De empirisk eksperimentelle videnskaber

Kursusindhold

På dette kursus arbejder du med at omsætte aktuel naturvidenskabelig forskning til eksperimentel/empirisk baseret undervisning i grundskolen.

Vi har specielt fokus på videnskabelige problemstillinger med et samfundsmæssigt relevant indhold.

Du vil gennem vejledning med relevante forskere i didaktik og naturvidenskab tilegne dig ny naturvidenskabelig viden inden for tre forskellige problemstillinger, og du skal medvirke til at designe, udføre og reflektere over undervisning inden for hver problemstilling.

På kurset anvendes både digitale og on-site undervisningsformer, og du vil få plads til at reflektere over brugen af disse i egen og andres undervisning

Gennem kurset vil du opleve en stigende grad af autonomi i forhold til din egen læring, og du vil få mulighed for at udbygge dit personlige faglige netværk.

Engelsk titel

The Experimental Empirical Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Målbeskrivelse

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne og ville planlægge, gennemføre og udvikle:

 • eksperimentelt baseret undervisning omkring en STEM-faglig samfundsmæssig problemstilling
 • praktiske undersøgelser inden for STEM-fag med henblik på at omsætte dem til undervisning i grundskolen.

 

Den studerende kan dette alene og sammen med andre ved brug af egen nysgerrighed, forskningsbaseret viden, færdigheder, strategier og metaviden inden for relevante naturfag og naturfagsdidaktik. Ydermere er det hensigten at den studerende udvikler sin identitet som underviser i og udvikler af STEM-undervisning og kan deltage aktivt i relevante beslutninger der angår undervisning og udvikling af STEM-undervisning.

Færdigheder

Den studerende skal efter kurset:

• kunne lave en begrundet udvælgelse af en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling.

• kunne designe og udføre specifikke undervisningsforløb, der retter sig mod at udvikle elevers undersøgelses-, kommunikations- og perspektiveringskompetencerne.

• kunne tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde grundskolen.

• kunne anvende fagdidaktisk viden til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med empirisk eksperimentel undervisning.

 

Viden

Den studerende skal:

• opnå viden om forskningsgenstande for forskningsfronten på STEM-området.

• opnå indsigt i hvordan forskningen på STEM området arbejder empirisk-eksperimentelt.

• kunne navigere i STEM-didaktiske modeller og begreber for empirisk-eksperimentelt arbejde i undervisningen.

• kunne beskrive og reflektere over STEM-didaktiske tilgange til at inddrage autentiske STEM-holdige samfundsmæssige problemstillinger i undervisningen.

Undervisningen tager form af 7 hele kursusdage, 7 gruppeaktivitetsdage og mellemliggende perioder med selvstændigt arbejde under vejledning. Der vil løbende være vejledning.

Kursusdagene vil være en blanding af oplæg, workshops og gruppearbejde med de studerendes læring i centrum. Gruppeaktivitetsdagene kan indeholde planlagte læringsaktiviteter samt virtuel deling af erfaringer

Vejledningen kan tage form af ansigt-til-ansigt vejledning eller via nettet.

Vi vil i det omfang det giver mening også gøre brug af digitale elementer, screen-casts, simuleringsøvelser, videooptagelser og elektronisk faciliteret peerfeedback.

Dette arbejde efterfølges gerne af refleksion over, hvordan sådanne arbejdsformer kan bidrage til elevers læring og dannelse.

De studerende er fordelt i studiegrupper som tilbydes at mødes på nærliggende professionshøjskole eller universitet – på de syv hele gruppeaktivitetsdage og på andre tidspunkter hvor det er nødvendigt – fx i forbindelse med arbejde på studieprodukter

I studiegruppen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemføre kurset og dets studieprodukter.

Aflevering af eksamensopgave og mundtligt forsvar kan foregå i studiegrupper eller individuelt

Alle studerende har ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Studerende der ønsker at gå til eksamen i grupper skal aflevere en fælles eksamensopgave.

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Kursusdage foregår i Odense. Den præcise adresse offentliggøres ugen før første kursusdag. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

På kursusdagene vil der være fokus på mundtlig og kollektiv feedback.

Peerfeedback og skriftlig feedback i forbindelse med løbende arbejde på projekter.

Løbende feedback i forbindelse med vejledning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Præsentationsportfolio: Senest 3 uger før den mundtlige eksamen stilles en opgave, som er en udarbejdelse af et præsentationsportfolio med et bestemt fokus. Opgaven skal afleveres 1 uge før eksamensdatoen, for at man kan få lov til at gå til eksamen. 

Mundtlig gruppeeksamen
To eller tre studiegrupper eksamineres ad gangen mundtligt. Hver gruppe afleverer 1 uge før eksamen et præsentationsportfolio (se Krav til indstilling til eksamen). Gruppernes præsentationsportfolier er udgangspunkt for den faglige dialog mellem de studerende, intern bedømmer og eksaminator, sådan at, prøven former sig som et seminar med oplæg og diskussioner af de studerendes studieprodukter. Præsentationsportfolier er gruppens fælles ansvar, og udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse. Der foretages for hver studerende én samlet bedømmelse af præsentationsportfolio og den mundtlige præstation.


Ved en mundtlig gruppeprøve bliver den enkelte studerende eksamineret, så der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2. De studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen individuelt. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 20 minutter ekstra pr. yderligere studerende ud over den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.


Mundtlig individuel eksamen
Den studerende afleverer 1 uge før eksamensdatoen et skriftligt præsentationsportfolio (se Krav til indstilling til eksamen). Underviser forbereder en kort skriftlig feedback målrettet en specifik ting i portfolioen.


Eksamen består af 30 minutters forberedelse til at reagere på feedbacken og 30 minutters eksamination (inkl. votering). Eksaminationen begynder med 10 minutters præsentation af portfolien, hvorefter intern bedømmer og underviser kan stille spørgsmål.
I løbet af eksaminationen skal den studerende adressere den modtagne feedback med henblik på egen fremtidig brug af feedbacken.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Præsentationsportfolioet skal være afleveret senest 3 uger inden reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 118
 • Praktiske øvelser
 • 118
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 14
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDK20004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
Udenfor skemagruppe-struktur
Kapacitet
35
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Magdalena Kersting   (9-6f6d677475766b7069426b7066306d7730666d)
Underviser

John Andersson (joa@pha.dk)
Marianne Hald Mortensen (mrh@ucn.dk)
Torben Ingerslev Roug (tiro@science.ku.dk)
Anders Svensson (as@nbi.ku.dk)
Helle Astrid Kjær (hellek@nbi.ku.dk)

Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students