Farmaceutisk biologi

Kursusindhold

Kurset omhandler den pro- og eukaryote celles stofskifteprocesser, inklusiv regulering og subcellulære lokalisation samt det metaboliske samspil mellem organer. Kurset omhandler desuden mikroorganismers biologi og genetik, principperne for behandling af bakterielle (herunder antibiotika) og virale infektioner (herunder antivirale lægemidler), mikroorganismers resistensudvikling samt aspekter af immunsystemets funktion og bioteknologiske værktøjer.

Kurset omfatter følgende specifikke emner:

 • Bioenergi, herunder oplagring og frigivelse/udnyttelse af kemisk bundet energi
 • Cellens energistofskifte og regulering af dette. Energistofskiftet inkluderer glykolyse/gluconeogenese, glykogenolyse/glycogenese, pentose phosphat pathway, b-oxidation/lipidsyntese og lagring af lipider, TCA cyklus, funktion af elektrontransportkæde og oxidativ phosphorylering.
 • Syntese og nedbrydning af aminosyrer og kobling til energistofskiftet
 • Human ernæring, herunder funktionen af det gastrointestinale system, mikro- og makronutrienter
 • Metabolisk samspil mellem organer og regulering af dette.
 • Bakteriers syntese af makromolekyler i forbindelse med forståelse af de forskellige kemoterapeutikas virkningsmekanismer samt som baggrund for genteknologi
 • Eukaryoters genetik (herunder epigenetik) og rekombinant teknologi, samt teknologiske værktøjer, til analyser af genetiske sygdomme i mennesker.
 • Forskellige antibiotikas virkningsmekanismer og mulighederne for resistensudvikling
 • Bakteriegenetikkens forskellige aspekter, mutation, isolering af mutanter, rekombination, transformation, transduktion, plasmider, selektion og kunstig rekombination af DNA med henblik på genetisk toksikologi og genetisk teknologi
 • Bakterie- og pattedyrvirus struktur og livscyklus og virkningsmekanismer af antivirale stoffer
 • Infektionssygdomme med henblik på mikroorganismerne, smittevejene og sygdomsudviklingen
 • Bioteknologiske metoder såsom: Phage Display, CRISPR, kloning, rekombinant DNA teknologi and GMO.
 • Basal immunologi: udvikling af immunforsvaret, antigen-antistofreaktioner, immunitet og hypersensitivitet, samt udvikling af lægemidler via "anti-body engineering".
Engelsk titel

Biology (Pharmacy)

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på andet semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for kulhydrat, lipid og aminosyrestofskiftet på cellulært og subcellulært niveau.
 • redegøre for oxidativ phosphorylering, respiratorisk kontrol og kobling versus afkobling.
 • forklare ATP beregninger på anaboliske og kataboliske processer.
 • reflektere over samspillet mellem organer i metabolisk regulation.
 • redegøre for relevante elementer af den humane ernæring
 • redegøre for hvorledes mikroorganismer både naturligt og via lægemidler kan overføres til mennesket (herunder mikrobioter), hvorledes de trænger ind i kroppen og hvorledes de anretter skade.
 • redegøre for almindelige infektionssygdomme og mekanismerne bag patogenesen
 • redegøre for den molekylære og biologiske baggrund for genteknologi og reflektere over de muligheder det giver dels for at flytte gener, således at lægemidler kan dannes i andre organismer (rekombinant bioteknologi), og dels for at forbedre diagnostiske metoder.
 • redegøre for forskellige antibiotikas virkningsmekanismer og reflektere over mulighederne for resistensudvikling.
 • redegøre for den immunologiske baggrund for behandlingsmetoder som vaccination og serumbehandling.
 • redegøre for immunforsvarets funktioner i forbindelse med infektionssygdomme og udvikling af allergi og hypersensivitet overfor lægemidler samt redegøre for antigen-antistofreaktioner anvendt i analyse.

 

Færdigheder

 • tilrettelægge og udføre eksperimenter, der ligger til grund for anvendelsen af mikroorganismer til genetisk teknologi.
 • planlægge, designe og udføre et afgrænset biologisk laboratorieforsøg på baggrund af en afgrænset problemstilling.
 • fortolke og analysere data opnået ved et afgrænset biologisk laboratorieforsøg på baggrund af en afgrænset problemstilling.
 • gennemføre import af data, dataanalyse og illustrere data hensigtsmæssigt ved anvendelse af Excel, Python og Jupyter Notebook.
 • databehandling: filtrering/sortering/organisering af data, beregning af værdier på baggrund af data med Excel, Python og Jupyter Notebook   
 • præsentere ved anvendelse af korrekte begreber; problemstilling, begrundet eksperimentelt design, reflektion over data samt konklusion.
 • samarbejde og udnytte kompetencer på tværs af en arbejdsgruppe.

 

Kompetencer

 • overføre basal biologisk teori til anvendelse inden for det farmaceutiske område fx på videregående kurser i farmakologi, medicinalkemi og farmaci.
 • selvstændigt planlægge og udføre biologiske laboratorieforsøg.
 • indgå professionelt i projektarbejde med andre fagpersoner indenfor natur- og sundhedsvidenskaberne, fx læger, tandlæger, dyrlæger, biologer mikrobiologere og biokemikere.
 • foretage analyse af eksperimentelle datasæt fra forskellige kilder ved hjælp af kodnings- og visualiserings platforme som Python, Jupyter Notebook

Kurset er både teoretisk og praktisk og er bygget op omkring et integreret forløb baseret på en vekselvirkning mellem plenumtimer, studietimer, klassetimer samt laboratorietimer.

Undervisningen er i vidt omfang interaktiv og studenterinddragende; dette indebærer, at de studerende skal være forberedte til, og aktivt deltagende i, undervisningen, for at få det nødvendige udbytte af kurset.

Undervisningen er tilrettelagt efter følgende, anbefalede undervisningmateriale:

 • Tymoczko, Berg, Stryer: Biochemistry – A short course, nyeste udgave
 • Brock, Biology of Microorganisms, nyeste udgave
 • Gilmore, Hodges, Denyer, Gorman: Hugo and Russell's Pharmaceutical Microbiology, nyeste udgave
 • Øvelsesvejledninger, nyeste udgave


En nærmere læsevejledning vil blive præsenteret i kurset.

Kurset er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har fulgt og tilegnet sig kompetencer svarende til de obligatoriske kurser på 1. semester samt at de sideløbende følger Farmaceutisk Fysisk Kemi I og Organisk Kemi II. De forudsatte kompetencer knytter sig primært til en forståelse for cellens struktur og funktion, samt en forståelse for kemien, særligt kemiske strukturer, kemiske reaktioner og reaktionskinetik, syre-base forhold, thermodynamikken og pH-begrebet.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Den mundtlige feedback gives i form af evaluerende kommentarer på øvelsesgruppernes præsentationer af planlægning samt resultaterne af øvelserne (Ø1-3). Ved præsentationerne vil der yderligere være peerfeedback, da opponentgrupper vil give feedback på præsentationen. Skriftlig feedback gives på øvelsesrapporterne tilknyttet Ø4-7. Løbende feedback gives i øvelseskurset. Kollektiv feedback ved gennemgang af ordinært eksamenssæt efter afholdelse af eksamen.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest
Opnåelse af kursusattest forudsætter at den studerende:
Har ydet en aktiv indsats under arbejdet i laboratoriet, dvs. har fremstået velforberedt og aktivt indgået i arbejdsgruppens laboratoriearbejde.
Har fået godkendt en tilfredsstillende protokol inden udførelse af "Mode of Action-øvelse".
Har ført Farma-logbog for de udførte forsøg efter den på kurset definerede standard.
Rettidig aflevering af tilfredsstillende rapporter på grundlag af de udførte eksperimenter i Ø4-7.

​Ved en mundtlig gruppebaseret fremlæggelse af resultaterne fra "Mode of Action-øvelsen" skal den studerende på tilstrækkelig vis demonstrere færdigheden at kunne:
præsentere ved anvendelse af korrekte begreber; problemstilling, begrundet eksperimentelt design, reflektion over data samt konklusion.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for kulhydratstofskiftet på cellulært og subcellulært niveau.
 • redegøre for oxidativ phosphorylering, respiratorisk kontrol og kobling versus afkobling.
 • redegøre for forskellige antibiotikas virkningsmekanismer og reflektere over mulighederne for resistensudvikling.
 • redegøre for den molekylære og biologiske baggrund for genteknologi og reflektere over de muligheder det giver dels for at flytte gener, således at lægemidler kan dannes i andre organismer, og dels for at forbedre diagnostiske metoder.
 • redegøre for den immunologiske baggrund for behandlingsmetoder som vaccination og serumbehandling.
 • redegøre for hvorledes mikroorganismer både naturligt og via lægemidler kan overføres til mennesket, hvorledes de trænger ind i kroppen og hvorledes de anretter skade.

 

Færdigheder

 • tilrettelægge og udføre eksperimenter, der ligger til grund for anvendelsen af mikroorganismer til genetisk teknologi.
 • planlægge, designe og udføre et afgrænset biologisk laboratorieforsøg på baggrund af en afgrænset problemstilling.
 • fortolke og analysere data opnået ved et afgrænset biologisk laboratorieforsøg på baggrund af en afgrænset problemstilling.
 • gennemføre dataanalyse og illustrere data hensigtsmæssigt ved anvendelse af Excel, Python og Jupyter Notebook

 

Kompetencer

 • samarbejde og udnytte kompetencer på tværs af en arbejdsgruppe.

 

 

En ikke-opnået kursusattest kan forbedres ved:

 • at udbedre fejl og mangler i de afleverede rapporter og/eller i farma-logbogen
 • gennemføre en mundtlig redegørelse af centrale aspekter ved udvalgte eksperimentelle elementer


Ikke opnået kursusattest, som skyldes manglende fremmøde, kræver at øvelseskurset gennemføres igen.

Den eksperimentelle del af kurset, inklusiv tilhørende skriftlige afleveringer og mundtlig præsentation, der ligger til grund for denne kursusattest, skal tages om, såfremt en ikke-bestået kursusattest ikke forbedres senest 10 dage før reeksamen.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve vil bestå af 4 opgaver, der vægtes lige.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

I tillæg til standardopsætningen er det tilladt at medbringe digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for kulhydrat, lipid og aminosyrestofskiftet på cellulært og subcellulært niveau.
 • redegøre for oxidativ phosphorylering, respiratorisk kontrol og kobling versus afkobling.
 • forklare ATP beregninger på anaboliske og kataboliske processer.
 • reflektere over samspillet mellem organer i metabolisk regulation.
 • redegøre for relevante elementer af den humane ernæring.

 

Færdigheder

 • redegøre for hvorledes mikroorganismer både naturligt og via lægemidler kan overføres til mennesket, hvorledes de trænger ind i kroppen og hvorledes de anretter skade.
 • redegøre for almindelige infektionssygdomme og mekanismerne bag patogenesen.

 

Kompetencer

 • redegøre for den molekylære og biologiske baggrund for genteknologi og reflektere over de muligheder det giver dels for at flytte gener, således at lægemidler kan dannes i andre organismer, og dels for at forbedre diagnostiske metoder.
 • redegøre for forskellige antibiotikas virkningsmekanismer og reflektere over mulighederne for resistensudvikling.
 • redegøre for den immunologiske baggrund for behandlingsmetoder som vaccination og serumbehandling.
 • redegøre for immunforsvarets funktioner i forbindelse med infektionssygdomme og udvikling af allergi og hypersensivitet overfor lægemidler samt redegøre for antigen-antistofreaktioner anvendt i analyse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 114
 • Øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 207

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20027U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
2. semester
Kapacitet
240 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Blanca Irene Aldana   (13-646e6370656330636e666370634275777066306d7730666d)
Underviser

Associate Professor Blanca I. Aldana Garcia
Assistant Professor Sara Marie Øie Solbak
Professor Trond Ulven

Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students