Individuel tilrettelagt bachelorprojekt i farmaceutisk videnskab

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen er en rammebeskrivelse for en selvstændig forsknings- eller udredningsopgave eller lignende indenfor de Farmaceutiske Videnskaber. Kursusbeskrivelsen benyttes for studerende indskrevet ved på en dansk uddannelse, som ønsker at gennemføre et bachelorprojekt - forskelligt fra bachelorprojektet i farmaci - ved et af de udbydende institutter.

Inden projektet påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete projekt, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner: 

 • Foreløbig titel
 • Kortfattet projektbeskrivelse
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige læringsmål relateret til det konkrete projekt og udformet som kriterier for bedømmelse
 • Sprog (Projektet kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt Projektet gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)

 

For studerende på bacheloruddannelsen i farmaci skal en kortfattet projektbeskrivelse, herunder titel og projektets indhold godkendes af studielederen for at sikre, at projektet emnemæssigt kan rummes i bacheloruddannelsen i farmaci.

Engelsk titel

Individualised bachelor's project in pharmaceutical sciences

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - valgfri

 

Målbeskrivelse

Det er projektet formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Når projektet er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

 

Kompetencer

 • tage selvstændig ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber
 • tage selvstændig ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

Aftales mellem studerende og vejleder.

Aftales mellem studerende og vejleder.

Førsteårsprøven for bacheloruddannelsen i farmaci skal være bestået inden tilmelding til bachelorprojektet.

For studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i farmaci som vælger Individuel tilrettelagt bachelorprojekt i farmaceutisk videnskab er kurset SFKBIF100U Characterization of Drug Substances and Drug Delivery Systems obligatorisk.

Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
Den studerende og vejleder aftaler rammer for skriftlig rapport, som præsenteres og forsvares ved det mundtlige forsvar.

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination
og den skriftlige bachelorprojekt. Ved bedømmelsen af bachelorprojektet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Projektet skal indeholde et resumé på engelsk på højst en A4-side. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

 

Kompetencer

 • tage selvstændig ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber
 • tage selvstændig ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 412
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFABIL110U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Projektet kan afholdes i foråret efter aftale med vejleder.
Kapacitet
1 eller flere
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Prætorius Clausen   (3-7a696b487b7d766c36737d366c73)
Vejleder skal være videnskabeligt personale på adjunkt-, lektor- eller professor-niveau i overensstemmelse med fakultetets gældende retningslinjer for vejledning.
Gemt den 22-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students