Evaluering og feedback

Kursusindhold

Kurset er organiseret i forskellige temaer. Hvert tema berører en overordnet feedback- og evalueringsform samt teoretiske problemstillinger og begreber. Eksempler på feedback- og evalueringsformer der kan blive berørt i kurset er: ritualiserede og dagligdags mundtlige formater, systematiske skriftlige former, digitale og analoge elev-til-elev former (peer-feedback),feedback og sprogmodeller, selvevaluering og lærerdesignet feedback fra undervisningsmiljøet.

Eksempler på teoretiske problemstillinger og begreber er læringsprogressioner, modeller for formativ og summativ evaluering, forholdet mellem forskellige evalueringsparadigmer, forholdet mellem validitet og reliabilitet og forskellige analysemodeller til undervisning. De enkelte teoretiske problemstillinger og begreber sættes i spil i forbindelse med arbejdet med bestemte feedback og -evalueringsformater og anvendes efterfølgende når det er relevant i forbindelse med følgende feedback og -evalueringsformater. 

Engelsk titel

Assessment and Feedback

Uddannelse

Masteruddannelsen i scienceundervisning

Målbeskrivelse

Viden:

Efter afslutningen af kurset vil den studerende være i stand til at kunne forklare:

 • hvad formativ og summativ evaluering er, samt forskellen på de to
 • forskellige feedback formater og deres forskningsmæssige forankring
 • forskellige metoder til evaluering af undervisning

 

Færdigheder:

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at anvende relevante teoretiske begreber samt erfaringer fra egen praksis til at

 • argumentere for og imod forskellige feedback- og evalueringsformer og -metoder i lektioner, forløb, fag og programmer i konkrete situationer.
 • skelne mellem formativ og summativ brug af feedback- og evalueringsformater i forskningslitteratur, egen og andres praksis.
 • tilpasse og anvende forskningsbaserede formative og summative feedback- og evalueringsformer til og i egen praksis.
 • begrunde, vurdere og anvende formativ feedback på egen og andres planlægning, udførelse og og refleksion over undervisning.
 • formidle egne og andres erfaringer med formativ og summativ feedback- og evaluering til andre science-undervisere eller -formidlere.

 

Kompetencer: 

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne og ville planlægge, udføre og reflektere over konkrete metoder til at koble feedback- og evalueringsformer til egen undervisning. Den studerende kan dette alene og/eller sammen med andre ved brug af egen nysgerrighed, forskningsbaseret viden, færdigheder, strategier og metaviden inden for relevante naturfag og naturfagsdidaktik. Ydermere er det hensigten at den studerende udvikler sin identitet som lærer og kan deltage aktivt i relevante beslutninger der angår feedback og evaluering lokalt på skolen såvel som mere generelt.

En blanding af oplæg, holdundervisning, gruppearbejde samt it-medieret undervisning

Mellem udvalgte kursusgange afprøver den masterstuderende en(et) feedback/​evalueringsform(at), som passer til det forhåndenværende tema. Afprøvningen beskrives i en opgave og relateres til relevant litteratur fra kurset. Efter hver aflevering giver den masterstuderende feedback til andre masterstuderende baseret på kriterier der er kendt på forhånd. Opgaver og feedback danner udgangspunkt for en portfolio af afprøvede feedback- og evalueringsformer.

Sidst i kurset laver den masterstuderende et formidlende produkt ud fra sin portfolio. Produktet målrettes relevant målgruppe indenfor science-undervisere eller –formidlere.

Til eksamen skal den masterstuderende mundtligt og gerne ved brug af digital eller anden visualisering præsentere produktet, produktets formål og argumentere for indhold og form i forhold til kursets læringsmål.

Hvis du vil orientere dig i den type materiale som vi anvender på kurset kan du kigge i:

Lauvås, P., & Bruun, J. (2021). Ren formativ evaluering i skolen. (1 udg.) Klim. Lærerens grundfaglighed

Herudover bruger vi relevante forskningsartikler.

For aktuelt kursusmateriale, se Absalon.

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU, herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller tilsvarende.

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Studerende kan vælge at gå op individuelt eller i grupper (maksimalt 4 i en gruppe).

Ved afslutningen af sidste undervisningsgang trækker hver studerende et af kursets færdighedsmål. Hver gruppe skal nu for hvert af de trukne læringsmål udvælge fra de produkter de har lavet og aktiviteter de har udført i løbet af kurset. Til eksamen bruges udvalget til at vise, hvordan og i hvilken grad produkter og aktiviteter viser opnåelse af kursets målbeskrivelser. De studerende skal også argumentere for, hvordan udvalget i højere grad kunne vise opnåelse af de trukne færdighedsmål.

Der kan arbejdes på præsentationen fra sidste undervisningsgang indtil eksamen begynder.

Der afsættes 30 minutter per studerende, dog maksimalt 90 minutter, inklusive votering.

Alle hjælpemidler er tilladt i udarbejdelsen af præsentationen, inklusiv genererende sprogmodeller og lignende.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 55
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDM24002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Master
Varighed

2 blokke

Placering
Efterår
Pris

DKK 20.000

Skemagruppe
Undervisning foregår mandage over otte kursusgange, ca. hver anden uge i perioden august-december.

Vi anbefaler, at alle mandage i perioden så vidt muligt friholdes til studiearbejdet. Der skal påregnes forberedelse individuelt/i grupper og online via Absalon mellem kursusgangene.
Kapacitet
28
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Bruun   (6-6c6474777770426b7066306d7730666d)
Gemt den 21-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students