Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab

Kursusindhold

Kursets mål er, at sikre den studerende den forståelse for naturgrundlaget, der er en forudsætning for bæredygtig byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning. Dette indebærer viden om de forskellige vedplanters vækstmuligheder og deres anvendelser til forskellige plantningsformål. Kurset berører en bred vifte af emner, der udover landskabsdannelse og landskabshistorie sætter fokus på vedplanters biologi, samspillet mellem vedplanter og klima, lokalitet, jordbund, vegetation og arealanvendelse i byer, bynære skove og det åbne land i Danmark.  

Plantekundskab og jordbundsvidenskab er to gennemgående temaer i kurset. Der opnås grundlæggende viden om botanisk nomenklatur og morfologi, vedplanter og deres biologi (anatomi, fænologi, vækstbetingelser, skadevoldere), geologiske og geomorfologiske processer med relevans for landskabsdannelse i Danmark, landskabselementer, jordbundsdannelse, jordbundens fysiske og kemiske egenskaber.

Undervisningen er koordineret med kurset Plan og Design, og flere ekskursioner er i samarbejde mellem de to fag.

Engelsk titel

Processes in Nature 1 - Plants and Landscape

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

Hvilke geologiske og geomorfologiske processer findes og er de relevante for landskabsdannelse i Danmark?

Hvilke landskabselementer kan man observere og hvordan er de dannet?

Hvad er sammenhængen mellem landskabsdannelse og jordbundsmiljøet?

Hvad er en jordbundsprofil og hvordan er den dannet?

Hvordan kan jordbunden karakteriseres, fysisk og kemisk?

Vegetationshistorie efter sidste istid

Taksonomiske principper  i planteverdenen med relation til botanisk nomenklatur og morfologi

Plantekendskab og plantebestemmelse af udvalgte vedplanter arter

Vedplanters opbygning og vækstrytme

De grundlæggende vækstbetingelser for vedplanter

Udvalgte arters vigtigste skadevoldere og krav til vækstbetingelser

Beplantningselementer og plantningsformål

 

Færdigheder, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

Beskrive grundtræk af den prækvartære og kvartære geologiske udvikling i DK

Beskrive karakteristika af landskabselementerne i Danmark, herunder materialerne

Beskrive de jordbundsdannende processer i Danmark

Beskrive jordbundens fysiske, kemiske og biologiske komponenter med fokus på betydning for planters vækstmuligheder

Beskrive naturlige processer der påvirker menneskeskabte terrænkonstruktioner

Læse kort med henblik på tolkning af landskabsformer, jordbundstyper og deres dannelse

Udvælge egnet udstyr til jordbundsundersøgelser

Beskrive jordbundsprofiler i felten, bedømme tekstur og udtage en jordprøve

Udvælge egnede fysiske og kemiske analyser til karakterisering af jordprøver

Kende en række almindelig plantede træarter

Redegøre for en række træarters krav til voksestedet med hensyn til klima, dræningsforhold, vand- og næringsstofforsyning

Redegøre for træplantningers funktioner i byen og det åbne land og karakterisere beplantningselementer

Kompetencer:

Analysere et givent areal med fokus på udgangsmaterialets geologiske oprindelse, geomorfologi og landskabshistorie

Vurdere forskellige typer kortlægning og jordbundsanalyser i forhold til deres relevans for anlæg i byer og landskab.

Vælge beplantningselementer udfra formål og krav til pleje.

Vurdere og diskutere hvorledes biotiske og abiotiske forhold påvirker plantes vækstmuligheder på et konkret plantningssted med et veldefineret plantningsformål.

Argumentere for valg af træart og plantemateriale  til specifikke beplantningsformål i byer eller bynære skovrejsningsområder

Rapportskrivning, herunder akademiske standarder for korrekt citation og litteraturhåndtering

 

Der veksles mellem forelæsninger og øvelser i kurset. Øvelserne består af praktiske øvelser i felten, artskenskab, teoretiske øvelser i klasselokalet og ekskursioner.

Håndtegning indgår som læringsmetode med krav om tegning af både træer i landskabet, detaljer af planter, og tegning af landskabet til belysning af landskabsdannelse og udvikling af jordprofiler.

Til teoretiske øvelser anvendes digitale redskaber til analyse og tegning af kortmateriale.

Til artskendskab benyttes plantemateriale, som undersøges i fællesskab i øvelserne, men også den store botaniske samling af levende træer og hække på Campus (inkl. KVL haven) som de studerende undersøger som selvstudium.

Der benyttes en kombination lærebøger, kort, noter, artikler og webbaseret materiale.

 

Udgifter ifm. ekskursioner, som udgår en vigtig del af kurset.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende mundtlig feedback på øvelser. I forbindelse med kursusopgaven benyttes peer feedback og gruppe feedback fra underviserne i forbindelse med fremlæggelse af rapporten.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig stedprøve efter blok 2.
Krav til indstilling til eksamen

Under kurset udarbejdes i grupper en øvelsesrapport om jordbundsanalyser og træartsvalg afhængig af lokaliteter og plantningsformål. Rapporten baseres på viden opnået i kurset, herunder data indsamlet under kursets ekskursioner. Rapporten afleveres og fremlægges i grupper. Afleveret rapport og aktiv deltagelse i gruppe fremlæggelsen er en forudsætning for at kunne gå til eksamen 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Man kan gå til re-eksamen, hvis øvelsesrapport og fremlæggelse er godkendt. Rapporten skal være godkendt senest 3 uger før reeksamen.
 

Kriterier for bedømmelse

Baseret på målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 68
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Øvelser
 • 86
 • Ekskursioner
 • 48
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB13001U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
70
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Erik Dahl Kjær   (3-68676e436c6a71316e7831676e)
 • Jesper Riis Christiansen   (3-6d7566436c6a71316e7831676e)
Underviser

En række forskellige undervisere bidrager til de forskellige emner i løbet af kurset

Gemt den 19-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students