Praktisk klimatologi og hydrologi i det overfladenære miljø

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til selv at foretage feltmålinger og indhente data fra eksisterende kilder, samt efterfølgende analyse af målte klimatiske og hydrologiske variable fra det overfladenære miljø. Kurset fokuserer således på (1) egne målinger samt eksisterende målinger af centrale klimatiske, hydrologiske og biologiske parametre i terrestriske økosystemer, (2) basal forståelse for de processer der driver energi-fluxe mellem den umættede zone i jorden, planter, og den overfladenære atmosfære, (3) databehandling. De studerende bliver præsenteret for teori og praksis blandt andet omkring lang- og kortbølget stråling som energikilde, fotosyntetisk aktiv stråling, bladareal index, albedo, evapotranspiration, strømning af vand i jordens rodzone og CO2 fluxe. Desuden ser kurset på hvordan disse parametre varierer lokalt geografisk over tid og rum, ved hjælp af punktmålinger og rumlige griddede datasæt. Kurset introducerer også anvendelsen af Python til håndtering, analyse og visualisering af de indsamlede data.

Engelsk titel

Applied Near-Surface Climate and Hydrology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden

Målsætningen for kurset er, at de studerende skal opnå viden til at:

·       Forklare interaktioner mellem indkommende strålingsenergi, naturlige og dyrkede økosystemer, klima og hydrologi på procesniveau.

·       Redegøre for planters rolle som bindeled mellem jord og grænselag i atmosfæren.

·       Beskrive hvordan mikro-meteorologiske teknikker anvendes til at kvantificere udveksling af energi og vand mellem jord og atmosfære.

·       Forklare relevansen og anvendelsesmulighederne af parametre såsom bladareal index, fotosyntetisk aktiv stråling og absorberet stråling til fotosyntese og NDVI til kvantificering af energiudveksling mellem jord, planter og atmosfære.

·       Forklare sæsonvariation og fler-årig variation i hydrologi og klima i det overfladenære miljø samt beskrive indflydelsen af ekstremhændelser. 

·       Beskrive hvordan større mængder måledata kan indsamles og håndteres digitalt.

 

Færdigheder

Målsætningen for kurset er, at de studerende skal opnå færdighederne til at:

·       Demonstrere hvordan måleinstrumenter opsættes og anvendes til at opnå målinger af høj kvalitet af klimatiske og hydrologiske parametre, samt målinger af planters funktion i den sammenhæng.

·       Beskrive og beregne energiudveksling mellem jord, planter og atmosfære i det overfladenære miljø ved hjælp af egne og eksisterende data.

·       Importere, analysere og eksportere data fra egne målinger og eksisterende data i Python, samt anvende grafer, grundlæggende statistik og gap-filling teknikker til at vurdere og kvalitetssikre måledata.

·       Anvende simple modeller i Python til beskrivelse af processer i terrestriske økosystemer.

 

Kompetencer

Målsætningen for kurset er, at de studerende skal opnå kompetencerne til at:

·       Indsamle og kritisk fortolke klimatologiske og hydrologiske data fra det overfladenære miljø i naturlige og dyrkede terrestriske økosystemer.

·       Analysere og sammenholde disse data ved hjælp af Python med henblik på at kvalitetssikre data, samt anvende dem til at belyse og løse bestemte problemstillinger indenfor klimatologi og hydrologi i det overfladenære miljø.

·       Diskutere rollen for overfladenær klimatologi og hydrologi i forbindelse med klimatilpasning.

Forelæsninger, feltture og øvelser, præsentationer fra studerende, og rapportskrivning.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Obligatoriske kurser på Geografi og Geoinformatik uddannelsen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Under udarbejdelsen af den skriftlige opgave er alle hjælpemidler tilladt.

Den mundtlige prøve er uden hjælpemidler. Den studerende må medbringe en kopi af den afleverede opgave.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 153
 • Øvelser
 • 22
 • Feltarbejde
 • 21
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21029U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
24
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ylva Sjöberg   (2-7b75426b6970306d7730666d)
 • Andreas Westergaard-Nielsen   (3-647a71436c6a71316e7831676e)
Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students