Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at sætte den studerende i stand til at planlægge, udføre, afrapportere og forholde sig kritisk til resultater af simple kvantitative og kvalitative analyser for farmaceutiske råvarer.

Undervisningen tager udgangspunkt i analysemetoder beskrevet i den Europæiske Farmakopé, der gennemgås teori bl.a. for titrimetriske metoder herunder syre-base-titrering og tilhørende pH-beregninger, spektrofotometriske metoder og vandbestemmelser.

Almindelige laboratoriefærdigheder og god laboratoriepraksis introduceres og anvendes. Der lægges vægt på, at den studerende kan udføre analyser under korrekt anvendelse af det nødvendige udstyr og dokumentere sit arbejde i en laboratoriejournal. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende kan opnå pålidelige resultater, udføre dataanalyse ved brug af Excel og afrapportere resultaterne kort og præcist, samt vurdere om krav i den Europæiske Farmakopé er overholdt. Derudover lægges der vægt på, at den studerende kan forholde sig kritisk til kvaliteten af en kvantitativ analysemetode samt validiteten af opnåede resultater, for eksempel ved brug af statistiske test.

Kurset afsluttes med et projekt, hvor de studerende skal implementere viden og færdigheder opnået i den første del af kurset og selvstændigt planlægge og udføre en kvalitetsvurdering af en farmaceutisk råvare ved brug af generelle afsnit og specifikke monografier i den Europæiske Farmakopé.

Engelsk titel

Evaluation of Pharmaceutical Substances

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på andet semester.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for og forstå kvantitative og kvalitative analytiske kemiske metoder relevante for kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer.
 • Redegøre for principper og anvendelsesområder for kvantitativ analyse af farmaceutiske råvarer ved primært volumetrisk titrering, spektrofotometri (kvantitativt og kvalitativt) og vandbestemmelse.
 • Redegøre for lægemiddelstoffer/hjælpestoffers protolytiske egenskaber og betydning for kvantitativ bestemmelse, herunder syre-/basestyrkens indflydelse på titreringskurvens forløb.
 • Opnå viden om hvorledes data kan loades og visualiseres vha. pythonkode.

 

Færdigheder

 • Udarbejde detaljerede analyseforskrifter baseret på generelle standarder og specifikke monografier for råvarer i den Europæiske Farmakopé.
 • Udføre simple kvantitative og kvalitative bestemmelser under korrekt anvendelse af de nødvendige utensilier (glasvarer, vægte, apparaturer mv.) og opnå pålidelige resultater.
 • Føre laboratoriejournal, så denne til enhver tid kan tjene som dokumentation for udført arbejde.
 • Udføre de nødvendige beregninger for kvantitativ analyse.
 • Afrapportere analytiske resultater kort og præcist og vurdere om krav i den Europæiske Farmakopé er overholdt.
 • Vurdere pålideligheden af opnåede resultater ved brug af grundlæggende statistiske metoder; herunder gennemsnit, standardafvigelse, præcision, konfidensinterval, t-test, F-test.
 • Vurdere usikkerheden forbundet med analytisk kemiske procedurer og måleresultater.
 • Beregne pH-værdier og optegne titreringskurver ved syre-base titreringer.
 • Anvende IT i faglig og kvantitativ analytisk kemisk kontekst (tekstbehandling, Excel, opslag i den online udgave af den Europæiske Farmakopé).
 • Køre færdigskrevet kode i python til visualisering af statistiske fordelinger og resultater af statistiske test (F- og t-test)

 

Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge og udføre simple kvantitative og kvalitative analyser og konkludere på analyseresultatet.
 • Anvende viden om kemisk analytiske principper til at vurdere udførlighed, usikkerhed og potentielle fejlkilder, og deraf sammenligne kvaliteten af forskellige kvantitative analysemetoder.
 • Overføre kendskabet til simple kvantitative og kvalitative analysemetoder til valg af egnet analysemetode for en farmaceutisk råvare.

 

Undervisningen består af oversigtsforelæsninger, klassetimer, praktisk laboratoriearbejde, teoretiske øvelser og udarbejdelse af rapport.
En del af undervisningen er projektarbejde, som omfatter klassetimer, litteraturstudier, skrivning af protokol, peer-review feedback på protokoller, praktisk laboratoriearbejde og udarbejdelse af rapport.

 • Harris, D.C. and Lucy, C.: Quantitative Chemical Analysis, (seneste udgave), W. H. Freeman and Company, New York.
 • Supplerende materiale: Pedersen-Bjergaard, Gammelgaard, Halvorsen: Introduction to Pharmaceutical Analytical Chemistry (seneste udgave). John Wiley & Sons.
 • Miller, Miller & Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (seneste udgave). Pearson Education, Canada.
 • Stürup, S. Kemiske Beregninger med Excel (seneste udgave). Polyteknisk Forlag, Lyngby.
 • Lindsey Munro & Paul Monk: Maths for Chemistry (seneste udgave). Oxford University Press.
 • Kompendium i Kvalitetsvurdering af Farmaceutiske Råvarer (seneste udgave).
 • Laboratory Notebook, School of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen.

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået viden og kompetencer svarende til følgende studieenheder: SFABIF206U Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske. SFABIF105U Kemiske principper. SFABIL106U Organisk kemi I - fysisk kemiske egenskaber.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende have udført øvelser og udarbejdet rapporter på tilfredsstillende vis.
Desuden skal den studerende have deltaget i projektarbejde, herunder udarbejdelse af forsøgsprotokol, peer-review af forsøgsprotokoller, praktisk laboratoriearbejde samt udarbejdelse af projektrapport på tilfredsstillende vis.
Rapporter afleveres løbende til bedømmelse og bedømmes af underviserne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Redegøre for og forstå kvantitative og kvalitative analytiske kemiske metoder relevante for kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer.
 • Redegøre for principper og anvendelsesområder for kvantitativ analyse af farmaceutiske råvarer ved primært volumetrisk titrering, spektrofotometri (kvantitativt og kvalitativt) og vandbestemmelse.
 • Redegøre for lægemiddelstoffer/​hjælpestoffers protolytiske egenskaber og betydning for kvantitativ bestemmelse, opløsningsmidlets indflydelse på syre-/basestyrken, og syre-/basestyrkens indflydelse på titreringskurvens forløb.
 • Demonstrere viden om teori og anvendelse af grundlæggende statistiske metoder; herunder præcision, konfidensintervaller, F-test, t-test.

 

Færdigheder

 • Udarbejde detaljerede analyseforskrifter baseret på generelle standarder og specifikke monografier for råvarer i den Europæiske Farmakopé.
 • Udføre kvantitative og kvalitative bestemmelser under korrekt anvendelse af de nødvendige utensilier (glasvarer, vægte, apparaturer mv.) og opnå pålidelige resultater.
 • Føre laboratoriejournal, så denne til enhver tid kan tjene som dokumentation for udført arbejde.
 • Udføre de nødvendige beregninger for kvantitativ analyse.
 • Afrapportere analytiske resultater kort, præcist og vurdere om krav i den Europæiske Farmakopé er overholdt.
 • Vurdere pålideligheden af opnåede resultater ved brug af grundlæggende statistiske metoder; herunder gennemsnit, standardafvigelse, præcision, konfidensinterval, t-test, F-test.
 • Vurdere usikkerheden forbundet med analytisk kemiske procedurer og måleresultater.
 • Beregne pH-værdier og optegne titreringskurver for syre-base titreringer.
 • Anvende IT i faglig kontekst til tekstbehandling (ved udarbejdelse af rapporter og protokoller) og til opslag i Ph. Eur. Online.
 • Anvende IT i en kvantitativ analytisk kemisk kontekst, herunder brugen af Excel til resultatbehandling og statistiske beregninger.
 • Anvende fagets formalisme korrekt (symboler, enheder etc.).

 

Kompetencer

 • Konkludere på kvaliteten af en farmaceutisk råvare ud fra resultater af en analytisk kemisk bestemmelse.
 • Anvende viden om kemisk analytiske principper til at vurdere kvalitet, udførlighed, usikkerhed, og potentielle fejlkilder, og deraf sammenligne kvaliteten af forskellige kvantitative analysemetoder.
 • Overføre kendskabet til simple kvantitative og kvalitative analysemetoder til valg af egnet analysemetode for en farmaceutisk råvare.
 • Selvstændigt planlægge og udføre simple kvantitative og kvalitative analyser, og konkludere på analyseresultatet.
 • Vurdere og give peer-feedback på forsøgsprotokoller udarbejdet af andre studerende.
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Et eksamenssæt består af et antal opgaver. Indbyrdes vægtning af opgaver fremgår af det enkelte eksamenssæt.
Ved eksamen vil der stilles krav til, at visse opgaver løses ved hjælp af Excel.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for kvantitativ og kvalitative analytiske kemiske metoder relevante for kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer.
 • Redegøre for kemiske principper og anvendelsesområder for kvantitative ikke chromatografiske analytiske metoder, primært titrimetri (ligevægtsbetragtninger i forbindelse med analytisk kemiske problemstillinger), spektrofotometri (kvantitativt og kvalitativt), og vandbestemmelse.
 • Redegøre for lægemiddelstoffer/​hjælpestoffers protolytiske egenskaber og betydning for kvantitativ bestemmelse, opløsningsmidlets indflydelse på syre-/basestyrken, og syre-/basestyrkens indflydelse på titreringskurvens forløb.
 • Demonstrere viden om teori og anvendelse af grundlæggende statistiske metoder; herunder præcision, konfidensintervaller, F-test, t-test.

 

Færdigheder

 • Genkende og reformulere kvantitative/ kvalitative analytisk-kemiske principper i ukomplicerede farmaceutiske problemstillinger.
 • Beregne pH i opløsning af syre/base i vandigt medium og ved reaktion med stærk base/​syre, optegne og fortolke Bjerrum-diagrammer, samt skitsere pH-oversigtskurver med nøjagtig angivelse af beregnede pH-værdier samt pK-værdier.
 • Implementere analysemetoder fra den Europæiske Farmakopé, ved at skrive en detaljeret analyseforskrift for udførelsen, herunder hvilke laboratorieutensilier (glasvarer, apparatur mv.) der skal anvendes for at udføre analysen korrekt.
 • Udføre beregninger relateret til kvantitative analytiske bestemmelser (primært titrimetriske og spektrofotometriske metoder og vandbestemmelse) og vurdere kvaliteten af en farmaceutisk råvare i forhold til generelle krav af den Europæiske Farmakopé.
 • Vurdere pålideligheden af opnåede resultater ved brug af grundlæggende statistiske metoder; herunder gennemsnit, standardafvigelse, præcision, konfidensinterval, t-test, F-test.
 • Vurdere usikkerheden forbundet med analytisk kemiske procedurer og måleresultater.
 • Anvende IT i faglig og kvantitativ analytisk kemisk kontekst (tekstbehandling, Excel).
 • Anvende fagets formalisme rigtig (symboler, enheder etc.).

 

Kompetencer

 • Anvende viden om kvantitative og kvalitative analytiske metoder (primært titrimetriske og spektrofotometriske metoder og vandbestemmelse) og tilhørende kemiske principper til at vurdere, diskutere og sammenligne kvalitet, udførlighed, usikkerhed, og potentielle fejlkilder for kvantitativ analytiske bestemmelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 19
 • Forberedelse (anslået)
 • 87
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • Praktiske øvelser
 • 25
 • Eksamensforberedelse
 • 35
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20025U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
2. semester
Kapacitet
210 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Farmaci
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jörg P. Kutter   (11-6c717469306d77767667744275777066306d7730666d)
Underviser

Jörg Kutter
Jens Christian Sidney Schönbeck
Stefan Stürup

Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students