Biopharmaceuticals - bioorganisk kemi

Kursusindhold

Kurset bygger videre på kurserne i organisk kemi, idet der i kurset gives indsigt i biomolekylers strukturkemiske egenskaber, syntese og anvendelse som lægemidler. Desuden gives enkelte eksempler på reaktioner i biokemien. Kurset består af 4 elementer: Forelæsninger, klasselektioner, laboratorieøvelser og en projektopgave.

Forelæsningerne omhandler følgende hovedemner:

 • Introduktion til biopharmaceuticals herunder peptider/proteiner (ca. 5%)
 • Peptiders kemi og anvendelse som lægemidler (ca. 60%),
 • Kulhydraters kemi og anvendelse som lægemidler (ca. 25%),
 • DNA/RNA-analogers kemi og anvendelse som lægemidler (ca. 5%),
 • Lipiders kemi og anvendelse ved lægemiddelformulering (ca. 5%).

 

Følgende metoder og begreber behandles:

 • Stereokemiske betegnelser og terminologier for biomolekyler. 
 • Metoder til optimering, modifikation og syntese af de forskellige stofgrupper der indgår i kurset, herunder rationale for og metoder til syntese af analoger til farmaceutiske og bioteknologiske anvendelser.
 • Reaktivitet og selektivitet illustreres i forbindelse med polyfunktionelle forbindelser.
 • Reaktionsmekanismer og spektroskopiske egenskaber relateres til eksempler der indgår i øvelsesdelen.
 • Hovedprincipperne i fastfasesyntese, kombinatorisk kemi og parallelsyntese, herunder anvendelse af beskyttelsesgrupper, byggeblokke, koblingsreagenser og "linkere", samt brug af enzymer som reagenser.
 • Principper til brug for strukturoptimering af biologisk aktive peptider illustreres med eksempler.
 • Syntese af kemisk modificeret DNA og DNA-analoger og deres egenskaber.
 • Lipiders anvendelse bl.a. ved lægemiddelformulering introduceres.
 • For alle stofklasser: det tilstræbes at den studerende opnår forståelse af sammenhæng mellem struktur og lægemiddelegenskaber. 


Klasselektionerne anvendes til at underbygge forelæsningsrækken, bl.a. ved at anvende de generelle principper, som har været behandlet i forelæsningerne. I klasselektionerne arbejdes der indledningsvis med opgaver til understøttelse af det teoretiske pensum samt efterfølgende med uddybende opgaver om optimering/anvendelse af de enkelte stoftyper i lægemiddelforskning, bioteknologi og farmaci med udgangspunkt i videnskabelige artikler.

 

Laboratorieøvelserne omfatter et praktisk projekt der udføres i grupper af 3-4 studerende inden for aminosyrers kemi og peptidsyntese samt synteser, der illustrerer typiske reaktionstyper inden for kulhydraters kemi.

Laboratorieøvelserne har til formål:

 • At støtte tilegnelsen af stofkendskab og reaktivitet ved selvoplevelse af repræsentative eksempler på stoffernes fremstilling og stabilitet.
 • At indøve eksperimentelle færdigheder i forbindelse med laboratoriearbejde med biomolekyler.
 • At videreføre god journalføring over eksperimentelt arbejde.
 • At understøtte den teoretiske undervisning, idet øvelserne indgår som et centralt element i den skriftlige projektopgave.

 

Synteseforskrifter fortolkes ud fra generelle principper som oplæg til den praktiske del af kurset og den skriftlige opgave.

Projektopgaven udformes på engelsk og indeholder såvel teoretiske aspekter af kurset samt en tæt relation til øvelsesdelen inklusiv tolkning af NMR-data. Der arbejdes i grupper af 3-4 personer.

Engelsk titel

Biopharmaceuticals - Bioorganic Chemistry

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på tredje semester.

Målbeskrivelse

Kurset har til formål at give de studerende en såvel teoretisk som praktisk forståelse af de grundlæggende egenskaber af simple biopharmaceutials (dvs. biomolekyler som peptider/proteiner, kulhydrater, nukleinsyrer og lipider) med hovedvægt på de kemiske aspekter, der er relevante i forbindelse med deres medicinalkemi og/eller anvendelse som lægemidler. 
Fokus vil være på peptider, da de udgør en stadigt stigende andel af biopharmaceuticals. Ydermere ønskes det at give den studerende en tilstrækkelig indsigt i komplekse kulhydrater og analoger af nukleinsyrer således, at disse kan betragtes som mulige klasser af fremtidige biopharmaceuticals.

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig:

Viden

 • kendskab til farmaceutisk og bioteknologisk vigtige peptider, kulhydrater og oligonukleotider samt analoger heraf.
 • forståelse af generelle reaktionsmekanismer for organisk-kemiske omdannelser der er relevante for biomolekyler.
 • forståelse af hvordan peptider optimeres og fremstilles.
 • kendskab til de almindeligste metoder til syntese af peptider.
 • forståelse af egenskaber og fremstilling af potentielle nye typer af biopharmaceuticals som f.eks. komplekse kulhydrater og nukleinsyre-analoger.
 • forståelse af hvordan NMR-spektroskopi kan anvendes til verificering af peptiders og kulhydraters struktur

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Færdigheder

 • beherskelse af nomenklatur, stereokemi samt basale kemiske og fysisk-kemiske egenskaber af stofklasserne.
 • opskrivning af reaktionsmekanismer relateret til syntese af peptider, komplekse kulhydrater og DNA-analoger.
 • praktisk erfaring, der sætter vedkommende i stand til at planlægge og udføre simple synteser af peptider, kulhydrater/nukleinsyre-analoger/lipider.
 • anvendelse af NMR-spektre som et redskab til tolkning af renhed og identitet af fremstillede derivater af biomolekyler.

 

Kompetencer

 • demonstrere evne til at redegøre for et polyfunktionelt stofs reaktivitet.
 • søge efter litteratur inden for et specifikt delområde af kurset med efterfølgende brug af relevante publikationer i internationale tidsskrifter ud fra de indlærte generelle kemiske principper.
 • vurdere anvendelighed af synteseforskrifter omhandlende simple synteser af peptider, kulhydrater/nukleinsyre-analoger/lipider.
 • demonstrere formidling af den opnåede viden og forståelse i en skriftlig opgave på engelsk

• 20 forelæsninger à 45 min.
• 14 klasselektioner à 45 min. afholdt som dobbeltlektioner (heraf to obligatoriske som forberedelse til øvelsesprojektet i peptid- og kulhydratkemi).
• Projektarbejde svarende til ca. 6 dages arbejde (svarende til 44 timer)
• 8 dage med praktiske laboratorieøvelser (4 timer/dag)

 • J. McMurry: Organic Chemistry with Biological Application. 3rd int. ed. 2013,   Brooks/Cole.
 • Supplerende noter/reviews/artikler.
 • Øvelsesvejledning.

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende kurser: Kemiske principper, Organisk kemi I - fysisk-kemiske egenskaber, Organisk kemi II - syntese af lægemiddelmolekyler og Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel

Projektopgaven bedømmes med skriftlige kommentarer samt mundtlig tilbagelevering med uddybende feedback til de enkelte grupper på 4 (evt. 3) personer.

Ved forelæsningerne benyttes løbende feedback vha quizzer (f.eks. vha Shakespeak), der følger op på om stoffet er indlært.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest
Opnåelse af kursusattest forudsætter:
Aktiv deltagelse i de to obligatoriske klassetimer, hvor øvelserne planlægges (bemærk at fremmøde noteres og er en forudsætning for deltagelse i selve øvelserne)
Udarbejdelse af acceptabel synopsis af projektopgaven inden det tilhørende praktiske laboratoriearbejde påbegyndes
Udarbejdelse af acceptabel journal ført over eksperimenterne i øvelsesdelen
Deltagelse i og gennemførelse af øvelselsdelen
Udarbejdelse og rettidig aflevering af acceptabel projektrapport
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerede kunne:

Viden

 • forstå synteseforskrifter omhandlende simple kemiske reaktioner af bioorganiske molekyler
 • forstå stereokemiske begreber og terminologier for biomolekyler. 
 • referere basale reaktionsmekanismer og spektroskopiske egenskaber for stofeksempler der indgår i øvelsesdelen.
 • forklare principper for strukturoptimering af peptider der indgår i projektopgaven.


Færdigheder

 • gennemføre øvelsesdelen på tilfredsstillende vis, dvs. eksperimenterne er udført tilfredsstillende og med omhyggelig journalføring i et omfang, der tillader gentagelse af synteserne.
 • have praktisk erfaring med at udføre simple synteser af peptider og kulhydrater.
 • udarbejde en projektopgave, hvori alle væsentlige punkter i projektets problemformulering bliver diskuteret/​besvaret i tilstrækkelig grad.
 • anvende relevante kemiske formler (herunder brug af ChemDraw) og reaktionsmekanismer
 • bruge NMR-spektre (inkl. beregning af ppm-værdier vha ChemDraw) som et redskab til tolkning af renhed og identitet af fremstillede derivater af biomolekyler.
 • udfærdige en rapport på et forståeligt engelsk med kun få meningsforstyrrende fejl.

 

Kompetencer

 • rapportere i et videnskabeligt sprog, hvordan eksperimentelt arbejde er udført.
 • formidle den indlærte viden på en måde, der viser en forståelse af relevante metoder, principper og begreber.
 • demonstrere evne til selv at opsøge litteratur inden for et specifikt delområde af kurset, og derefter læse og fortolke de relevante publikationer i internationale tidsskrifter ud fra de indlærte generelle kemiske principper.
 • med kun mindre mangler, kommunikere de for projektopgaven væsentlige organisk-kemiske metoder og principper.

 

En ikke-bestået kursusattest kan forbedres ved:

Forbedring af projektrapport. En forudsætning herfor er dog, at den manglende beståelse ikke skyldes manglende fremmøde til de to obligatoriske klassetimer eller utilfredsstillende deltagelse i arbejdet i laboratoriet.

Hele den eksperimentelle del af kurset, inklusiv aflevering af projektopgaven, skal tages om, såfremt en ikke-bestået kursusattest ikke forbedres senest 10 dage før reeksamen.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Multiple-choice eksamen med 60-70 opgaver, der knytter sig til hele kurset.
Krav til indstilling til eksamen

For at gå til eksamen skal du bestå Kursusattest SFAB20015E.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

Det er tilladt at medbringe molekylbyggesæt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • identificere specifikke farmaceutisk og bioteknologisk vigtige peptider, kulhydrater og oligonukleotider samt analoger heraf.
 • forstå generelle reaktionstyper relevante for organisk-kemiske omdannelser der benyttes ved syntese/modifikation af biomolekyler.
 • forklare hvordan peptider optimeres og fremstilles.
 • nævne egenskaber og syntese af potentielle nye typer af biopharmaceuticals som f.eks. komplekse kulhydrater og nukleinsyre-analoger.

 

Færdigheder

 • beherske nomenklatur, stereokemi samt basale kemiske og fysisk-kemiske egenskaber af stofklasserne.
 • genkende vigtige reaktionsmekanismer relateret til syntese af peptider, oligosaccharider og DNA-analoger.

 

Kompetencer

 • bedømme et polyfunktionelt stofs reaktivitet.
 • bedømme hvordan et polyfunktionelt stof selektivt kan beskyttes
 • vurdere anvendeligheden af specifikke reagenser og metoder ved typiske synteser af peptider, kulhydrater/​nukleinsyre-analoger/​lipider

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Projektarbejde
 • 44
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20015U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
3. semester
Kapacitet
216 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Franzyk   (14-726f787c737538707c6b788483754a7d7f786e38757f386e75)
Underviser

Paul R. Hansen
Henrik Franzyk
Peter E. Nielsen / Joseph Matthew Rogers
ikke-faste øvelsesassistenter

Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students