Bachelorprojekt i farmaci

Kursusindhold

De studerende arbejder i grupper af 4 studerende på en projektopgave, der omhandler design, formulering, fremstilling og farmaceutisk vurdering af en eller flere lægemiddelformer af et lægemiddelstof.

Projektarbejdet indledes med en planlægningsfase, hvor de studerende på grundlag af litteraturstudier udarbejder en forsøgsplan for laboratoriearbejdet. I planlægningsarbejdet skal indgå overvejelser over basale videnskabsteoretiske aspekter, sikkerhed af de planlagte forsøg såsom hypoteseformulering og metodevalg. Endvidere skal statistiske overvejelser og metoder inddrages i det omfang, projektet lægger op til det.

Laboratoriearbejdet omfatter systematisk afprøvning af en række formuleringer med henblik på at optimere designet og fremstillingen af formuleringen. Der udarbejdes batchdokumentation i henhold til GMP-reglerne af en endelig batch, den øvrige dokumentation skal foretages i en laboratoriejournal.

Ca. midtvejs i projektforløbet afholdes et kollokvium, hvor hver gruppe fremlægger udvalgte resultater af det hidtidige arbejde for et mindre antal af de øvrige grupper og en eller flere vejledere efterfulgt af diskussion.

Projektarbejdet afsluttes med en projektrapport, der baseret på litteraturstudier skal indeholde en gennemgang af den relevante teori vedrørende lægemiddelstof og hjælpestoffer, herunder relevante fysiske, kemiske, biofarmaceutiske og farmakologiske egenskaber, lægemiddelformer og fremstillings- og vurderingsmetoder.

Projektrapporten skal endvidere indeholde en beskrivelse, vurdering og diskussion af resultaterne opnået under laboratoriearbejdet, plus bilag med dokumentation for det udførte arbejde. Projektrapporten danner grundlag for en mundtlig eksamen, bestående af en individuel præsentation fra den studerende, en eksamination af præsentation, rapport og andre omkring liggende relevante emner.

Det forventes at gruppens 4 medlemmer alle bidrager ligeligt til projektarbejdet. Der forventes således et bidrag på minimum 20% fra hvert gruppemedlem.

Engelsk titel

Bachelor's Project in Pharmacy

Uddannelse

bacheloruddannnelsen i farmaci - obligatorisk

Målbeskrivelse

Bachelorprojektet har til formål at sætte de studerende i stand til:

 • at designe et lægemiddel under hensyntagen til fysisk, kemisk og mikrobiologisk stabilitet, teknisk fremstilling og biofarmaceutiske egenskaber
 • at fremstille et lægemiddel i mindre produktionsskala under hensyntagen til GMP-reglerne, herunder kunne dokumentere, udvælge egnede fremstillingsmetoder og apparatur samt foretage proceskontrol
 • at foretage en farmaceutisk vurdering af et lægemiddel, herunder kunne udvælge egnede vurderingsmetoder og apparatur.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beherske centrale begreber inden for formulering, fremstilling og vurdering af lægemidler
 • beherske anvendelse af IT-værktøj til tekstbehandlingsprogram, regneark, statistik, formeltegningsprogram og referencehåndteringsprogram.
 • beherske anvendelse af IT-værktøj til at indhente viden om lægemidler i fagspecifikke databaser, elektroniske opslagsværker og bøger (fx Ph.Eur, DLS og USP).
 • reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for farmaceutiskvidenskabelige undersøgelser

 

Færdigheder

 • gennemføre en teknisk fremstilling og vurdering af lægemidler i mindre produktionsskala med brug af batchdokumentation
 • gennemføre proceskontrol og dokumentation i henhold til GMP-reglerne ved fremstilling af lægemidler i mindre produktionsskala
 • begrunde valg af formulering, fremstillingsmetode og vurdering for et givet lægemiddel
 • fortolke resultater af systematiske planlagte undersøgelser
 • udforme en klar og kritisk rapport over den relevante litteratur og de opnåede eksperimentelle resultater
 • præsentere eksperimentelle og/eller teoretiske resultater klart og overskueligt ved en mundtlig præsentation

 

Kompetencer

 • overføre relevant farmaceutisk teori til til løsning af multidisciplinære farmaceutiske formulerings-/fremstillingsmæssige problemstillinger
 • selvstændigt planlægge, designe og udføre systematiske undersøgelser af formulering, fremstilling og vurdering af et lægemiddel
 • reflektere over og tage ansvar for egen læring

Et mindre antal forelæsninger til introduktion og vejledning i projektforløbet.
Vejledning fra egen vejleder.
Laboratorietimer til at udføre den praktiske del af projektforløbet.
Kollokvie til deling og diskussion af de opnåede resultater.
Gruppearbejde omkring projektopgave, laboratoriearbejde og rapport.

Seneste udgave af vejledning til bachelorprojekt som findes på kursushjemmesiden.

Undervisningen er tilrettelagt under forventning om at de studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til dem der opnås ved gennemførsel af de først 5 semestre på bacheloruddannelsen i farmaci.

Førsteårsprøven for bacheloruddannelsen i farmaci skal være bestået inden tilmelding til bachelorprojektet.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Den skriftlig projektrapport, som er udarbejdet i gruppe, ligger til grund for den mundtlige eksamination.
Den mundtlige eksamination består af en individuel fremlæggelse af dele af projektarbejdet (ca. 10 minutter) efterfulgt af individuel mundtlig eksamination af en varighed på ca. 20 min. pr. eksaminand. Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen, med mindre den studerende selv har været til mundtlig eksamen.

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination
og den skriftlige bachelorprojekt. Ved bedømmelsen af bachelorprojektet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Projektet skal indeholde et resumé på engelsk på højst en A4-side. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af en projektrapport

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beherske centrale begreber inden for formulering, fremstilling og vurdering af lægemidler
 • Reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for farmaceutiskvidenskabelige undersøgelser

 

Færdigheder

 • gennemføre en teknisk fremstilling og vurdering af lægemidler i mindre produktionsskala med brug af batchdokumentation
 • gennemføre proceskontrol og dokumentation i henhold til GMP-reglerne ved fremstilling af lægemidler i mindre produktionsskala
 • begrunde valg af formulering, fremstillingsmetode og vurdering for et givet lægemiddel
 • fortolke resultater af systematiske planlagte undersøgelser
 • udforme en klar og kritisk rapport over den relevante litteratur og de opnåede eksperimentelle resultater
 • præsentere eksperimentelle og/eller teoretiske resultater klart og overskueligt ved en mundtlig præsentation

 

Kompetencer

 • overføre relevant farmaceutisk teori til til løsning af multidisciplinære farmaceutiske formulerings-/​fremstillingsmæssige problemstillinger
 • selvstændigt planlægge, designe og udføre systematiske undersøgelser af formulering, fremstilling og vurdering af et lægemiddel
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 172
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Projektarbejde
 • 80
 • Seminar
 • 40
 • Vejledning
 • 20
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFABF243AU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
A, B, C og D
Kapacitet
192 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Jørgensen   (14-726b746b347075786d6b74796b7446797b746a34717b346a71)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students