Klinisk farmaci

Kursusindhold

Klinisk farmaci søger at sikre en optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patienter og samfund gennem samarbejde mellem patienten, farmaceuten og andre sundhedsprofessionelle.

I følge the European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) er klinisk farmaci en sundhedsspecialitet, der beskriver den kliniske farmaceuts aktiviteter og tjenester for at udvikle og fremme en rationel og hensigtsmæssig brug af lægemidler og medical devices. Klinisk farmaci omfatter alle de ydelser, der udføres af farmaceuter, der praktiserer på hospitaler, apoteker, plejehjem, hjemmepleje, klinikker og enhver anden setting, hvor lægemidler ordineres og anvendes. Det indebærer, at typen af aktivitet er relateret til patientens medicin eller dennes sundhed. Kliniske farmaceuter - gennem deres specifikke viden - sikrer den gavnlige anvendelse af lægemidler, ved at samarbejde med patienten og andre sundhedsprofessionelle om lægemiddelrelaterede spørgsmål og ved at uddanne om lægemidler.

Kurset fokuserer på den patientnære kliniske farmaci i alle sektorer af sundhedsvæsenet. I kurset får den studerende vigtige redskaber til at indgå i kliniske teams og løse udfordringer i lægemiddelbehandlingen for komplekse patienter i tværfagligt samarbejde. Dermed bliver de rustede til at se kritisk på, hvordan behandlingsvejledninger og anden viden om patientens tilstand bruges til at vurdere og kommunikere om lægemidler med både professionelle og patienter.

Engelsk titel

Clinical Pharmacy

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - valgfri

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Have viden om den komplekse patienter; det omfatter polyfarmaci, komorbiditeter, health illiteracy – sygdomme, lægemidler, bivirkninger, interaktioner
 • Kende til redskaber, specielt systematikker omkring lægemiddelrelaterede udfordringer og bivirkninger
 • Kende til kliniske guidelines og lægemiddelrekommendationer
 • Kende til forskellige klinisk farmaci indsatser (medicinanamnese, medicingennemgange, indlæggelsessamtale, udskrivelsessamtaler)
 • Kende til journalers opbygning, vigtige informationer for farmaceuten om patientens sygdomsbillede, parakliniske data og hvordan farmaceuter skriver noter
 • Vide hvordan man indrager patienter og har en dialog om deres lægemiddelbehandlingen
 • Kende til tværfagligt samarbejde med behandlingsansvarlig læge og andre sundhedsprofesionelle om patientens lægemiddelbehandling
 • Kende til forskellige former for klinisk farmaci i alle sektorer og tværsektorielle udfordringer på medicinområdet
 • Kende til måling af outcomes af klinisk farmaci indsatser og designs der kan anvendes i denne forskning
 • Kende til principperne om Personlig Medicin

 

Færdigheder

 • Identificere lægemiddelrelaterede problemer hos komplekse patienter
 • Prioritere forslag til ændringer i lægemiddelbehandlingen
 • Udfærdige en plan for ændringer i lægemiddelbehandlingen (f.eks. dosisjusteringer, seponering)
 • Skrive noter i journal
 • Identificere vigtige informationer i journaler og andre systemer (f.eks. parakliniske data og FMK)
 • Bruge guidelines, lægemiddelrekommandationer og andre informationer om patienten i beslutninger om lægemiddelbehandling og kunne være kritiske overfor guidelines ifm. komplekse patienter

 

Kompetencer

 • Indgå i effektive dialoger med patienten og dennes pårørende om patientens lægemiddelbehandling
 • Indgå i konstruktive dialoger med behandlingsansvarlige læger og andre sundhedsprofessionelle om patienters lægemiddelbehandling

•Forelæsninger 16
•Klassetimer 16
•7 dages praktikophold (opdelt som 3,5 dage to gange over 6-8 uger)
•Midtvejsseminar 8 timer
Undervisningsformen er interaktiv og case fokuseret. Klassetimer/​forelæsninger vil omhandle kliniske farmaceuters roller i forskellige praksis-settings og kliniske farmaceuter vil give indblik i deres hverdag i eksempelvis akutmodtagelse, psykiatri, ortopædisk-kirurgisk, lægemiddelinformation, plejehjem, polyfarmaci-ambulatorie, almen praksis. Klassetimer vil også træne i mundtlig og skriftlig præsentation af resultater af medicingennemgange. De studerende arbejder i små grupper med udvalgte praksissteder og udstationeres på 2 forskellige typer praksissteder (både primær og sekundær sektor, f.eks. hospitalsafdeling, klinisk farmaci gruppe i hospitalsapoteksregi, almen praktiserende læger, ambulante klinikker, plejehjem). De studerende arbejder med cases der leveres af praksisstederne og omhandler lægemiddelbehandlingen af en rigtig patient eller patientgruppe som praksisstedet finder kompleks – praksisstederne definerer således problemer/udfordringer som de studerende skal sætte sig ind i og udarbejde løsningsforslag til. De studerende forbereder løsninger til praksissteder, præsenterer disse og, så vidt mulig, følger op på dem.

 • Viktil KK & Blix HS (red.), Klinisk farmasi - en lærebok. 2017, Fagbokforlaget, ISBN-978-82-450-2009-0
 • Behandlingsvejledninger fra IRF's og medicinske selskabers hjemmesider
 • Forelæsningsnoter: Lægges på kursushjemmesiden
 • Andet udleveret materiale: Lægges på kursushjemmesiden

Du skal have bestået din bacheloruddannelse i farmaci samt have bestået eller have været tilmeldt (udvist aktiv deltagelse) i SFAK20021U Studieophold på Apotek for at blive tilmeldt kurset.

Søger du kurset som meritstuderende, skal du have bestået SFKKIL110U farmakoterapi i praksis og SFAKB0021U Pharmaceutical Policy eller have opnået tilsvarende kompetencer ved et andet kursus. Dokumentation for tilsvarende kompetencer i form af kursusbeskrivelse og resultat efter eksamen skal vedhæftes ansøgningen.”

Det er ikke muligt at tage SVEK17001U Laboratory Animal Science Function ABD i samme blok, da obligatorisk undervisning på dette kursus overlapper med praktikperioden for klinisk farmaci.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås ved at:
- Den studerende fremmøder og deltager på tilfredsstillende vis i forelæsninger, klassetimer, midtvejsseminar og i arbejdet med seks patient cases.
- Den studerende deltager på tilfredsstillende vis i en mundtlig fremlæggelse og drøftelse af 20 minutters varighed ved et midtvejsseminar. Denne del foregår i grupper af to, og efterfølges af opponering på andre grupper.
- Den studerende deltager på tilfredsstillende vis i en mundtlig fremlæggelse og drøftelse af 15 minutters varighed ved et seminar om forskning indenfor klinisk farmaci. Denne del foregår ved, at de studerende i grupper af to fremlægger og drøfter en selvvalgt forskningsartikel indenfor klinisk farmaci (ca. 15 minutter), hvorefter de opponerer på andre grupper i 1,5 timer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Have viden om den komplekse patienter; det omfatter polyfarmaci, komorbiditeter, health illiteracy – sygdomme, lægemidler, bivirkninger, interaktioner
 • Kende til redskaber, specielt systematikker omkring lægemiddelrelaterede udfordringer og bivirkninger
 • Kende til kliniske guidelines og lægemiddelrekommendationer
 • Kende til forskellige klinisk farmaci indsatser (medicinanamnese, medicingennemgange, indlæggelsessamtale, udskrivelsessamtaler)
 • Kende til journalers opbygning, vigtige informationer for farmaceuten om patientens sygdomsbillede, parakliniske data og hvordan farmaceuter skriver noter
 • Vide hvordan man indrager patienter og har en dialog om deres lægemiddelbehandlingen
 • Kende til tværfagligt samarbejde med behandlingsansvarlig læge og andre sundhedsprofesionelle om patientens lægemiddelbehandling
 • Kende til forskellige former for klinisk farmaci i alle sektorer og tværsektorielle udfordringer på medicinområdet
 • Kende til måling af outcomes af klinisk farmaci indsatser og designs der kan anvendes i denne forskning
 • Kende til principperne om Personlig Medicin

 

Færdigheder

 • Identificere lægemiddelrelaterede problemer hos komplekse patienter
 • Prioritere forslag til ændringer i lægemiddelbehandlingen
 • Udfærdige en plan for ændringer i lægemiddelbehandlingen (f.eks. dosisjusteringer, seponering)
 • Skrive noter i journal
 • Identificere vigtige informationer i journaler og andre systemer (f.eks. parakliniske data og FMK)
 • Bruge guidelines, lægemiddelrekommandationer og andre informationer om patienten i beslutninger om lægemiddelbehandling og kunne være kritiske overfor guidelines ifm. komplekse patienter

 

Kompetencer

 • Indgå i effektive dialoger med patienten og dennes pårørende om patientens lægemiddelbehandling
 • Indgå i konstruktive dialoger med behandlingsansvarlige læger og andre sundhedsprofessionelle om patienters lægemiddelbehandling
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Eksaminationen afvikles som en gruppeprøve, hvor de studerende deles op i grupper af to. Ved eksaminationen fremlægger de studerende en patient case fra deres praktikophold og analyserer og perspektiverer denne på tilfredsstillende vis indenfor den kliniske farmacis praksis (ca. 10 minutter). Efterfølgende bliver de studerende eksamineret i ca. 20 minutter sammen. Denne del indeholder også en eksamination i kursets teoretiske del.
Eksamen er uden forberedelsestid.
Bedømmelsen af den studerendes præsentation tager udgangspunkt i en helhedsbedømmelse af den studerendes fremlæggelse og diskussion.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Have viden om den komplekse patienter; det omfatter polyfarmaci, komorbiditeter, health illiteracy – sygdomme, lægemidler, bivirkninger, interaktioner
 • Kende til redskaber, specielt systematikker omkring lægemiddelrelaterede udfordringer og bivirkninger
 • Kende til kliniske guidelines og lægemiddelrekommendationer
 • Kende til forskellige klinisk farmaci indsatser (medicinanamnese, medicingennemgange, indlæggelsessamtale, udskrivelsessamtaler)
 • Kende til journalers opbygning, vigtige informationer for farmaceuten om patientens sygdomsbillede, parakliniske data og hvordan farmaceuter skriver noter
 • Vide hvordan man indrager patienter og har en dialog om deres lægemiddelbehandlingen
 • Kende til tværfagligt samarbejde med behandlingsansvarlig læge og andre sundhedsprofesionelle om patientens lægemiddelbehandling
 • Kende til forskellige former for klinisk farmaci i alle sektorer og tværsektorielle udfordringer på medicinområdet
 • Kende til måling af outcomes af klinisk farmaci indsatser og designs der kan anvendes i denne forskning
 • Kende til principperne om Personlig Medicin

 

Færdigheder

 • Identificere lægemiddelrelaterede problemer hos komplekse patienter
 • Prioritere forslag til ændringer i lægemiddelbehandlingen
 • Udfærdige en plan for ændringer i lægemiddelbehandlingen (f.eks. dosisjusteringer, seponering)
 • Skrive noter i journal
 • Identificere vigtige informationer i journaler og andre systemer (f.eks. parakliniske data og FMK)
 • Bruge guidelines, lægemiddelrekommandationer og andre informationer om patienten i beslutninger om lægemiddelbehandling og kunne være kritiske overfor guidelines ifm. komplekse patienter

 

Kompetencer

 • Indgå i effektive dialoger med patienten og dennes pårørende om patientens lægemiddelbehandling
 • Indgå i konstruktive dialoger med behandlingsansvarlige læger og andre sundhedsprofessionelle om patienters lægemiddelbehandling

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Klinik
 • 56
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAK22001U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
36 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ramune Jacobsen   (15-766571797269326e656773667769724477797268326f7932686f)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students