Idræt og bevægelse med udvalgte målgrupper

Kursusindhold

Kurset sigter imod, at den studerende udvikler kompetencer til at udarbejde og afvikle meningsfulde trænings- og læringsforløb i specifikke idrætsdiscipliner for udvalgte målgrupper (f.eks. handikappede, sindslidende, fængselsindsatte, sårbare børn, familier etc). Den studerende skal opnå praktisk pædagogisk formidlingskompetence med udvalgte målgrupper, udvikle tekniske og taktiske egenfærdigheder i relevante idrætsdiscipliner og bevægelsesformer samt opnå teoretisk indsigt indenfor de valgte specialiseringer. Derudover fokuseres der på professionspersonlig ledelseskompetence.

Kurset er strukturet således, at der er en gennemgående forelæsningsrække samt to tilhørende idrætspraksis undervisningsforløb i: ”Tilpasset idræt og bevægelse”, og ”Leg, kamp og dans”

Tilpasset idræt og bevægelse
Der er mange grupper med særskilte behov for idrætsudøvelse. Tilpasset Idræt og Bevægelse betyder i denne sammenhæng, at justere, modificere eller organisere opgaver og aktiviteter, så de møder den enkeltes behov og fører til det ønskede resultat. Der arbejdes bl.a med elementer fra klassiske boldspil (f.eks fodbold, basketball, volleyball) og andre aktiviteter, der har sin styrke ved at kunne favne udvalgte målgrupper. Målet med aktiviteterne er selv-aktualisering for den enkelte, at man opnår det bedste, man kan, ud fra de forudsætninger, man har. Her tænkes i forhold til fitness, generelle bevægelsesfærdigheder og særlige idrætslige færdigheder. Blandt grupperne er for eksempel fængselsindsatte, patientgrupper og fysisk handikappede. De studerende skal bl.a. observere og foretage praktikbesøg i et af de pågældende miljøer. Målsætningen med modulet er, at give de studerende redskaber og indsigt i planlægning og udførelse af tilpasset idræt og bevægelse i de pågældende miljøer samt koble det til teoretisk fagstof.

Leg, dans og kamp - som udviklende potentiale
Leg, dans og kamp kan anvendes til at støtte identitets- og udviklingsprocesser hos både velfungerende og sårbare børn (f.eks. børn med diagnoser, socialt udsatte børn, børn fra andre kulturer) og til at skabe fællesskab og social læring i til tider komplekse familierelationer. Leg, dans og kamp fokuserer nemlig på glædesfyldte og udfordrende bevægelsesaktiviteter, som kan udøves på tværs af alder, kulturbaggrund og niveau. De studerende introduceres for en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter og teoretiske begreber i relation til leg, dans og kampkunst. Herunder grænser, kropskontakt, tillid og risikopædagogik. Dernæst indgår de under supervision i flere former for praktikforløb: en undervisningspraktik for sårbare børn i deres daglige miljø, samt en undervisnings praktik for familier. Her er formålet at udvikle de studerendes professionspersonlige ledelseskompetencer i samklang med praksiskundskaber, handlekompetencer og pædagogisk refleksivitet.

Engelsk titel

Sport and Exercise for Specific Target Groups

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

FÆRDIGHEDER:

 • Den studerende skal udvikle specifikke idrætspraksisfærdigheder samt færdigheder indenfor formidling som relaterer sig til et bestemt undervisningsmiljø.
   

VIDEN:

 • Kendskab til særlige fysiologiske, sociologiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger i forhold til bestemte idrætsspecialiseringer og udførelsen af idrætten i forhold til særlige målgrupper.
 • Opnå indsigt og kunne afvikle en praksis situation med en eksperimenterende tilgang enten i forhold til en specifik idræt eller en særlig målgruppe.

 

KOMPETENCER:

 • Den studerende skal udvikle evnen til at kunne koble og integrere den teoretiske baggrundsviden med en analytisk indsigt og omsætte denne i praksis - for eksempel i forbindelse med praktikophold.
 • Den studerende skal udvikle pædagogisk indsigt og opnå praktisk og refleksiv bevidsthed om professionspersonlig ledelseskompetence i relation til idrætspædagogisk arbejde med udvalgte grupper
 • Den studerende skal udvikle gode formidlingsevner samt kunne reflektere over formidling i relation til konteksten.
 • Den studerende skal kunne anvende aktiviteternes egenteori og relevant fagteoretisk stof i en analyse og perspektivering af aktiviteten og dens kontekst.
 • Den studerende skal udvikle evnen til at kunne koble idrætspraksis til en teoretisk kontekst og kunne diskutere problemstillinger, som kan opstå ved denne kobling.

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, gruppearbejde, praktik og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Færdigheder og kompetencer fra 1. års kurser på bacheloruddannelsen i idræt eller tilsvarende praksis-teoretiske kompetencer

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet.
Kurset er identisk med NIDB11014 Udvalgte målgrupper i idræt - idrætsspecialisering.
Modulet indgår i bachelor-gymnasiefagpakken i idræt, som giver faglig kompetence til at undervise i gymnasiet.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der er endvidere mundtlig feedback fra underviser på udvalgte undervisningsopgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min, inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Den studerende udarbejder i løbet af kurset et antal obligatoriske praktisk-teoretiske opgaver med fokus på undervisning og undervisningsrefleksioner i relation til udvalgte målgrupper.
Til den mundtlige eksamen udtrækkes et emne og en tilhørende del-opgave og den studerende evalueres i denne. Til eksamen diskuteres og perspektiveres opgaven.
Der gives én karakter på baggrund af præstationen til den mundtlige eksamen.
Eksamen er uden forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Der gælder et krav om registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning, og at obligatoriske opgaver (herunder undervisningspraktik) er godkendt. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med flere bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

Manglende indstillingskrav (i form af for lav tilstedeværelse eller manglende godkendelse af obligatoriske opgaver) skal indhentes/imødekommes senest to uger inden reeksamen ved 1) at genaflevere godkendte-opgaver og få godkendt tidligere ikke-godkendte opgaver inden eksamen, og/eller 2) indhente forsømt tilstedeværelse ved at følge kurset på ny eller gennemføre undervisningspraktikopgaver (gruppe-opgaver kan her udføres individuelt, hvis nødvendigt). 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Kapacitet
60
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Wienecke   (8-7a6c687168666e684371687b76316e7831676e)
Gemt den 20-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students