Farmakoterapi i praksis

Kursusindhold

Kurset vil have fokus på hvordan klinisk farmaci anvendes i praksis på en hospitalsafdeling og vil inkludere indflydelsen af et lægemiddelsstofs egenskaber og formulering på den farmakokinetiske skæbne og effekt.

Kurset vil bestå af:

Forelæsninger

2 introduktionsforelæsninger der dækker information om kurset, praktikopholdet og projektarbejdet.

15 dobbelt forelæsninger med følgende emner (alle undervist ud fra et praktisk perspektiv):

 • Indflydelse af fysisk-kemiske egenskaber af et lægemiddelstof på farmakokinetikken
 • Indflydelse af formulering og administrationsvej på compliance og effekt af lægemidlet
 • Overvejelser i formuleringen af et lægemiddel fra molekyle til produkt – med fokus på patientens behov
 • Anvendelse af forskellige depot formuleringer til oral administration ved normal gastro-intestinal fysiologi
 • Udfordringer ved depot formuleringer ved oral administration til patienter med patofysiologiske ændringer af mavetarm kanalen
 • Udfordringer ved valg af formulering og dosis af lægemidler til børn eller udsatte patientgrupper
 • Intravenøs kompatibilitet ved intensiv behandling og i det perioperative forløb
 • Praktiske udfordringer med dispensering og administration (tabletknusning, opløsning af pulver til injektion osv.)
 • Farmakologiske og sikkerhedsmæssige udfordringer ved generisk substitution
 • Udfordringer ved høj-risiko lægemidler
 • Medicinafstemning og -gennemgang
 • Hvilke informationer finder man i en patient journal og hvordan kan de anvendes?
 • Afdelingsspecifik klinisk farmaci – farmaceutens rolle i et multidisciplinært team af sundhedsprofessionelle

 

Praktikophold – 1 dag med praktisk lægemiddelhåndtering og 1 dags case arbejde

I den praktiske del vil der være fokus på følgende:

 • proceduren for ordination, dispensering og administration af lægemidler
 • medicinafstemning- og gennemgang
 • Den studerende vil følge processen for ordination, dispensering og administration for en eller flere patienter.

  I case arbejdet vil den studerende udføre en medicinafstemning- og gennemgang for en patient. Det inkluderer, at der udarbejdes forslag til forbedringer af behandlingen samt en diskussion af den kliniske relevans af de foreslåede forbedringer.

 

Projektarbejde i grupper (problem baseret læring)

De studerende vil i grupper arbejde med prædefinerede projekter. Formålet med projektet er at give de studerende en indsigt i de komplekse interaktioner der er mellem lægemiddelstoffets egenskaber, formulering, administrationsvej, effekt/bivirkninger, patientens forhold og compliance.

Et eksempel: Foreslå en formulering der indeholder Alfentanil til behandling af gennembrudssmerter hos patienter med cancer i spiserøret og diskuter rationalet bag valget ved at bruge en SWOT analyse.

Engelsk titel

Pharmacotherapy Practice

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - valgfri

kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab - valgfri

MSc Programme in Medicinal Chemistry - valgfri

MSc Programme in Pharmaceutical Sciences (English programme)- valgfri

Målbeskrivelse

Formålet er at gøre den studerende i stand til at arbejde i et multidisciplinært team af sundhedsprofessionelle og være i stand til at give faglige anbefalinger til andet sundhedspersonale omkring patientens medicinske behandling og kunne diskutere hvordan behandlingen optimeres.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Anvende information om patofysiologi, fysiologi, farmakologi og farmaci i forbindelse med den praktiske anvendelse af medicin

 

Færdigheder

 • Deltage i diskussioner og beslutninger omhandlende patientens lægemiddelbehandling med inddragelse af viden om administrationsvej, formulering og dosis

 

Kompetencer

 • Have tilegnet sig tilstrækkelig viden om samarbejde mellem kliniske specialer (fx intensiv og klinisk mikrobiologisk) og samarbejde mellem forskellige sundhedsprofessionelle og derved være i stand til at samarbejde i et multidisciplinært team.
 • Diskutere 1) de fysisk-kemiske egenskaber for et lægemiddel, 2) dosis, 3) administrationsvejen og 4) hvordan de fysiologiske/patofysiologiske forhold for patienten har indflydelse på farmakokinetikken og den farmakodynamiske profil for lægemidlet
 • Diskuter principperne for formulering af lægemidlet i forhold til den kliniske anvendelse   

Interaktive forelæsninger, gruppe arbejde, praktik 1 dag på en hospitalsafdeling.

Nationale og regionale rekommandationer, behandlingsvejledninger og videnskabelige artikler.

Som opslagsværk kan Physiological Pharmaceutics by Clive Wilson and Neena and Clive Washington anvendes.

Undervisningen er baseret på at den studerende har erhvervet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til de der opnås ved færdiggørelse af de første fem semestre af bacheloruddannelsen i farmaci.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Praktisk lægemiddelhåndtering
Hver studerende afleverer to rapporter indeholdende en medicingennemgang, vurdering af den medicinske behandling og en diskussion/refleksion af rollerne for de forskellige sundhedsprofessionelle der er involveret i medicineringsprocessen (fra ordination til administration).
De studerende forbereder en powerpoint præsentation i grupper. Præsentationen fremlægges og får feedback fra de andre grupper.
De studerende opnår kursuscertifikat på grundlag af den individuelle rapport fra praktikopholdet og gruppens powerpoint præsentationen, den mundtlige præsentation, diskussion og feedback givet til de andre grupper.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Projektarbejde

Det er muligt at gentage den mundtlige præsentation og/eller feedback (af kursusvejleder eller hans/hendes repræsentant) afhængig af hvilken del der ikke blev udført fyldestgørende af gruppen/den studerende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende på tilstrækkeligt niveau være i stand til at:

Færdigheder

 • Evaluere en patients medicinske behandling og foreslå en klinisk relevant modifikation ud fra patientens nuværende diagnose, kliniske tilstand og parakliniske data
 • Beskrive de mest essentielle mekanismer for virkning, interaktioner, bivirkninger og kontraindikationer for lægemidler
 • Beskrive de mest essentielle mekanismer for virkning, interaktioner, bivirkninger og kontraindikationer for lægemidler
 • Beskrive de største barrierer for optimal lægemiddelbehandling i den valgte patientgruppe og den valgte optimale formulering
 • Systematisk at kunne vælge den mest essentielle og korrekte information ud fra den valgte patientgruppe og det valgte lægemiddel

 

Kompetencer

 • Demonstrere en indsigt omkring samarbejde mellem kliniske specialer og samarbejdet mellem forskellige sunhedsprofessionelle for at kunne indgå i et multidisciplinært team af sundhedsprofessionelle
 • Demonstrere evnen til at uddrage og diskutere relevante udfordringer ved rationalet bag valget af den foreslåede lægemiddelbehandling og hvorfor en tilsyneladende ordentlig evidens baseret behandling i nogle tilfælde ikke er effektiv
 • Demonstrere evnen til at udvælge, præsentere og diskutere relevante udfordringer (fx barrierer, bivirkninger, interaktioner, patient accept og -compliance) med fokus på den aktuelle patientgruppe og den valgte formulering
 • Demonstrere evnen til at samarbejde og evnen til at udnytte de individuelle kompetencer i projektgruppen
 • Demonstrere evnen til at give kritisk og konstruktiv feedback til medstuderende
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af 2 essays med fokus på:
1) Udføre en medicingennemgang for en kompleks medicinsk patient, vurdere den aktuelle behandling og diskutere rollerne for de forskellige sundhedsprofessionelle
2) Interaktionen mellem lægemiddel egenskaber, formulering, effekt, patientens tilstand og compliance
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

I tillæg til standardprogrammerne er der adgang til digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende være i stand til:

Viden

 • Evne at anvende information om patologi, fysiologi, farmakologi og farmaci i forbindelse med den praktiske anvendelse af medicin

 

Færdigheder

 • Demonstrere evnen til på et højt niveau at diskutere og tage rationelle beslutninger om patientens lægemiddelbehandling, hvilket inkludere administrationsvej, formulering og dosis

 

Kompetencer

 • Demonstrere evnen til på et højt niveau at uddrage, præsentere og diskutere relevante udfordringer ved rationalet bag valget af den foreslåede lægemiddelbehandling og hvorfor en tilsyneladende ordentlig evidens baseret behandling i nogle tilfælde ikke er effektiv
 • Diskutere fysisk-kemiske egenskaber ved et lægemiddel, formulering og den fysiologiske/​patofysiologiske tilstand der har indflydelse på den farmakokinetiske skæbne og derved den farmakodynamiske profil for lægemidlet
 • Diskutere principperne ved formuleringen af lægemidlet ud fra den kliniske anvendelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 74
 • Praktik
 • 20
 • Projektarbejde
 • 78
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAK20041U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
70 studerende - 15 pladser reserveret til kandidatstuderende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Byriel Walls   (3-66677c45787a736933707a336970)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students