Miljø og bæredygtighed

Kursusindhold

Faget tager afsæt i FN’s bæredygtighedsmål, med fokus på betydningen af klimaforandringer, miljø- og arbejdsmiljøfaktorers rolle for folkesundheden. Kurset fokuserer på eksponeringer, som medfører helbredsproblemer eller gener, samt midler og strategier, der anvendes til forebyggelse og regulering heraf.

Undervisningen bygges op med oversigtsforelæsninger suppleret med problem/case-baserede diskussioner af de mest relevante eksponeringsveje og/eller helbredsudfald, de væsentligste risikogrupper samt risiko- og farevurdering. De første moduler præsenterer FNs bæredygtighedsmål, global opvarmning og konkrete helbredseffekter af klimaforandringer i Danmark, og miljøepidemiologiske analyser præsenteres. De næste moduler sigter mod at bibringe den grundlæggende forståelse af toksikologiske principper og testmetoder af toksikologiske effekter. De resterende moduler har til hensigt at beskrive problemstillinger inden for miljø- og arbejdsmiljø, samt klima og bæredygtighed, som er relevante for danske forhold.

Engelsk titel

Environment and Sustainability

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier relateret til helbred inden for hovedtemaerne:

 • Bæredygtighed
 • Klimaforandringer
 • Toksikologi
 • Miljøfaktorer
 • Arbejdsmiljøfaktorer

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • opnå indsigt i miljøtoksikologiske og miljøepidemiologiske metoder og deres anvendelse, samt betydningen af klimaforandringer og bæredygtig udvikling for befolkningsgruppers helbred i Danmark. Eksponeringer via eksponeringsveje som vand, jord, luft og kost gennemgås, og der gives øvelse i at gennemføre risikovurdering ud fra relevante data fra dyreforsøg og epidemiologi.

 

Færdigheder

 • Fremskaffe, anvende og kritisk forholde sig til information om miljø- og arbejdsmiljøbetingede, samt klimarelaterede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering og helbredseffekt
 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer og vedrører bæredygtig udvikling.
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici.

 

Kompetencer

 • Vurdere betydningen af klimaændringer og bæredygtigudvikling for befolkningsgruppers sundhed.
 • gennemføre og vurdere konkrete risikovurderinger og håndteringer inden for miljø og arbejdsmiljø.

Forelæsninger og holdundervisning

Lærebog i miljø og arbejdsmedicin samt supplerende tekster.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der afholdes evaluering af kurset sidst i undervisningsforløbet. De studerende arbejder med løsning af SAU opgaver som diskuteres med underviseren.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes efter kursets afslutning.
Omfang:
1 studerende: maks. 15 normalsider
2 studerende: maks. 20 normalsider
3 studerende: maks. 25 normalsider
4 studerende: maks. 30 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for begreber vedrørende klimaændringer og bæredygtighed.
 • demonstrere indsigt i toksikologiske og epidemiologiske metoder og  begreber, Bradford Hill kriterier, NOAEL, risikovurdering og risikohåndtering i forhold til personer og befolkningers udsættelse for en række miljøfaktorer.

Færdigheder

 • gennemsøge litteraturbaser for relevante referencer til besvarelse af eksamensopgaven og svare på de stillede spørgsmål med referencer til oversigts og original litteratur.

Kompetencer

 • Fremskaffe og anvende information om klimaændringer, bæredygtighed og betydningen for befolkningsgruppers helbred
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og
  arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder
  forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering
  og helbredseffekt
 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanismer
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici
 • kunne gennemføre argumenterede og dokumenterede risikovurderinger af specifikke udsættelser for miljøfremmede påvirkninger
 • Kunne diskutere betydningen af klimaændringer og bæredygtig udvikling for befolkningsgruppers helbred.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 46
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20015U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 78 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Line Mathiesen   (4-7d7a7e725184867f753f7c863f757c)
  Hovedansvarlig
 • Martin Roursgaard   (4-7e8883805184867f753f7c863f757c)
  Delansvarlig
Underviser

Line Mathiesen
Martin Roursgaard
Peter Møller

Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students