Kvantitative metoder

Kursusindhold

 • Videnskabsteoretiske præmisser for kvantitative analyser.
 • Fremgangsmåder ved kvantitative analyser i hhv. sociologisk og psykologisk kvantitativ idrætsforskning.
 • Kurset giver den studerende en indføring i hvad kvantitative metoder er - samt hvorfor og hvordan de anvendes. Kurset beskæftiger sig indgående med spørgeskemametoden. Der lægges vægt på metodologiske færdigheder såvel som praktiske færdigheder ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser. Videre undervises der i analyse af kvantitative data - både i form af beskrivende statistik og statistisk modellering.
 • I fællesskab gennemfører hele holdet en spørgeskemaundersøgelse af et fælles emne. De studerende arbejder i grupper, hvor der udvælges et specifikt forskningsspørgsmål og tilhørende hypoteser. Herefter konstrueres der spørgeskemaspørgsmål til det fælles spørgeskema, som kan undersøge forskningsspørgsmålene og teste hypoteserne. Videre skal forskningsspørgsmålene analyseres ved brug af de fælles indsamlede spørgeskemadata og der afleveres en eksamensopgave i form af en analyserapport, for hver gruppe. Det anbefales at være 2-3 studerende i hver gruppe.

  Tematiske præsentationer af og praktiske øvelser i:
 • Processen; fra forskningsspørgsmål til Hypotesedannelse til variable
 • Operationalisering af begreber
 • Spørgeskemakonstruktion
 • Spørgsmålskonstruktion
 • Validering
 • Piloting
 • Stikprøveteori og valg
 • Spørgeskema distribution og indsamling
 • Indtastning, kodning, testning og rensning af data
 • Deskriptive statistiske analyser
 • Bivariate analyser og hypotese (signifikans) tests
 • Multivariate analyser
 • Fortolkning af analyser

  Obligatorisk opgave:
  Midtvejs i kurset (før spørgeskemaer sendes ud) skal hver gruppe aflevere en skriftlig beskrivelse af og begrundelse for deres problemformulering, forskningsspørgsmål, hypoteser, variable og operationalisering af variable (de konkrete spørgeskemaspørgsmål).
Engelsk titel

Quantitative Methods

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal erhverve grundlæggende viden om kvantitative metoder, deres anvendelse og relevans i forhold til forskellige socialvidenskabelige problemstillinger og idrætslige kontekster.

Den studerende skal opnå indsigt i og kompetence til at udvælge, anvende og kritisk reflektere over kvantitative metoder inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.


Færdigheder

At kunne udføre en spørgeskemaundersøgelse

At kunne analysere spørgeskemadata af både parametrisk og non-parametrisk art ved hjælp af både univariate og multivariate statistiske analysemetoder.

Kompetencer

At kunne forstå og forholde sig kritisk til egen og andres kvantitative forskning.

At kunne relatere og anvende forskellige kvantitative målemetoder og analyseteknikker i forhold til praktisk relevante problemstillinger og idrætslige kontekster.

At have forståelse for og kendskab til de kvantitative metoders betydning indenfor idrætsforskningen og mulige anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.

Forelæsninger, workshops, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende modtager løbende feedback fra underviser og de andre studerende på holdet angående deres forskningsspørgsmål, hypoteser, spørgeskemaspørgsmål, stikprøvebeskrivelse og statistiske analyser.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende
Prøveformsdetaljer
Hjemmeopgave som udarbejdes løbende gennem kurset med aflevering i slutningen af kurset. Hjemmeopgaven udarbejdes af de studerende parvis, max 20 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Det er muligt ved reeksamen at aflevere opgave individuelt, hvis der kun er én tilmeldt og i så fald skal opgaven være max 15 sider og øvrige vilkår som ved ordinær eksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 220
 • Praktiske øvelser
 • 56
 • Eksamen
 • 80
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK15010U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
A1 og A2
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Glen Nielsen   (8-6c736e6a71786a7345736a7d7833707a336970)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students