Spørgeskemakonstruktion

Kursusindhold

I kurset gennemgås teorier, begreber og principper for spørgeskemakonstruktion og -validering og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser. De studerende gennemfører selv i grupper på 1-3 studerende udvikling af et lille spørgeskema samt afprøvning og revision af det samt anvendelse og bearbejdning af resultaterne.

Kursusopgaven skrives undervejs i kurset med vejledning i holdtimerne.

Engelsk titel

Questionnaire Construction

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå, at spørgeskemaer udvikles og vurderes i forhold til konkrete problemstillinger;
 • Forstå hvad der menes med konceptualisering og variabelliste;
 • Kende principper for item-konstruktion;
 • Kende metoder til belysning af indholds-, begrebs- og kriterievaliditet samt reliabilitet;
 • Kende metoder til måling af helbredsstatus;
 • Redegøre for argumenter for valg mellem standardspørgeskemaer versus specifikke spørgeskemaer samt for udvikling af egne versus brug af andres spørgeskemaer;
 • Kende basale forhold vedrørende skalakonstruktion og skalavalidering.

 

Færdigheder

 • Kunne udarbejde en problemformulering;
 • Kunne identificere nøglevariable;
 • Kunne gennemføre konceptualisering for en nøglevariabel og udarbejde variabelliste;
 • Kunne udarbejde et basalt spørgeskema;
 • Kunne gennemføre præ- og pilotundersøgelser;
 • Kunne teste spørgeskemaer i kognitive interviews;
 • Kunne gennemføre spørgeskemaundersøgelser;
 • Kunne tilrettelægge undersøgelser af validitet og reliabilitet;
 • Kunne foretage indledende databehandling og –kontrol af resultater fra spørgeskema.

 

Kompetencer

 • Ved anvendelse af viden fra spørgeskemaundersøgelser at kunne vurdere spørgeskemaers kvalitet ud fra en gennemgang af deres udviklingsproces, validering, anvendelse og resultater i forhold til givne problemstillinger;
 • I forhold til tilrettelæggelse af egne spørgeskemaundersøgelser at kunne afveje fordele og ulemper ved at udvikle et spørgeskema selv eller vælge et standardspørgeskema;
 • Kunne indgå kvalificeret i udvikling og indledende validering af et spørgeskema til videnskabelig anvendelse.

 

Forelæsninger og holdtimer

Lærebog: Fayers P, Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-reported Outcomes. 3rd ed. Wiley, 2016. 626 pp.

Bruges også i faget statistik på samme semester. 

Grønvold M. Spørgeskemaundersøgelser (kap. 11). I: Jensen AB, Vallgårda S (red.). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (5. udgave). Side 272-302. Munksgaard, 2019 (eller 6.udgave).

For meritstuderende: Der forventes kendskab til epidemiologi og statistik på min. BA-niveau.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Undervejs i holdtimerne får de studerende løbende individuel mundtlig feedback, og det sikres, at alle grupper får lejlighed til at stille spørgsmål, præsentere tekst, og får afklaret tvivlsspørgsmål med læreren i hvert modul.

I kurset indgår også peer-feedback, hvor hver gruppe præsenterer udkast til spørgeskema for en anden gruppe og får kritik og kommentarer.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Aflevering af kursusopgave, som udarbejdes individuelt eller i grupper.
Omfang:
1 studerende = maks. 10 normalsider
2 studerende = maks. 15 normalsider
3 studerende = maks. 20 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet
Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne udføre en grundig og sammenhængende proces med at udarbejde og afprøve et spørgeskema, hvor der demonstreres følgende færdigheder og kompetencer:

Færdigheder

 • Udarbejde en problemformulering;
 • Identificere nøglevariable;
 • Kunne gennemføre konceptualisering for en nøglevariabel og udarbejde variabelliste;
 • Udarbejde et basalt spørgeskema;
 • Gennemføre præ- og pilotundersøgelser;
 • Teste spørgeskemaer i kognitive interviews;
 • Gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse;
 • Foretage indledende databehandling og –kontrol af resultater fra spørgeskema.
 • Undersøge sammenhænge mellem items via korrelationer og reflektere over muligheder for skalakonstruktion.
 • Argumentere for, hvordan metoder til belysning af indholds-, begrebs- og kriterievaliditet samt reliabilitet ville kunne anvendes i det videre arbejde med eget skema;
 • Reflektere relevant over resultater og erfaringer i hvert af ovenstående trin.

 

Kompetencer

 • Ved at sammenstille egne erfaringer på kurset med relevante dele af pensum skal den studerende kunne vurdere det udviklede spørgeskemas kvalitet i forhold til givne videnskabelige problemstillinger ud fra en gennemgang af udviklingsprocessen, præ- og pilotundersøgelser, kognitive interviews, den (sparsomme) gennemførte validering samt de indledende resultater.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 27
 • Projektarbejde
 • 80
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09003U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Efterår og Blok 1
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
70 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Grønvold   (4-6f716e664275777066306d7730666d)
Underviser

Mogens Grønvold, Line Lund

Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students