Miljø- og planlovgivning - natur og by

Kursusindhold

Kurset retter sig bredt mod studerende på Science mv., der har interesse for by-, natur- og miljøforvaltning samt planlægning, herunder hvordan lovgivningen kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Kurset er særligt relevant for studerende med interesse for byplanlægning og -udvikling, herunder studerende i landskabsarkitektur, geografi mv..

Kurset vil ud over en introduktion til grundlæggende juridisk metode omfatte love og regler vedrørende arealanvendelse og beskyttelse/benyttelse af miljøet i bred forstand - herunder natur, skove, landskab, kulturmiljø - med et særligt fokus på bymiljø samt planlægning i øvrigt. Kurset består af en fælles del med Miljø- og planlovgivning - natur og vand, og en specialiseringsdel med særligt fokus på regulering vedrørende byudvikling, byomdannelse, bebyggelse, beplantning, hegn og andre ejendomsrelaterede forhold.

Der vil bl.a. blive arbejdet med, hvilke regler der gælder for nye anlæg/projekter, herunder kommune- og lokalplanlægning, tilladelseskrav, miljøvurdering (VVM og SMV) og habitatvurderinger (Natura 2000 og bilag IV-arter). Desuden inddrages servitutter samt regulering af hegn, træer mv. Endelig vil tilsyn med og håndhævelse af lovgivningen blive inddraget.

Af relevant lovgivning kan nævnes planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, byggeloven, hegnsloven samt anden relevant lovgivning. Relevant EU-lovgivning vil kort blive berørt, herunder EU's habitatdirektiv.

Engelsk titel

Environmental & Planning Law - Nature & Urban Areas

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Kursets overordnede formål er at gøre de studerende i stand til at identificere og bedømme miljøretlige problemstillinger. Indsigt i miljø- og planlovgivningen samt i grundlæggende juridisk metode og begrebsanvendelse vil give de studerende et godt grundlag for efterfølgende at kunne varetage arbejdsopgaver, f.eks. som offentligt ansat, konsulent eller erhvervsudøver.

Efter endt kursus forventes det, at den studerende kan:

Viden:
- udvise overblik over miljø- og planlovgivningen, med særligt fokus på reguleringen vedrørende natur og byområder
- redegøre for grundelementer inden for miljø- og planlovgivningen
- udvise overblik over myndighedsstruktur samt klagemuligheder inden for miljø- og planlovgivningen
- redegøre for grundtræk vedrørende juridisk metode, retskilder og grundlæggende retsprincipper

Færdigheder:
- identificere miljøretlige problemstillinger
- anvende juridisk metode til løsning af miljøretlige problemstillinger
- redegøre for relevante klagemuligheder
- bedømme betydningen af afgørelser fra de overordnede administrative myndigheder og domstolene

Kompetencer:
- diskutere og samarbejde om løsning af miljøretlige problemstillinger
- perspektivere og anvende juraen i forhold til forskellige områder af studie- og erhvervsmæssig relevans
- opnå forøgede forudsætninger for at følge andre kurser med juridisk indhold på SCIENCE eller andre fakulteter.

Kurset baseres på introducerende forelæsninger, forskellige aktiviteter og gruppearbejde om opgaver og konkrete cases opgaver med fokus på identificering, håndtering og løsning af konkrete miljøretlige problemstillinger.

Kursusmaterialet består både af sager fra det praktiske liv, cases og opgaver, lovgivning og litteratur. Litteraturen udgøres af undervisningsnoter, udvalgte bogkapitler mv. Der vil være nærmere oplysninger om materialet ved kursusstart.

Kurset kan ikke tages, hvis man har haft Miljø- og planlovgivning - natur og vand, NIFB14009U

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback i undervisningen sker bl.a. i forbindelse med gruppearbejde vedrørende cases samt dialog og aktiv deltagelse i undervisningen, quizzes mv. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen kan tage udgangspunkt i en eller flere konkrete miljøretlige problemstillinger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, som vil vare 25 minutter. Der er forberedelsestid hvor alle hjælpemidler er tilladt. Reeksamen er som ved ordinær, hvis der er flere end 10.

Kriterier for bedømmelse

Ved den skriftlige eksamen vil der navnlig med udgangspunkt i en eller flere konkrete miljøretlige problemstillinger særligt blive lagt vægt på den studerendes overblik over miljø- og planlovgivningen, evnen til at identificere og analysere en miljøretlig problemstilling og til at anvende retskilder, juridisk metode og argumentation til løsning af opgaven, se i øvrigt målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 34
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFK15001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Helle Tegner Anker   (3-6c7865446d6a7673326f7932686f)
 • Lasse Baaner   (2-6f65436c697572316e7831676e)
Gemt den 15-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students