Modul 1: Mennesket og naturen; sundhed, bæredygtighed og biodiversitet

Kursusindhold

Kurset tager afsæt i FN`s verdensmål og arbejder med de aktuelle samfundsudfordringer, hvor menneskers sundhed og vores påvirkning af klimaet og biodiversitet skaber udfordringer, der i stigende grad kræver vores opmærksomhed. På kurset arbejdes med koblingen mellem menneskers sundhed og naturen som en ramme for vores levevis, og som en faktor for at styrke, facilitere og regulere vores velbefindende. Forståelser for naturens og menneskers resiliens og samspillet derimellem, samt udvikling af bæredygtige løsninger nu og i fremtiden vil indgå. Kurset beskæftiger sig med den forskningsmæssige baggrund for naturmiljøers rolle i relation til levevis, sundhedsfremme og rehabilitering. Videnskabsteori indgår som del af modulet, hvor grundlæggende begreber præsenteres, herunder vidensbegreber, evidens og analysemetoder.

 

Engelsk titel

Module 1: Human Being and nature; health, sustainability and biodiversity

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Viden

 • Kende FN’s verdensmål og deres historie, og specifikt for mål 3, 11, 13 og 15 have kendskab til de konkrete delmål.
 • Kende til væsentlige definitioner af natur og forskellige aktørers perspektiv på anvendelse af naturmiljøer.
 • Have kendskab til de mest anerkendte teorier og relevant forskning for relationen mellem natur, mennesker og sundhed
 • Have kendskab til teorier om menneskers tilknytning til bestemte geografiske steder (place-attatchment)
 • Have kendskab til årstidernes skiften og hvad forskellige naturmiljøer frembyder året rundt.
 • Have kendskab til vidensformer, videnskabsteori og evidenbegrebet

 

Færdigheder

 • Anvende forskellige definitioner af sundhed og naturbegreber i en relevant kontekst
 • Forstå og forklare et udvalg af måleredskaber til vurdering af menneskers relation til naturen i et sundhedsperspektiv.
 • Forstå og inddrage perspektiver på at benytte og beskytte naturmiljøer.
 • Give eksempler på, hvordan årstidsbestemte natur-elementer kan inddrages i en sundhedsfremmende praksis

 

Kompetencer

 • Med udgangspunkt i verdensmålene, at kunne identificere naturmiljøer, som kan have særligt betydning for menneskers sundhed i forskellige geografiske områder
 • Kunne argumentere for et naturmiljøes sårbarhed i forhold til rekreative anvendelsesperspektiver
 • Analysere videnskabelige artikler med udgangspunkt i evidensbegrebet og diskutere enkelte forskningsmetoder
 • Anvende egne praktiske erfaringer i samspil med relevante teorier og forskning inden for kursets hovedemner.

Undervisningsform:
Undervisningen foregår på 2 Internater samt kursusdage. De studerende forventes at indgå i gruppearbejde og projektarbejde. Der gives vejledning og feedback i relation til de studerendes opgaver i løbet af kurset.

Relevant litteratur på dansk, engelsk og nordiske sprog

Det anbefales, at studerende har en af de uddannelser, der er beskrevet som forudsætningsgivende i studieordningen

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
En skriftlig opgave som afleveres ved afslutning af kurset. Der gives mundtligt feedback på opgaven.

Eksamen består af en skriftlig teoretisk opgave, der besvarer tre konkrete spørgsmål indenfor modulets pensum. Formålet er, at den studerende viser evner til at diskutere teoretisk, forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden og omsætte det til konkrete initiativer i form af naturbaserede sundhedsindsastser.
Krav til indstilling til eksamen

Det en forudsætning for at kunne gå til eksamen på modul 1, at den individuelle skriftlige opgave i videnskabsteori er afleveret.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne medbedømmere
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen. Opgaven afleveres i reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Ekskursioner
 • 50
 • Projektarbejde
 • 100
 • Seminar
 • 0
 • Vejledning
 • 4
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 344

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGM24000U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår, Blok 1 og Blok 2
Studiestart i uge 37, undervisning afsluttes i uge 50 og eksamen er i uge 3
Pris

20.000,- dkk

Kapacitet
20 studerende
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Dorthe Varning Poulsen   (3-677973436c6a71316e7831676e)
Underviser

Dorthe Varning Poulsen
Interne og eksterne undervisere

Gemt den 22-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students