Naturforvaltning og biodiversitet

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til dansk naturforvaltning af arter, processer og økosystemer med hovedvægten lagt på metoder og værktøjer, der anvendes i den praktiske naturforvaltning.    

I kurset gennemgås det økologiske videnskabelige grundlag for naturbeskyttelse, naturpleje og naturgenopretning, samt virkemidlernes effekter på økosystem og biodiversitet. De studerende stifter bekendtskab med den praktiske planlægning gennem vejledninger og øvelser i overvågning, vurdering af naturtilstand og plejebehov, prioritering, samt naturpleje og naturgenopretning. De studerende lærer principperne bag handleplaner, plejeplaner og naturplaner samt bliver i stand til selv at skitsere og kritisk kommentere allerede eksisterede forvaltningsplaner.

 

Nøgleord fra kursusplanen:

Rammer for naturbeskyttelse

 • Danmarks natur – tilstand og tendenser

 • Forpligtelser, mål og indsats

 • Fredninger, §3 natur, Natura 2000, nationalparker (naturforvaltning nationalt og internationalt)

 • Naturbeskyttelse som værktøj til beskyttelse af skov- og naturtyper og biodiversitet

 • Integreret forvaltning af lysåben natur og skov

 

Naturtyperne og deres plejebehov

 • Beskyttede natur- og skovtyper og deres plejebehov

 • Plejepligt, plejeret, hvem har ansvaret for plejen – og udfører den

 • Naturkvalitet og bevaringsmålsætninger

 • Praktisk naturpleje og naturplejens effekter på økosystem og biodiversitet

 • Naturgenopretning/økologisk restaurering

 • Rewilding og selvforvaltende økosystemer

 • Naturovervågning og naturkvalitetsbedømmelse, herunder beregning af indeks for naturværdi m.v.

 

Arterne og det omgivende miljø

 • Kvælstofdeposition og dens betydning for naturtilstanden i våde og tørre habitater

 • Flora og fauna og krav og tilpasninger til deres miljø 

 • Insekters plejebehov og økologi

 • Habittdirektivets Bilagsarter

 

Plejeplanlægning

 • Plejeplaner i fredninger og Natura 2000

 • Adaptiv planlægning og andre former for dialogbaseret planlægning

Engelsk titel

Nature Management and Biodiversity

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden

 • De studerende lærer at kende de forskellige former for naturbeskyttelse, herunder §-3, Natura 2000, skovloven, nationalparker mv.

 • De studerende opnår viden og teoretisk forståelse for virkemidlernes effekter på økosystem og biodiversitet.

 • De studerende lærer principperne for vurdering af naturkvalitet, plejebehov, prioritering af plejen og valg af plejemetoder.

 • De studerende lærer principperne bag handleplaner, plejeplaner og naturplaner samt bliver i stand til selv at udarbejde og kritisk kommentere allerede eksisterede forvaltningsplaner.

Færdigheder

 • De studerende lærer at vurdere muligheder og begrænsninger af de forskellige former for beskyttelse i forhold til beskyttelse af biodiversitet.

 • De studerende stifter bekendtskab med praktiske metoder til naturovervågning

 • De studerende kan finde viden i diverse databaser af relevans for naturforvaltningen

Kompetencer

 • De studerende kan diskutere forskellige indikatorer til overvågning og kvalitetsbedømmelse

 • De studerende kan udarbejde og kritisk kommentere allerede eksisterende forvaltningsplaner

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, øvelser, ekskursioner og diskussioner. Desuden skal de studerende skrive et essay over et selvvalgt emne fra kursusplanen

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kurset vil være en god forløber for "Feltkursus i Naturforvaltning"

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil være organiseret vejledning og feedback fra lærerne i forbindelse med valg af emne for rapporten. Organiseret feedback fra lærere og studerende af rapport. I forbindelse med eksamen vil der være mundtlig feedback til rapport og præsentationen til eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, During course
Mundtligt forsvar, 25 min
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamen består af en kort præsentation af den skriftlige opgave (5-7 min) efterfulgt af spørgsmål/​diskussion af rapporten. Derefter trækker den studerende et spørgsmål indenfor emnerne i forelæsningerne og øvelserne og præsenterer og diskuterer emnet (10-12 min). Den skriftlige opgave, diskussion og eksamensspørgsmålet tæller hver en tredjedel af karakteren. Kurset er bestået, når den samlede karakter er 02 eller højere.


Den skriftlige opgave afleveres senest 7 dage før eksamen. Den mundtlige prøve er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

(Gen)aflevering af den (evt. reviderede) skriftlige opgave, efterfulgt af 25 min mundtlig eksamen som for den ordinære eksamen og med samme betingelser. Opgaven skal afleveres senest en uge inden reeksamen.

Kurset er bestået, når den samlede karakter er 02 eller højere.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 26
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 23
 • Vejledning
 • 9
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB23002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
40
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Inger Kappel Schmidt   (3-6c6e76436c6a71316e7831676e)
 • Lasse Gottlieb   (4-70656b73446d6b72326f7932686f)
 • David Bille Byriel   (4-6865667d446d6b72326f7932686f)
Underviser

Rita M. Buttenschøn

Gemt den 16-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students