Videregående statistik

Kursusindhold

Undervisningen i statistik på kandidatniveau skal ses i sammenhæng med den undervisning, der tidligere er givet på bachelorniveau på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, idet de to kurser reelt skal betragtes som et indholdsmæssigt sammenhængende (men tidsmæssigt afbrudt) forløb. De to kurser giver tilsammen en introduktion til elementære statistiske metoder, omfattende deskriptive metoder, statistiske modeller, vurdering af usikkerhed ved statistisk estimation samt statistisk afprøvning af hypoteser. Fokus i kandidatkurset er på enkle metoder til analyse af tælledata, måledata og overlevelsesdata med henblik på anvendelser i folkesundhedsvidenskab.

Kurset omfatter et udvalg af emnerne: likelihood teori, (mathed) case-control-data, generelle lineære modeller, poisson-regression, overlevelsesanalyser, Randomiserede forsøg, DAG, kausale modeller og skalavalidering. Andre emner kan blive behandlet.

Engelsk titel

Advanced Statistics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

Viden

 • læse og vurdere forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor undersøgelserne er gennemført med en af de gennemgåede metoder.

 

Færdigheder

 • formulere et folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem;
 • opstille relevante statistiske modeller;
 • fortolke forskellige statistiske modellers resultater og forholde dem til hinanden.

 

Kompetencer

 • gennemføre de relevante statistiske analyser til at belyse en formuleret problemstilling;
 • estimere modellernes parametre, foretage relevante statistiske tests.

Forelæsninger og øvelsestimer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Der vil i løbet af kurset blive givet nogle skriftlige opgaver som med efterfølgende lærerfeedback. Der vil også være mulighed for at deltage i prøveeksamener hvor den mundlige presentation af resultater vil blive øvet. Dette vil foregå i plenum.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dage
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis, som udarbejdes over 14 dage efter kursets afslutning. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Omfang af synopsis: 10 normalsider

Eksaminationen skal foregå individuelt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:

Viden

 • redegøre for og anvende centrale begreber inden for sandsynlighedsregning og statistik;
 • karakterisere stikprøvens funktion i forhold til estimation af en parameter og usikkerheden på parameterestimatet;
 • diskutere de statistiske modellers forudsætninger, fortolkning og anvendelighed under forskellige omstændigheder.

 

Færdigheder

 • formulere et folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem;
 • belyse de oprindeligt formulerede folkesundhedsvidenskabelige hypoteser ved hjælp af statistiske analyser;
 • inddrage overvejelser omkring statistiske fejl og disses konsekvenser i forskellige sammenhænge;
 • oversætte resultater fra statistike analyser til lægmandsssprog.

 

Kompetencer

 • gøre rede for og gennemføre de statistiske analyser;
 • sammenholde forskellige modellers resultater til en samlet sammenhængende konklusion.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOK23001U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
68 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jørgen Holm Petersen   (3-7a78805083857e743e7b853e747b)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students