Dyrs ernæring og præstation

Kursusindhold

Kurset er bygget omkring udarbejdelse af 7 sammenhængende projektrapporter, som består af en komparativ fysiologisk og ernæringsmæssig analyse af foderplaner og næringsstofomsætning for pre-definerede modeldyr med definerede egenskaber (dyreart, race), fysiologisk status, præstationsniveau og under definerede nærmiljøbetingelser. Modeldyrene omfatter primært en drøvtygger (ko i laktation), et enmavet planteædende huspattedyr (primært gris) og et andet dyr efter eget valg dog ikke et kæledyr (hund eller kat).

Analysen skal give indsigt i forhold der er bestemmende for dyrets præstationsevne i et livslangt perspektiv udfra en biologisk synsvinkel, og omfatter følgende hovedspørgsmål:

• Hvilke karakteristika ved fodermidler og deres fordøjelse er bestemmende for den kvantitative næringsstofforsyning til dyrene og for dyrenes udskillelse af næringsstoffer til omgivende miljø?
• Hvordan fordøjes, absorberes, omsættes og udnyttes næringsstoffer i organismen, og hvilken regulering ligger til grund for ændringer i næringsstofomsætning og dermed livsytringernes størrelse?
• Hvilke fysiologiske og ernæringsmæssige faktorer er begrænsende for modeldyrenes mælkeydelse, vækst, reproduktion og evt. andre livsytringer under givne fodrings- og nærmiljøbetingelser?
• Hvordan hænger dyrets fysiologiske tilstand, livsytringernes størrelse og dyrets næringsstofforsyning sammen med andre nærmiljøforhold og dyrets sundhedtilstand?
• Er der kritiske perioder i dyrets liv som kan have betydning for dets sundhed og præstationsevne senere i livet?
• Hvilke muligheder er der for at påvirke den kvantitative produktion og de kvalitative egenskaber af animalske fødevarer på dyreniveau i forhold til aftageres efterspørgsel?
• Hvordan kan foderforsyningen afstemmes efter dyrenes næringsstofbehov til specifikke livsytringer og dermed sikre den ønskede præstationsevne i et langsigtet perspektiv?

Der foretages en detaljeret men simpel kvantitativ modellering af næringsstofomsætning fra foderindtag til dyrenes livstyringer og næringsstofudskillelse for de to første modeldyr, mens det tredje modeldyr inddrages ved en komparativ diskussion.

Engelsk titel

Animal Nutrition and Performance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kurset bygger videre på den opnåede viden fra tidligere kurser såsom “Anatomi og fysiologi”, ”Ernæringsfysiologi” og ”Avl og reproduktionsstyring”. Disse kurser har givet den basale viden om det biologiske grundlag for dyrenes livsytringer, egenskaber ved fodermidler anvendt i husdyrernæringen, samt introduceret energi- og næringsstofomsætning i organismen og den tilgrundliggende regulering. Ved afslutning af dette kursus skal den studerende kunne foretage en fysiologisk og ernæringsmæssig vurdering af foderplaner, udarbejde simple modeller til vurdering af næringsstofomsætning i kroppen, tilrettelægge en strategi for at sikre en ønsket præstation af dyrene gennem deres livsforløb og under forskellige forhold og under hensyntagen til dyrets fysiologiske tilstand og genetiske egenskaber. Denne vurdering skal kunne bruges til at reflektere over udledning af miljøbelastende næringsstoffer fra dyret, kvaliteten af animalske fødevarer ab dyr, og sundhedsfremmende foranstaltninger under givne forhold. Det vil sige at den studerende efter at have afsluttet faget skal kunne følgende:

Viden

 • Skal kunne demonstrere kendskab til de fodervurderingssystemer, der anvendes ved planlægning og vurdering af fodertildelingen til kvæg, svin og valgte modeldyr
 • Skal kunne demonstrere kendskab til de egenskaber ved fodermidler der bestemmer deres ernæringsmæssige egenskaber
 • Skal kunne demonstrere kendskab til de fysiologiske processer, der ligger til grund for vækst, reproduktion, laktation, og andre livsytringer karakteristiske for de pre-definerede modeldyr, samt den regulering, der ligger til grund for livsytringernes størrelse
 • Skal kunne demonstrere kendskab til hvordan næringsstoffer fordøjes og omsættes i organismen hos drøvtyggere, enmavede pattedyr og  valgte modeldyr, og hvad der styrer udskillelse af affalds-/næringsstoffer fra dyret til det omgivende miljø
 • Skal kunne reflektere over det fysiologiske grundlag for ernærings- og præstationsbetingede lidelser
 • Skal kunne definere behov for næringsstoffer og energi til forskellige livsytringer
 • Skal kunne reflektere over sammenhængen mellem dyrenes præstationsevne og deres krav til næringsstofforsyning afhængig af genetiske egenskaber
 • Skal kunne reflektere over mulighederne for at påvirke produktionen af animalske fødevarer på dyre-niveau både kvantitativt og kvalitativt


Færdigheder

 • Skal kunne anvende fysiologiske og ernæringsmæssige principper til sammenstilling af næringsstofforsyning i henhold til definerede målsætninger for præstation under forskellige nærmiljøforhold og i forhold til dyrenes genetiske og fysiologiske karakteristika
 • Skal kunne analysere hvilke fysiologiske og ernæringsmæssige faktorer, der begrænser næringsstofudnyttelse og dermed dyrets afgivelse af potentielt miljøbelastende stoffer
 • Skal kunne analysere hvilke fysiologiske, ernæringsmæssige og præstationsrelaterede faktorer, der kan have indflydelse på udvikling af præstationsbetingede lidelser i et livslangt perspektiv

 

Kompetencer

 • Skal selvstændigt kunne vurdere og udarbejde en realistisk foderplan til de mest gængse produktionsdyr (primært gris og malkeko) der opfylder deres behov for energi og næringsstoffer i en given fase af dyrets liv.
 • Skal kunne udføre simple beregninger for energi- og næringsstofomsætning i de mest gængse produktionsdyr (primært gris og malkeko), herunder benytte næringsstofværdier og fordøjelseskoefficienter som angivet i fodermiddel- og andre tabeller.
 • Skal kunne beskrive dyrets udvikling fra nyfødt til pubertet, i relation til udvikling af udvalgte organer og vævstyper, og hvordan næringsstoftilførslen påvirker udviklingen, samt hvilke mekanismer der regulerer den.
 • Skal kunne beskrive fordøjelsessystemet hos en-mavede dyr og drøvtyggere, herunder beskrive hvor og hvordan de enkelte næringsstoffraktioner fordøjes og absorberes.
 • Skal kunne udarbejde ernæringsmæssige strategier der imødekommer de mest udfordrende faser i dyrets liv, eksempelvis fravænningsperioden.
 • Skal kunne udarbejde en foderplan der sikrer en høj kvalitet af slutproduktet for produktionsdyret (primært kød og mælk). 

Undervisningen omfatter både forelæsninger, teoretiske øvelser og gruppearbejde, og er i høj grad centreret omkring det gruppebaserede projektarbejde. Forelæsningerne er centreret omkring de stofområder der arbejdes med i projekterne i de forskellige uger af kurset, og er dermed tilrettelagt med henblik på at understøtte de individuelle projekter. De teoretiske øvelser understøtter indlæringen af det forelæste stof, og vil vejlede og målrette de studerendes læsemateriale og forståelse. Ved kursets start danner deltagerne projektgrupper af ca. 5-6 studerende, og baggrund og formål med projektet defineres. Projektarbejdet tager udgangspunkt i de dyr gruppen har valgt at arbejde med. Emnet bearbejdes kvalitativt og kvantitativt med de relevante ernæringsmæssige og fysiologiske redskaber, der er opnået i studieforløbet. Projektarbejdet indebærer en fysiologisk og ernæringsmæssig vurdering af opstillede foderplaner, en vurdering af fodringens betydning for livsytringernes størrelse og sammensætning samt udskillelse af nærings-/​affaldsstoffer fra dyret under hensyntagen til dyrenes genetiske og fysiologiske karkteristika og interaktionen med det omgivende miljø. Projektarbejdet resulterer i en rapport, der dokumenterer de opnåede kvalifikationer indenfor fagområdets væsentligste discipliner. Den afsluttende individuelle mundtlige eksamination foregår på basis af den udarbejdede rapport og det til grundliggende pensum.

1. Chwalibog A: Næringsværdi og Næringsbehov. Samfundslitteratur, 20xx
2. Sjaastad, Sand & Hove: Physiology of Domestic Animals, xth ed, Scan Vet Press
3. Hvelplund T & Nørgaard P: Kvægets Ernæring og Fysiologi. DJF rapport Husdyrbrug nr. 53 (bind 1). 2003
4. McDonald P et al.: Animal Nutrition. 6th ed. Prentice Hall, 2002
5. Strudsholm F & Sejrsen K: Kvægets ernæring og fysiologi. DJF rap. Husdyrbrug nr. 54 (bind 2). 2003
6. Strudsholm F et al.: Danske fodernormer til kvæg., Fodermiddeltabel. Rapport 84, Landskontoret for kvæg, 1999
7. Strudsholm F et al.: Fodermiddeltabel. Sammensætning af fodermidler til kvæg, rapport 91, Landskontoret for kvæg, 2000
8. Videncenter for Svineproduktion (2012): Svinets ernæring og fysiologi (elektronisk)

SASA10142U Avl og reproduktionsstyring
SASA10144U Anatomi og Fysiologi
SASA10145U Ernæringsfysiologi

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamination i målbeskrivelsen, der ligger til grund for de 7 projektrapporter.
Den mundtlige prøve vægter 100%.
Der er 25 min forberedelse efter emnet er oplyst.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af et samlet sæt bestående af min 75% af de 7 projektrapporter.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterierne for indstilling til reeksamen er at man skal kunne levere min 75% af de 7 projektrapporter. Evt. allerede afleverede rapporter i forbindelse med den ordinære eksamen kan genafleveres eller de kan skrives på ny.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

• redegøre for de grundlæggende principper for evaluering af fodermidlers ernæringsmæssige værdi og processer i fordøjelse af de forskellige kemiske komponenter hos forskellige dyr
• sammensætte en rimelig foderplan og vurdere kvaliteten af foderplaner udfra fysiologiske og ernæringsmæssige principper
• demonstrere grundlæggende kendskab til det fysiologiske og ernæringsmæssige fundament for den kvantitative regulering af livsytringernes størrelse
• udarbejde simple modeller til beskrivelse af den kvantitative næringsstofomsætning under forskellige produktions-/​nærmiljøforhold og under hensyntagen til dyrets fysiologiske tilstand og genetiske egenskaber
• demonstrere grundlæggende kendskab til betydningen af ernæring, dyrets fysiologi og nærmiljø for opståen af ernærings- og præstationsbetingede lidelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 92
 • Holdundervisning
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 177
 • Vejledning
 • 84
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SASA10143U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
Kursusansvarlig fremlægger plan for undervisningens afholdelse ved kursusstart.
Undervisningen som hovedregel placeret hele mandag, tirsdag formiddag og onsdag eftermiddag. Nogle uger vil der desuden være undervisning onsdag og torsdag formiddag.
Kapacitet
70 studerende
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
 • Institut for Fødevarevidenskab
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johannes Gulmann Madsen   (17-777c756e7b7b72803b743b7a6e7180727b4d80827b713b78823b7178)
Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students