2. årsprojekt i folkesundhedsvidenskab

Kursusindhold

2. årsprojektet er et tværfagligt, problem- og gruppebaseret arbejde, hvor de studerende skal udarbejde et skriftlig akademisk projekt, der skal forsvares mundtligt. Projektet skal inddrage viden og færdigheder fra minimum et af følgende tema- og minimum et af følgende teorifag:

Temafag:

 • Socialmedicin, sygdomsforebyggelse og rehabilitering
 • Sundhedsvæsenets struktur og funktion 

 

Teorifag:

 • Sundhed og sociologisk teori
 • Organisationsanalyse og videnskabsteori

 

Endvidere skal de studerende i det skriftlige akademiske projekt trække på viden, færdigheder og kompetencer, som de har tilegnet sig på et eller flere af følgende kurser på 1. og 2. studieår på Folkesundhedsvidenskab:

 • Epidemiologi 1
 • Epidemiologi 2
 • Kvalitative metoder
 • Statistik

 

I det skriftlige produkt skal de studerende inddrage elementer fra flere fag, herunder mindst et tema-, et teori- og et metodefag. 

Engelsk titel

2nd Year Project in Public Health Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Formålet med 2.-årsprojektet er, at de studerende tilegner sig kompetencer i problemorienteret samarbejde. Dette opnås ved, at de studerende i grupper selvstændigt afgrænser en folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemstilling, og udarbejder og besvarer en gruppevalgt problemformulering ved inddragelse af tema- og teorifag. 

De studerende skal udføre relevant litteratursøgning og med relevant(e) metode(r), faglig fordybelse og kritisk refleksion udarbejde et skriftlig akademisk projekt. Projektet skal udarbejdes ved hjælp af gruppens fælles ansvarstagen, planlægning og opgaveløsning.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive en folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemstilling samt redegøre for udbredelsen heraf i Danmark.
 • Analysere indsamlet empiri og/eller litteratur samt begrunde valg af teori og metode.
 • Forstå og forklare den anvendte empiri og/eller litteratur, teori og de anvendte metoder.
 • Beskrive, forklare og diskutere den valgte empiri og/eller litteratur ved brug af relevant teori og viden om den valgte problemstilling.

 

Færdigheder

 • Udvælge og begrunde valget af en folkesundhedsvidenskabeligt problemstilling.
 • Udvælge og begrunde valget af empiri og/eller litteratur.
 • Udvælge og begrunde valget af teori.
 • Gennemføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning.
 • Udvælge og begrunde udvælgelsen af litteratur og øvrigt materiale.
 • Diskutere styrker og svagheder ved anvendt litteratur og øvrigt materiale og vurdere validiteten heraf.
 • Kritisk diskutere udvalgt teori og videnskabelig dokumentation om den valgte problemstilling.
 • Beherske anvendelsen af for projektet relevante grundbegreber, fagspecifikke termer og teoretisk(e) retning(er) inden for den valgte problemstilling.
 • Beherske skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.
 • Gennemføre og præsentere en logisk sammenhængende og velunderbygget skriftlig og mundtlig argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion.
 • Afveje styrker og svagheder ved projektet som helhed.
 • Konkludere og perspektivere.
 • Planlægge og gennemføre et gruppebaseret projektarbejde. 

 

Kompetencer

 • Analysere en folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemstilling ved brug af empirisk og/eller litteratur og teoretisk viden.

Projektarbejde og vejledning.

Antal studerende i hver gruppe: Projektgrupperne sammensættes af den kursusansvarlige. Gruppestørrelsen kan variere fra 3 til 5 personer.

Vejledning:
For projektet gælder, at de studerende tildeles vejledere af de til projektfagene knyttede kursusledere.

Vejlederne får tildelt timer, som det fremgår af nedenstående oversigt. Udover vejledning fra hovedvejleder får hver gruppe tildelt vejledning med en bivejleder fra dét fag, hovedvejlederen ikke dækker.

Antal vejledningstimer: 39
Fordeling hoved-/bivejleder: 24 / 15

Som hovedregel kan man regne med, at cirka en tredjedel af det tildelte timetal er konfrontationstimer med vejlederne. Det samlede timetal, der er afsat til vejledning, omfatter også vejleder(e)s forberedelse til vejledningen, e-mail-korrespondancer, lærermøder, mv.

Pensumlitteratur til de fag, som projektet er baseret på samt selvvalgt litteratur og øvrigt materiale, der afspejler projektets problemformulering og genstandsområde.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Mundtlig feedback fra vejledere (de studerende skriver sammen i grupper).
 • Mundtlig feedback fra andre grupper i forbindelse med klyngevejledning (hvis vejledere vælger det).
 • De studerende diskuterer hinandens projekter i forbindelse med midtvejssymposiet.
 • Feedback sker løbende i forbindelse med udarbejdelse af synopsis og under projektarbejdet.


Forklaring af karakter i forbindelse med den mundtlige eksamen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Både projektopgaven og den mundtlige prøve foregår i grupper, hvor der tildeles 20 minutter pr. studerende inkl. votering. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektopgaven og projektets litteratur og materiale.
Det skriftlige projekt vejer tungest i bedømmelsen.

Antal studerende og maksimalt omfang for projektet målt i normalsider:
3 studerende = maks. 30 sider
4 studerende = maks. 40 sider
5 studerende = maks. 50 sider

Opgavens format aftales med hovedvejleder.

En normalside er 2.400 anslag (antal anslag inklusive mellemrum). Et projekts enkelte sider kan bestå af færre eller flere end 2.400 anslag, blot det samlede antal anslag med mellemrum ikke overstiger 2.400 x max antal sider.
Det samlede antal anslag for det indleverede projekt skal anføres på projektets forside. I det samlede omfang medregnes noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste og bilag. I øvrigt bør bilag kun vedlægges med god begrundelse og i begrænset omfang, og kan ikke forventes læst af eksaminator og censor.
Overstiger omfanget antallet af det maksimale antal anslag, skal det påvirke bedømmelsen negativt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnår karakteren 12, skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive en folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemstilling samt redegøre for udbredelsen heraf i Danmark.
 • Analysere indsamlet empiri og/eller litteratur samt begrunde valg af teori og metode.
 • Forstå og forklare den anvendte empiri og/eller litteratur, teori og de anvendte metoder.
 • Beskrive, forklare og diskutere den valgte empiri og/eller litteratur ved brug af relevant teori og viden om den valgte problemstilling.

 

Færdigheder

 • Udvælge og begrunde valget af en folkesundhedsvidenskabeligt problemstilling.
 • Udvælge og begrunde valget af empiri og/eller litteratur.
 • Udvælge og begrunde valget af teori.
 • Gennemføre og dokumentere en struktureret og fokuseret litteratursøgning.
 • Udvælge og begrunde udvælgelsen af litteratur og øvrigt materiale.
 • Diskutere styrker og svagheder ved anvendt litteratur og øvrigt materiale og vurdere validiteten heraf.
 • Kritisk diskutere udvalgt teori og videnskabelig dokumentation om den valgte problemstilling.
 • Beherske anvendelsen af for projektet relevante grundbegreber, fagspecifikke termer og teoretisk(e) retning(er) inden for den valgte problemstilling.
 • Beherske skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling.
 • Gennemføre og præsentere en logisk sammenhængende og velunderbygget skriftlig og mundtlig argumentation fra problemformulering over analyse til konklusion.
 • Afveje styrker og svagheder ved projektet som helhed.
 • Konkludere og perspektivere.
 • Planlægge og gennemføre et gruppebaseret projektarbejde. 

 

Kompetencer

 • Analysere en folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemstilling ved brug af empirisk og/eller litteratur og teoretisk viden.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 55
 • Projektarbejde
 • 340
 • Seminar
 • 7
 • Vejledning
 • 13
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 417

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20013U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Der ligger undervisningsaktiviteter (i efterårssemesteret inden projektperioden).
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
68 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jannie Nielsen   (14-6f6673736e6a33736e6a71786a7345787a736933707a336970)
Gemt den 19-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students