Statistik

Kursusindhold

Fagets mål er at give introduktion til elementære statistiske metoder, omfattende deskriptive metoder, statistiske modeller, vurdering af usikkerhed ved statistiske beregninger samt statistisk afprøvning af hypoteser. Fokus er på enkle metoder til analyse af primært nominale og ordinale data og i et begrænset omfang måledata fra tværsnitsstudier med henblik på anvendelser i folkesundhedsvidenskab.

Faget indeholder som det primære basal sandsynlighedsregning, elementære statistiske begreber, anvendelsen af marginale analyser, stratificerede analyser til kontrol for konfounding og effekt-modifikation samt logistisk regression.

Engelsk titel

Statistics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning forventes den studerende at:

Viden

 • være rustet til at læse og vurdere forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor de i kurset nævnte metoder er benyttet.

 

Færdighed

 • kunne formulere et enkelt folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem
 • kunne formidle statistisk analyse til lægfolk

 

Kompetence

 • kunne gennemføre de gennemgåede statistiske analyser til at belyse problemstillingen;
 • kunne opstille forskellige statistiske modeller, estimere modellernes parametre, foretage relevante statistiske tests samt kunne fortolke modellerne og forholde dem til hinanden i en statistisk analyse.

Forelæsninger og øvelsestimer.

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der vil i løbet af kurset blive stillet hjemmeopgaver, som bliver kommenteret skriftligt af lærerne.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis, som udarbejdes over 7 dage efter kursets afslutning. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til fire studerende. Omfang af synopsis: 10 normalsider

Vægtning: Mundtlig prøve 100 %.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Udvalgt øvelsesopgave

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:

Viden

 • redegøre for centrale begreber inden for sandsynlighedsregning og statistik;
 • karakterisere stikprøvens funktion i forhold til estimation af en parameter og usikkerheden på parameterestimatet;
 • diskutere de statistiske modellers forudsætninger og anvendelighed under forskellige omstændigheder;
 • inddrage overvejelser omkring statistiske fejl og disses konsekvenser i forskellige sammenhænge.
   

Færdighed

 • formulere et folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem;
 • belyse de oprindeligt formulerede folkesundhedsvidenskabelige hypoteser ved hjælp af statistiske analyser;
 • oversætte resultater fra statistiske analyser til lægmandssprog.
   

Kompetence

 • gøre rede for og gennemføre de statistiske analyser;
 • sammenholde forskellige modellers resultater til en samlet sammenhængende konklusion.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamensforberedelse
 • 2
 • Eksamen
 • 57
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20006U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 80 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Esben Budtz-Jørgensen   (3-69666e4477797268326f7932686f)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students