De matematisk modellerende videnskaber

Kursusindhold

Dette kursus giver dig både et teoretisk og praktisk fundament til at anvende matematik som anskuelsesmåde i naturvidenskab og teknologi.

Du vil få konkrete erfaringer med matematisk modellering gennem matematisering af fænomener i naturvidenskab og teknologi.

Du vil desuden få didaktiske redskaber til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningsforløb, der involverer matematisk modellering eller modeller omkring en STEM-holdig problemstilling.    

Engelsk titel

The Mathematical Modelling Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Erhvervskandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Målbeskrivelse

Viden

For at opnå kompetencemålene skal den studerende:

 • opnå viden om hvordan matematisk modellering i forskningsfronten anvendes til at beskrive, forstå, analysere og forudsige STEM-fænomener
 • kunne navigere i STEM-didaktiske modeller og begreber for matematisk modellering og matematiske modeller i undervisningen
 • kunne beskrive og reflektere over STEM-didaktiske tilgange til at inddrage autentiske STEM-holdige samfundsmæssige problemstillinger i undervisningen.

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende gennem integration af fagfagligt, fagdidaktisk og undervisningspraksis at kunne og ville

 • Undersøge, perspektivere og formidle en autentisk STEM relevant, samfundsmæssig problemstilling ved hjælp af matematisk modellering modeller.
 • Genkende, analysere og vurdere en konkret (matematisk) models betydning for beslutninger og erkendelser omkring STEM-relevante, samfundsmæssige problemstillinger
 • Operationalisere undersøgelses-, modellerings-, formidlings- og perspektiverings dimensionerne i grundskolens kompetenceområder i undervisningen på baggrund af relevant forskning
 • Planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undersøgende undervisningsforløb, der involverer matematisk modellering eller matematiske modeller omkring en STEM-relevant, samfundsmæssig problemstilling, herunder at kunne analysere undersøgende aktiviteter i forhold til kompetencer, viden og færdigheder.

 

Den studerende kan dette alene og/eller sammen med andre ved brug af egen nysgerrighed, forskningsbaseret viden, færdigheder, strategier og metaviden inden for relevante STEM-fag og matematikdidaktik. Ydermere er det hensigten at den studerende udvikler sin identitet som fagperson og underviser i og udvikler af STEM-undervisning og kan deltage aktivt i relevante beslutninger der angår undervisning og udvikling af STEM-undervisning der vedrører matematisk modellering.

 

Færdigheder

For at opnå kompetencemålene skal den studerende: 

 • kunne lave en begrundet udvælgelse af en autentisk STEM-holdig samfundsmæssig problemstilling
 • kunne designe og udføre et specifikt undervisningsforløb, der retter sig mod at udvikle elevers modellerings-, kommunikations- og perspektiveringskompetencerne
 • kunne tilrettelægge og organisere arbejde med matematisk modellering eller matematiske modeller
 • kunne anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning om matematisk modellering og matematiske modeller.

Undervisningen tager form af syv hele plenumdage (10-17), syv hele gruppeaktivitetsdage (10-17) og mellemliggende perioder med selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil løbende være vejledning.

Plenumdagene vil være en blanding af oplæg, workshops og gruppearbejde med de studerendes læring i centrum.

Vejledningen kan tage form af ansigt-til-ansigt vejledning eller via nettet.

Vi vil i det omfang det giver mening også gøre brug af digitale elementer, screen-casts, simuleringsøvelser, videooptagelser og elektronisk faciliteret peerfeedback.

De studerende er fordelt i studiegrupper som skal sikre at de kan mødes – gerne fysisk, men om muligt online – på de syv hele gruppeaktivitetsdage og på andre tidspunkter hvor det er nødvendigt – fx i forbindelse med arbejde på studieprodukter

I studiegruppen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemføre kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil eksamen som udgangspunkt også foregå i studiegrupperne.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Hvis eksamen involverer at der afleveres et studieprodukt, skal studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, aflevere et fælles studieprodukt

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.

Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Projektrapport: Inden eksamen skal den studerende, enten individuelt eller som en del af en gruppe, have afleveret to projektrapporter omhandlende henholdsvis matematisering af et naturvidenskabeligt eller teknologisk fænomen og et af den studerende tilrettelagt undervisningsforløb om modelfrembringende aktiviteter i en STEM-kontekst. 

Mundtlig gruppeeksamen:
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 30 minutter ekstra pr. yderligere studerende udover den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2.


Mundtlig indidviduel eksamen:
Ved prøven fremlægger den/de studerende sin/e projektrapporter.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter pr. studerende

Præstationen ved den mundtlige prøve tæller 100% i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Projektrapporter skal være afleveret senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 354
 • Projektarbejde
 • 21
 • Vejledning
 • 16
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDK20003U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
Se Undervisningsform
Kapacitet
35
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Britta Eyrich Jessen   (13-6b7b727d7d6a37736e7c7c6e774972776d37747e376d74)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students