Basal farmakologi

Kursusindhold

Undervisningen indeholder følgende emner:

 • Forsøgsdyrs- og menneskets anatomi, undersøgelse af virkningen af lægemidler på isolerede organer udtaget fra dyr med dertil hørende analyse og kritisk fortolkning af de opnåede resultater. Dyreetiske principper samt laboratoriesikkerhed vil blive berørt ved introduktionen til øvelserne.
 • Generel og cellulær basis for fysiologi/farmakologi.
 • Grundlæggende nerve/muskel/celle fysiologi med særlig vægt på membranfysiologi og synaptiske mekanismer.
 • Receptor/ionkanal farmakologi, og herunder intracellulære ”second messenger” systemer og signaleringskaskader, grafisk/matematisk/statistisk analyse af receptor-ligand interaktioner, hvilket spænder fra simple til mere komplekse systemer/modeller.
 • Farmakodynamik: koncentration/dosis-virkningsrelationer, koncentration/dosis-tid-virkningsrelationer, adaptive ændringer (desensibilisering, tolerance, abstinenser og afhængighed), bivirkninger samt interaktioner på receptorplan.
 • Farmakokinetik: Generel farmakokinetik, absorption, fordeling, metabolisme og udskillelse, samt farmakokinetiske principper for interaktioner mellem lægemidler.
 • Grundlæggende introduktion og solidt kendskab til beregningsmetoder, grafiske afbildninger og fitning, hvilket indgår i disciplinerne farmakokinetik, farmakodynamik og receptor/ionkanal farmakologi.
 • Grundlæggende introduktion og solidt kendskab til kritisk videnskabelig tænkning, herunder videnskabelige ræsonnementer og fremgangsmåder der har ledt til afdækning af den eksisterende viden inden for farmakologi og fysiologi.
   
Engelsk titel

Basic Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på tredje semester.

Målbeskrivelse

Formålet med undervisningen er at give de studerende en grundlæggende forståelse for og et solidt kendskab til basale anatomiske/fysiologiske og farmakologiske begreber samt et praktisk indblik i analysemetoder, der anvendes ved farmakokinetiske/farmakodynamiske undersøgelser såvel som ved receptor/ionkanal farmakologi. 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive basal medicinsk-anatomisk nomenklatur samt forsøgsdyrs- og menneskets anatomi.
 • have kendskab til dyreetiske principper samt laboratoriesikkerhed. 
 • referere til begreber indenfor fysiologi og almen farmakologi samt kunne anvende dem i rette sammenhæng.
 • reflektere over og udvise forståelse for receptor/ionkanal/transporter farmakologi inkl. intracellulære signaleringskaskader og ”second messenger” systemer.
 • forklare lægemiddelstoffers fysisk/kemiske og strukturelle egenskabers indflydelse på deres farmakokinetik og -dynamik.
 • forstå farmakokinetiske og farmakodynamiske processer.
 • have kendskab til, hvordan Python og Jupyter Notebook kan bruges til at visualisere og analysere farmakokinetiske såvel som farmakodynamiske data.

 

Færdigheder:

 • foretage farmakokinetiske og farmakodynamiske beregninger, inkl. at gøre brug af analysemetoder, modellering/fitning og statistik, samt kritisk fortolkning af resultaterne i både excel og Python/Jupyter Notebook.
 • anvende eksperimentelle metoder og udvise forståelse for principperne i de anvendte forsøgsdesign.
 • foretage beregninger og estimeringer af såvel prækliniske som kliniske data, der indgår i såvel fysiologiske som farmakologiske problemstillinger.
 • bruge IT-redskaber (Excel og Python/Jupyter Notebook) til at foretage beregninger, modelleringer/fitninger og statistiske analyser af såvel farmakokinetiske som farmakodynamiske data.

 

Kompetencer:

 • håndtere rationel praktisk tilgang til afdækning af videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi.
 • foretage kritiske vurderinger/fortolkninger af såvel prækliniske som kliniske data, der indgår i såvel fysiologiske som farmakologiske problemstillinger.
 • Kunne bruge rationel ’computational thinking’ til kritisk undersøgelse af Farmakokinetiske såvel som farmakodynamiske datasæt.
 • være i stand til selvstændigt og kritisk at identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til videnskabelige problemstillinger/ spørgsmål indenfor fysiologi og basal farmakologi.
 • Kunne bruge rationel ’computational thinking’ til at undersøge PK-datasæt
 • Være i stand til at identificere og analysere basale problemstillinger /spørgsmål indenfor farmakokinetik ved brug af Python og Jupyter Notebook

 

Undervisningen består dels af forelæsninger for hele årgangen, hvor teori og praktiske opgaver vil blive gennemgået, og dels af holdundervisning i form af klassetimer og øvelser. Det forventes, at de studerende er velforberedte og pro-aktive, da undervisningen i vidt omfang er interaktiv og studenter-inddragende.

36 forelæsninger à 45 min. Forelæsningerne dækker bredt de i målbeskrivelsen nævnte faglige temaer med vægt på emner, der erfaringsmæssigt er svære at tilegne sig for de studerende; Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt vil forelæsningerne inkludere inddragelse / aktivering af de studerende, f. eks. i form af besvarelse af indlagte spørgsmål / mindre opgaver med tilbagemelding via interaktive IT mediesystemer.

7 dobbelte klassetimer, en enkelt klassetimelektion, og en tre timers farmakokinetik øvelse (dvs. i alt 18 timer) inden for emnerne nerve/muskel fysiologi I/II, Farmakokinetik I/II/III, Farmakodynamik, Receptorfarmakologi og det autonome nervesystem. I klassetimerne får de studerende mulighed for at fordybe sig i udvalgte emner og træne i løsningen af beregningsopgaver af typer, som er sammenlignelige med de beregningsopgaver og spørgsmål, der vil blive stillet i et eksamenssæt. I farmakokinetik øvelsen "Analyse af plasmakoncentration-tidsforløb" (3 timer) vil de studerende arbejde med Python og Jupyter Notebook.

3 laboratorieøvelser (i alt 7 timer): anatomiøvelsen (2 timer), demonstrationsøvelsen (isoleret rotte-diafragma og Langendorff rottehjerte: 2 timer) og isoleret ileum (3 timer). Der vil til øvelserne være introforelæsning, beregninger og opgaver, der skal løses af de studerende og diskuteres undervejs. Disse opgaver/beregninger vil indgå i en øvelsesrapport, som der vil være mulighed for at få rettet af en vejleder.

Human Physiology: An Integrated Approach, Global Edition  (Unglaub Silverthorn, 8. Edition 2018) med den tilhørende elektroniske mastering del. 9781292259741

Rang & Dale's Pharmacology  (Ritter, Flower, Henderson, Kong Loke, MacEwan, Robinson, Fullerton, 10. Edition 2020). 9780323873956

Rowland and Tozer's Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Concepts and Applications  (Derendorf, Schmidt, 5. Udgave 2019). 9781496385048

Derudover vil følgende være tilgængelige på hjemmesiden:

Noter i Farmakodynamik og Receptorfarmakologi – ”Pharmacodynamics - Receptor Pharmacology” af Majid Sheykhzade og Darryl S. Pickering.

Laboratorieøvelsesvejledninger og -manualer samt Formelsamling udarbejdet af undervisere ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF).

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået viden svarende til indholdet i studieenhederne Cellulær og molekylær biologi samt Farmaceutisk biologi. Det anbefales, at kurset Farmaceutisk fysisk kemi II følges samtidig.

Mundtlig

Mundtlig feedback i form af diskussion af beregningsopgaver ved klassetimer og skriftlig feedback på øvelsesrapporter.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
For at opnå kursusattest skal den studerende deltage aktivt i øvelserne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • anvende medicinsk-anatomisk nomenklatur samt forsøgsdyrsanatomi.
 • Kunne forklare plasmakoncentration-tidsforløb-kurver og farmakokinetiske parametre i 1-kompartment og 2-kompartment modeller ved en enkelt intravenøs eller ekstravaskulær indgift af et lægemiddelstof (fx Halveringstid, Fordelingsvolumen og Clearance).
 • Forstå, hvordan Python og Jupyter-notebook kan bruges til at visualisere og analysere farmakokinetiske data.

 

Færdigheder:

 • udføre en aktiv indsats under arbejdet i laboratoriet, dvs. være velforberedt og indgå aktivt i arbejdsgruppens laboratoriearbejde.
 • forstå sikkerhedsforskrifter og god skik i laboratoriearbejdet og arbejde under antagelse af disse.
 • anvende eksperimentelle metoder samt forstå principperne i de anvendte forsøgsdesign.
 • foretage farmakodynamiske beregninger af data fra de eksperimentelle øvelser, herunder modellering/fitning og statistik samt kritisk fortolkning af resultaterne.
 • bruge IT-redskaber til at foretage beregninger, modelleringer/fitninger og statistiske analyser af såvel farmakokinetiske som farmakodynamiske data.
 • Kunne anvende Python-biblioteker som f.eks. Numpy og Pandas til import af og arbejde med datasæt.
 • Kunne bruge disse i kombination med f.eks. Pandas, SciPy og Matplotlib moduler til at lave grafer (visualisering) og udregne farmakokinetiske parametre (databehandling og analyse).
 • Analysere og fortolke datasættene ift. lægemiddelstoffers Farmakokinetiske egenskaber.

 

Forbedring af ikke-opnået kursusattest:

Hvis den studerende ikke har opnået kursusattest, og det skyldes manglende fremmøde til øvelserne, skal øvelseskurset gennemføres igen.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamenssættet består af 12-20 delopgaver og vil blive sammensat af beregningsopgaver og længere reflekterende opgaver samt korte opgaver i paratviden, hvoraf nogle kan være multiple-choice spørgsmål. Det tilstræbes, at opgaverne dækker et bredt udsnit af de forskellige hovedområder, der gennemgås i undervisningen: Muskelfysiologi, nervefysiologi, farmakokinetik, farmakodynamik, receptorfarmakologi og det autonome nervesystem.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

Formelsamling udarbejdet af underviserene udleveres ved eksamen. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 ved eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

 • demonstrere et grundlæggende kendskab til medicinsk-anatomisk nomenklatur samt forsøgsdyrs - og menneskets anatomi.
 • demonstrere et grundlæggende kendskab til begreber indenfor fysiologi og almen farmakologi samt kunne anvende dem i rette sammenhæng.
 • demonstrere et grundlæggende kendskab til receptor/​ionkanal/​transporter farmakologi inkl. intracellulære signaleringskaskader og ”second messenger” systemer.
 • forstå lægemiddelstoffers fysisk/kemiske og strukturelle egenskabers indflydelse på deres farmakokinetik og -dynamik.
 • forklare farmakokinetiske og farmakodynamiske processer.

 

Færdigheder:

 • foretage farmakokinetike og farmakodynamike beregninger  inkl. analysemetoder, modellering/fitning og statistik samt kritisk fortolkning af resultaterne.
 • demonstrere et grundlæggende kendskab til eksperimentelle metoder samt udvise forståelse for principperne i de anvendte forsøgsdesign.
 • foretage beregninger og estimeringer af såvel prækliniske som kliniske data, der indgår i såvel fysiologiske som farmakologiske problemstillinger.
 • bruge IT-redskaber til at foretage beregninger, modelleringer/fitninger og statistiske analyser af såvel farmakokinetiske som farmakodynamiske data.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 142
 • Laboratorie
 • 7
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFAB20013U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
3. semester
Kapacitet
210 studerende
Studienævn
Studienævn for de Farmaceutiske Videnskaber
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Majid Sheykhzade   (4-6f63756a4275777066306d7730666d)
Gemt den 11-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students