemiologiske metoders anvendelsesområder, forudsætninger, muligheder og begrænsninger. Målet er, at den studerende bliver fortrolig med de basale epidemiologiske begreber og metoder introduceret på bacheloruddannelsen og opnår et indgående kendskab til teoretisk epidemiologi som basalt metodefag i såvel videnskabelige som anvendelsesorienterede studier af folkesundheden. 

Engelsk titel

Advanced Epidemiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Definere og fortolke epidemiologiske frekvens- og associationsmål
 • Beskrive forskellige hovedtyper af epidemiologiske studiedesigns (interventionsstudier, kohortestudier, case-kontrol studier og tværsnitsstudier) og reflektere over deres styrker og svagheder
 • Definere, forstå og analysere betydningen af confounding og kende metoder til at tage hensyn til confounding i design og analyse
 • Definere, forstå og analysere betydningen af informationsbias i epidemiologiske undersøgelser
 • Definere, forstå og analysere betydningen af selektionsbias i epidemiologiske undersøgelser
 • Definere, forstå og analysere betydningen af effektmodifikation og interaktion
 • Forstå og fortolke resultater fra medieringsanalyser og betydningen af intermediære faktorer
 • Redegøre for centrale kausale modeller i epidemiologien: Directed Acyclic Graphs, Counterfactual modellen og Sufficient Component Cause modellen, og med egne ord beskrive hvordan disse er relateret til epidemiologiske begreber og analyserer, bl.a. forskellige typer af bias, interaktionsanalyser og medieringsanalyser
 • Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser

 

             

Færdigheder

 • Beherske den epidemiologiske terminologi
 • Begrunde valg af epidemiologisk studiedesign til analyse af en konkret problemstilling
 • Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser
 • Vurdere validiteten af resultaterne fra en epidemiologisk analyse baseret på en refleksion over confounding, selektionsbias og informationsbias
 • Anvende kausale epidemiologiske modeller i design, analyse og fortolkning af epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • Overføre epidemiologisk teori, metode og ræsonnement til vurdering af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger
 • Selvstændigt planlægge og udføre epidemiologiske undersøgelser
 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde, hvor epidemiologiske undersøgelser har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt

Forelæsninger og holdtimer

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives løbende kollektiv mundtlig feedback til de studerende om deres engagement i kurset.

I forbindelse med den skriftlige eksamen gives der kollektiv feedback efter karaktergivining i form af en skriftlig modelbesvarelse.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig eksamen i KUs eksamenshuse med udlevering af eksamensartikel 24 timer før eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende hjælpemidler udover standardhjælpemidlerne i KUs eksamenshuse:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet 

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Definere og fortolke epidemiologiske frekvens- og associationsmål
 • Beskrive forskellige hovedtyper af epidemiologiske studiedesigns (interventionsstudier, kohortestudier, case-kontrol studier og tværsnitsstudier) og reflektere over deres styrker og svagheder
 • Definere, forstå og analysere betydningen af confounding og kende metoder til at tage hensyn til confounding i design og analyse
 • Definere, forstå og analysere betydningen af informationsbias i epidemiologiske undersøgelser
 • Definere, forstå og analysere betydningen af selektionsbias i epidemiologiske undersøgelser
 • Definere, forstå og analysere betydningen af effektmodifikation og interaktion
 • Forstå og fortolke resultater fra medieringsanalyser og betydningen af intermediære faktorer
 • Redegøre for centrale kausale modeller i epidemiologien: Directed Acyclic Graphs, Counterfactual modellen og Sufficient Component Cause modellen, og med egne ord beskrive hvordan disse er relateret til epidemiologiske begreber og analyserer, bl.a. forskellige typer af bias, interaktionsanalyser og medieringsanalyser

Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser

 

Færdigheder

 • Beherske den epidemiologiske terminologi
 • Begrunde valg af epidemiologisk studiedesign til analyse af en konkret problemstilling
 • Foretage en kritisk gennemgang af videnskabelig litteratur som omhandler analyse af data fra epidemiologiske undersøgelser
 • Vurdere validiteten af resultaterne fra en epidemiologisk analyse baseret på en refleksion over confounding, selektionsbias og informationsbias
 • Anvende kausale epidemiologiske modeller i design, analyse og fortolkning af epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • Overføre epidemiologisk teori, metode og ræsonnement til vurdering af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 103
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOK23002U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Efterår og Blok 1
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
68 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Katrine Strandberg-Larsen   (4-7c847d725184867f753f7c863f757c)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students