Farmaceutisk analytisk kemi

Kursusindhold

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at udføre pålidelige, kvantitative bestemmelser af lægemiddelstoffer under anvendelse af en egnet kalibreringsmetode og vurdere resultatets pålidelighed.

Dette omfatter forståelse af de teoretiske principper for de anvendte analysemetoder samt forsøgsbetingelsernes indflydelse på resultatet. Validering af analysemetoder er en integreret del af undervisningen. 

Der gennemgås teoretiske principper og praktisk anvendelse af chromatografiske separationsmetoder (gas- og væske-chromatografi, GC og LC) og elektroforetiske separationsmetoder (kapillarelektroforese, CE) samt atomspektroskopiske og massespektoskopiske (MS) detektionsmetoder. Der lægges særlig vægt på koblingen af separations og detektionsmetoder, som anvendes i den praktiske del af kurset (LC-UV, LC-fluorescens, LC-MS og GC-MS).

Undervisningen tager udgangspunkt i analyseforskrifter for lægemiddelstoffer og færdige præparater fra gængse farmakopéer. Desuden gennemgås eksempler på analyse af lægemiddelstoffer i biologisk materiale med tilhørende prøveforberedelse.

De opnåede kompetencer skal anvendes i de efterfølgende kurser i farmaci og bachelorprojektet.

Engelsk titel

Pharmaceutical Analytical Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder samt redegøre for principperne i atomspektroskopiske og massespektrometriske detektionsmetoder

 • Redegøre for indflydelsen af analyttens fysisk kemiske egenskaber (pKA-værdier) og forsøgsomstændigheder (pH, polaritet og ionstyrke) på de enkelte analytiske metoder

 • Redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • Redegøre for de centrale begreber i en validering

 • Forstå hvorledes data kan loades og visualiseres ved hjælp af pythonkoden

 • Beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

 • Statistik: Demonstrere viden om teori og anvendelse af grundlæggende statistiske metoder til at beskrive og sammenligne data, herunder normalfordeling, middelværdi, standardafvigelse, konfidensinterval, F-test, t-test og lineær regression

Færdigheder

 • Planlægge og udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift under anvendelse af instrumenters software til kontrol af apparatur og databehandling.

 • Udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af en egnet kalibreingsmetode og angive usikkerheden på resultatet

 • Beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • Beskrive den tilegnede viden kort og klart under korrekt anvendelse af fagets terminologi samt afrapportere laboratorie-resultater kort, klart og entydigt

 • Statistik: Begrunde valget af statistiske test til beskrivelse og sammenligning af data, udføre testen i Excel og fortolke resultatet korrekt. Angive resultater med korrekt måleusikerhed (antal betydende cifre)

 • Anvende færdigskrevet kode i python til visualisering af statistiske fordelinger og resultater af  statistiske tests (F- og t-test)

Kompetencer

 • Vælge en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • Vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling samt vurdere pålideligheden af de opnåede resultater på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

 • Selvstændigt planlægge og udføre en kvantitativ bestemmelse samt foretage en delvis validering af relevante valideringsparametre

Den teoretiske undervisning består af videopræsentationer, som kortfattet beskriver den grundlæggende teori samt dialogbaserede forelæsninger, hvor teorien anvendes i forbindelse med opgaveregning og lignende. Laboratorieundervisningen anvendes til omsætning af farmakopemonografier til konkrete arbejdsplaner, udførelse af kvantitative bestemmelser, dataanalyse og tilhørende rapportskrivning. Quizzes på Absalon anvendes som forberedelse til laboratoriearbejdet.

 • Pedersen-Bjergaard et al., Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry, Wiley - seneste udgave
 • Kompendium Farmaceutisk Analytisk Kemi - seneste udgave
 • Laboratory Notebook, School of Pharmaceutical Sciences

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende kurser: Kemiske principper, Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer, Farmaceutisk fysisk kemi I - thermodynamik og ligevægte, Farmaceutisk fysisk kemi II - kinetik og elektrokemi, Organisk kemi I - fysisk kemiske egenskaber og Organisk kemi II - syntese af lægemiddelstoffer.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
For at opnå kursusattest skal den studerende have udført laboratorieøvelser, udarbejdet de tilhørende rapporter og opnå undervisers godkendelse af rapporterne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Redegøre for principperne i de anvendte analytiske metoder

 • Redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH og polaritet på de enkelte analytiske metoder

 • Redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • Beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

 • Forstå hvorledes data kan loades og visualiseres ved hjælp af pythonkoden

 • Statistik: Demonstrere viden om teori og anvendelse af grundlæggende statistiske metoder til at beskrive og sammenligne data, herunder normalfordeling, middelværdi, standardafvigelse, konfidensinterval, F-test, t-test og lineær regression

 

Færdigheder

 • Planlægge og udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • Udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af en egnet kalibreringsmetode og angive usikkerheden på resultatet

 • Beregne valideringsparametre for de anvendte analysemetoder, herunder linearitet, præcision, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • Beskrive den tilegnede viden kort og klart under korrekt anvendelse af fagets terminologi samt afrapportere laboratorie-resultater kort klart og entydigt
 • Statistik: Begrunde valget af statistiske test til beskrivelse og sammenligning af data, udføre testen i Excel og fortolke resultatet korrekt. Angive resultater med korrekt måleusikerhed (antal betydende cifre) 
 • Anvende færdigskrevet kode i python til visualisering af statistiske fordelinger og resultater af  statistiske tests (F- og t-test)

Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge og udføre en validering af en analysemetode ud fra en given forskrift

 • Vurdere pålideligheden af de opnåede resultater på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Et eksamensæt består af et antal multiple choice opgaver og beregningsopgaver, herunder spørgsmål der tester den studerendes forståelse af principper og forsøgsbetingelsers indflydelse på resultatet.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

I tillæg til standardopsætningen er det tilladt at medbringe digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for principperne i chromatografiske og elektroforetiske separationsmetoder samt principperne i detektionsmetoder baseret på UV-VIS- og fluorescens-spektrofotometri, atomspektroskopi samt massespektrometri

 • Redgøre for indflydelsen af pKA-værdier, pH, polaritet og ionstyrke på de enkelte analytiske metoder

 • Redegøre for principperne i prøveforberedelsesmetoder

 • Redegøre for de centrale begreber i en validering, herunder system suitability test

 • Beherske analytisk kemisk terminologi på både dansk og engelsk

 • Statistik: Demonstrere viden om teori og anvendelse af grundlæggende statistiske metoder til at beskrive og sammenligne data, herunder normalfordeling, middelværdi, standardafvigelse, konfidensinterval, F-test, t-test og lineær regression
   

Færdigheder

 • Planlægge og udføre en kvantitativ bestemmelse efter en farmakopé-forskrift

 • Udføre en kvantitativ bestemmelse ved brug af kalibreringskurve, standardadditionskurve, intern standard og responsfaktor og angive usikkerheden på resultatet

 • Beregne valideringsparametre for analysemetoder fra et datasæt, herunder linearitet, præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, samt relevante kolonneparametre i forbindelse med System Suitability Test

 • Beskrive den tilegnede viden kort og klart under korrekt anvendelse af fagets terminologi samt afrapportere laboratorie-resultater kort, klart og entydigt

 • Statistik: Begrunde valgert af statistiske test til beskrivelse og sammenligning af data, udføre testen i Excel og fortolke resultatet korrekt. Angive resultater med korrekt måleusikkerhed (antal betydende cifre).

 • Afrapportere resultater kort, klart og entydigt

Kompetencer

 • Vælge en egnet analysemetode til en farmaceutisk problemstilling

 • Vurdere en analysemetodes egnethed til en farmaceutisk problemstilling samt vurdere pålideligheden af de opnåede resultater på baggrund af usikkerheden på de opnåede målinger

 • Selvstændigt planlægge og udføre en kvantitativ bestemmelse samt foretage en delvis validering af relevante valideringsparametre

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • E-læring
 • 40
 • Laboratorie
 • 56
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20035U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
kurset følger semesterstruktur
Kapacitet
210 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bente Gammelgaard   (17-6568717768316a647070686f6a646475674376787167316e7831676e)
Underviser

Nickolaj J. Petersen
Stefan Stürup
Christian Janfelt

Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students