Råvarekvalitet

Kursusindhold

Kurset omhandler råvarerne kød, mælk og vegetabilier (som korn, frugt, grøntsager og råvarer til vegetabilske olier). I kurset undervises der i råvarernes opbygning, kemiske sammensætning, ernæringsmæssige betydning og fysiske egenskaber. Desuden gennemgås principper for vurdering af bæredygtighed i forbindelse med udvalgte råvarer.

Der lægges vægt på den kemiske sammensætning og struktur, samt egenskaberne af de enkelte bestanddele, således at der opnås en baggrund for at vurdere hvorledes disse påvirkes ved forskellige behandlinger.
I kurset får de studerende indsigt i, hvordan råvarernes kvalitet kan variere afhængig af genetisk oprindelse (race/sorter) og produktionsforhold (f.eks. fodring, slagtning, malkning, dyrkningsbetingelser, høst) og opbevaring, samt hvilke forskellige krav en råvare skal opfylde afhængigt af, hvad den skal anvendes til. Der gives kendskab til, hvordan kvaliteten af udvalgte råvarer kan måles og vurderes gennem brug af vigtige analysemetoder i de praktiske øvelser. 

Engelsk titel

Quality of Raw Food Materials

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
DTU diplomingeniør i fødevaresikkerhed og -kvalitet

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give de studerende kendskab til kvaliteten af de enkelte råvarer og deres anvendelsesmuligheder. Dette omfatter viden om hvilke faktorer, der har indflydelse på kvaliteten af de enkelte råvarer, og hvilke kvalitetskrav, der stilles til de enkelte råvarer både til brug for fersk konsum og til videre forarbejdning afhængig af hvilken fødevare råvaren skal udnyttes til.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive den anatomiske opbygning, struktur og kemiske sammensætning af de forskellige råvarer
 • Redegøre for de kemiske og biokemiske ændringer, som sker i råvarerne
 • Udvise overblik over råvarernes ernæringsmæssige betydning
 • Definere målemetoder til bestemmelse af kvaliteten af de væsentligste råvarer
 • Kendskab til principper for bæredygtig produktion
 • Udtrykke indgående viden om hvilke kvalitetskrav, der stilles til de væsentligste råvarer


Færdigheder

 • Forklare sammenhængen mellem råvarens kvalitet, genetisk oprindelse, produktionsforhold, behandling og opbevaring 
 • Anvende praktiske analysemetoder til bestemmelse af råvarens kvalitet
 • Forklare principperne bag de anvendte analysemetoder og reflektere over analysernes styrker og svagheder


Kompetencer

 • At vejlede og rådgive fødevareindustrien om kvalitet, anvendelse og opbevaring af råvarer
 • At beskrive hvordan en given råvare skal kvalitetsvurderes afhængigt af anvendelsen
 • At kende sammenhængen mellem den kvalitet, der kan ses, smages og måles, og de påvirkninger, som produktet har været udsat for
 • At kunne forholde sig kritisk til beregninger og mål for bæredygtighed i produktionen af de forskellige råvarer

Undervisningsformen består af forelæsninger med tilhørende opgaver/cases og praktiske laboratorieøvelser. Der skal udarbejdes en gruppepræsentation for hver øvelse.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kompetencer indenfor områderne biokemi og kemi anbefales.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve består af nogle overordnede spørgsmål i essay format kombineret med en række kortere spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af alle laboratorieøvelser og øvelsespræsentationer.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Alle laboratorieøvelser skal være godkendt senest 2 uger før reeksamen.
Reeksamen er 4 timers skriftlig eksamen som beskrevet under den ordinære eksamen. Ved 10 eller færre studerende tilmeldt ændres reeksamen til en mundtlig prøve (alle hjælpemidler, 20 minutters forberedelse af trukket spørgsmål, 20 minutters eksamination).

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 119
 • Øvelser
 • 24
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB14014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Enkelte øvelser kan ligge uden for ugestruktur.
Den endelige plan for øvelsestimerne afhænger af deltagerantal og offentliggøres inden kursusstart på Absalon.
Kapacitet
120
Der kan være færre pladser, hvis du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mikael Agerlin Petersen   (3-756978486e77776c36737d366c73)
 • Rene Lametsch   (3-7a7469486e77776c36737d366c73)
Gemt den 14-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students