Klimatologi og hydrologi

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende indføring i klimatologi og hydrologi med hovedvægt på danske eksempler. Med udgangspunkt i et nedbørsområde arbejdes der med elementære klimatiske og hydrologiske data og processer, med henblik på at forstå deres tidsmæssige og rumlige variationer. Processerne vurderes blandt andet i forhold til deres indflydelse på landbrugs- og energiproduktion.

Engelsk titel

Climatology and Hydrology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:
Nedbørsområder; strålings-, energi-, og vandbalancer; temperatur, tryk, fugtighed og vind i atmosfæren; luftens stabilitet i atmosfæren.

Færdigheder:

Redegøre for vejrudvikling, vind, temperatur og fugtighed i atmosfæren.

Beregne strålingsbalancen, kort- og langbølget stråling ved jordoverfladen.

Beregne energibalance, fordeling af energi ved jordoverfladen.

Redegøre for nedbørstyper og processer.

Redegøre for afstrømningsforhold og vandbevægelser i de øvre jordlag.

Redegøre for fordampningsforhold og vandbalance.

Beregning af vandbalance for nedbørsområde.

Redegøre for dags- og årstidsvariationer i strålings-, energi-, og vandbalance for afgrænsede nedbørsområder.

Redegøre for hvordan regionale variationer i jordbundsforhold og arealanvendelse påvirker energi- og vandbalance.

Redegøre for klimaændringers indflydelse på strålings-, energi-, og vandbalance i Danmark.


Kompetencer:

Analysere og vurdere klimatiske og hydrologiske data i relation til landbrugsproduktion, miljørisici og energiproduktion.

Kurset undervises som en kombination af følgende elementer, hvoraf ingen er obligatoriske:
• Ugentlige forelæsninger onsdage 9-12, der streames live.
• Forelæsningerne gøres tilgængelige enten som optagelse eller som kommenteret (skriftligt eller mundtligt) PowerPoint lagt i Absalon.
• Selvstændigt arbejde med materiale, herunder beskrevne øvelser
• Online øvelse fredage kl 13-15

Alt undervisningsmateriale vil løbende blive tilgængeligt via kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau indenfor jordbundslære svarende til kurserne Kultur- og Naturgeografi og Grundlæggende statistik.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende fordeles på hold som derefter arbejder med øvelser, geografisk afgrænset af nedbørsområder. Ved de enkelte øvelsesgange gennemgår holdene de tildelte øvelser og der gives kollektivt og peer-feedback på øvelsesbesvarelserne. Da flere af de gennemgåede øvelser skal afleveres som en samlet rapport ved kursets afslutning, anbefales fremmøde til samtlige øvelsesgange.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige rapport udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen.
Den skriftlige prøve er på 3 timer, med opsyn, alle hjælpemidler er tilladt.

Eksamen består af to delopgaver 1) en skriftlig rapport og 2) en 3-timers skriftlig stedprøve. Der kræves deltagelse i begge delopgaver i samme eksamenstermin for at kunne bestå. Bedømmelsen sker på baggrund af pointgivning, der omsættes til en karakter på 7-trinsskalaen, efter følgende princip: Der kan opnås 30 points for den skriftlige rapport og 70 points for den skriftlige stedprøve. Antallet af points summeres og omsættes derefter til en karakter efter en foruddefineret skalering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen. Den studerende kan vælge at genaflevere den skriftlige rapport fra den ordinære eksamen eller aflevere en ny rapport. Rapporten skal senest afleveres en uge inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 162
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB24009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
100
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Westergaard-Nielsen   (3-70867d4f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 03-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students