Avl og reproduktionsstyring

Kursusindhold

Dette er et obligatorisk grundkursus målrettet for studerende i husdyrvidenskab. Den teori, der ligger til grund for alt avlsarbejde, introduceres, herunder kvantitative egenskaber, heritabilitet, genetisk korrelation, avlsværdi, genetisk fremgang, genetisk slægtskab og indavl samt heterosis. Derudover præsenteres grundlæggende viden om embryologi og placentation samt om den hunlige og hanlige reproduktionskapacitet for forskellige husdyrarter. Desuden omtales muligheder for at påvirke reproduktionskapaciteten ved hjælp af moderne reproduktionsteknologier, og der gives eksempler på, hvordan den avlsmæssige udvikling for en husdyrpopulation kan påvirkes af forskellige reproduktionsteknologier samt af andre tiltag såsom DNA-teknologi. Praktiske eksempler vedrørende avlsplaner for de vigtigste danske husdyrarter vil løbende blive inddraget. 

Kurset vil have en komparativ indgangsvinkel, som omfatter både pattedyr (inkl. produktionsdyr, heste, kæledyr), fugle og fisk. Der vil løbende være fokus på de forskelligartede muligheder for avlsplaner for forskellige dyrearter grundet forskellig reproduktionsbiologi, avlsmål og registreringsmuligheder.

Sideløbende med undervisningen arbejder de studerende med et projekt, som har til formål at integrere de forskellige emner, som præsenteres under kurset.

Der vil blive arrangeret en ekskursion til avlsfaciliteter, hvor de studerende har mulighed for at se og høre mere om praktiske aspekter vedrørende avl (og reproduktionsteknologi for kvægs vedkommende).

Engelsk titel

Breeding and Reproduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter at have afsluttet kurset forventes den studerende at kunne:

Viden
- redegøre for embryologi og placentation samt hanlig og hunlig reproduktionskapacitet for de vigtigste husdyrarter
- redegøre for relevante reproduktionsteknologier og deres praktiske anvendelsesmuligheder
- beskrive avlsmål og foranstaltninger til praktisk gennemførsel af avlsarbejdet for de enkelte husdyrarter
- forklare sammenhængen mellem husdyrenes genetik og fænotypiske egenskaber

Færdigheder
- beregne slægtskab, indavlsgrad, genetiske parametre, avlsværdi, heterosis og forventet avlsfremgang for simple eksempler

- anvende statistiske metoder på genetiske og avlsmæssige problemstillinger
- identificere relevante, faglige informationskilder og forholde sig kildekritisk til dem

Kompetencer
- redegøre for de overordnede teoretiske forudsætninger for husdyravl og den praktiske husdyravls problemstillinger og gennemførelse
- vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation
- fortsætte på videre kurser inden for uddannelsen.

Kurset består af forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, gruppeprojekter samt en ekskursion. Der tilbydes e-læring som støtte til forelæsninger og øvelser. Fordelingen af timer på de forskellige kategorier under "arbejdsbelastning" er et skøn og kan ændres lidt.

Information om undervisningsmateriale (lærebog) vil blive meddelt på kursushjemmesiden ca. 3 uger inden kursusstart.
Supplerende bilag vil være tilgængelig på kursushjemmesiden ved kursusstart.

Det forudsættes, at den studerende har kompetencer svarende til NPLB14001U Genetik og LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1.
Det anbefales at den studerende har kompetencer svarende til LBIB10125U Cellebiologi, NPLB16001U Dyr, mennesker og samfund og SASB17001U Husdyrs anatomi og fysiologi

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamensspørgsmålene følger kursets vægtning af hhv. avl (95 %) og reproduktion (5%).
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af projektrapport samt mundtlig fremlæggelse heraf.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der er ved denne eksamen tilgang til MathType og Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen afholdes som ordinær eksamen.

Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt, fremsendes selvstændigt udarbejdet projektrapport til godkendelse.

Kriterier for bedømmelse

Karaktergivningen tager udgangspunkt i censorkorpsets anbefalinger:
12 >90 % rigtige besvarelser
10 80-90 % rigtige besvarelser
7   66-79 % rigtige besvarelser
4   55-65 % rigtige besvarelser
2   50-54 % rigtige besvarelser
00 25-50 % rigtige besvarelser
-3 <25 % rigtige besvarelser

Se også målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • E-læring
 • 15
 • Ekskursioner
 • 18
 • Projektarbejde
 • 11
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SASA10142U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
60
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bernt Guldbrandtsen   (19-676a777379336c7a7169677766736979786a7345787a736933707a336970)
Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students