Udvikling af cloud-baserede sundheds-apps

Kursusindhold

Faget giver introduktion til udvikling af apps med server- og cloudbaseret lagring af data. Emnerne præsenteres med vægt på forståelse af principperne i de datalogiske teknikker, der typisk benyttes til realisering af app- og cloudbaserede it-løsninger.

Opgaverne i kurset knyttes til design og udvikling af apps inden for det telemedicinske anvendelsesområde. De studerende får hands-on erfaringer med programmering, opsætning af klient-server løsninger, og brug af software development kits til denne type it-løsninger.

 

Engelsk titel

Development of Cloud-Based Health Apps

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig:

Viden om

 • muligheder og problemstillinger i forbindelse med lagring af data i skyen, herunder juridiske aspekter og sikkerhedsaspekter, f.eks. ved lagring af persondata i skyen

 • hvordan Apps kan understøtte FN's verdensmål 16 om bæredygtig udvikling med henblik på at give adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

 • asynkron programmering

 • design af brugergrænseflader i apps

 • pålidelig og sikker netværkskommunikation mellem app og cloud.

 

Færdigheder i

 • at opsætte og anvende et udviklingsmiljø til apps

 • enkel objektorienteret programmering

 • enkel asynkron programmering

 • at designe enkle brugergrænseflader til en app

 • at konstruere og udnytte en database, der er lagret i skyen.

 

Kompetencer

 • Indgå i et team, der udvikler apps med lagring af data i skyen

 • Selv designe og konstruere mindre apps

Forelæsninger, e-læring og projektarbejde

Materialet til dette fagområde er i konstant forandring. Materialet til dette fag vil hovedsagelig bestå af online artikler, teknisk dokumentation og de materialer som underviserne producerer.

 

Se Absalon for kursuslitteratur.

Bestået NDAB19000U Systemudvikling, NDAB11006U Sundheds-it: Systemudvikling og Databaser eller tilsvarende
Det er vigtigt at kunne forholde sig til omfattende, teknisk krævende og engelsksproget dokumentation.
Vidensdeling på holdet er en forudsætning for holdets succes. Det er derfor vigtigt, at du har erfaring med at indgå i teams og deling af teknisk viden

Programmeringssproget har tidligere været Java, platformen Android og faciliteter i Amazons cloud har været anvendt. Dette kan ændres, da der løbende sker udvikling på området.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 minutter uden forberedelsestid
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen, 20 minutter inkl. votering. Den mundtlige eksamen består af den studerende giver en præsentation (8 min), der sætter pensum i relation til den udviklede app beskrevet i de tre gruppeafleveringer. Efterfølgende vil der blive stillet
uddybende spørgsmål, hvor den studerende selv skal kunne reflektere over de anvendte teknologier og metode, herunder forslag til forbedringer.

For at gå til den mundtlige prøve skal de tre gruppeafleveringer være afleveret.

De tre gruppeafleveringer består af en skriftlig del (maks. 3 normalsider dvs. 2400 anslag inkl. mellemrum) og kode/​diagrammer/​dokumentation i bilag med individuelle bidrag noteret samt en videopræsentation i løbet af kurset.

Det er tilladt at benytte AI-værktøjer, men den studerende skal til eksamen selv kunne forklare og forsvare indholdet af den afleverede kode og dokumentation, samt sætte i relation til pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Værktøjer, der er baseret på AI, herunder generativ AI/LLM, må benyttes som hjælpemiddel. Det skal af beskrivelsen af metode fremgå, hvordan disse er brugt. Det er den studerendes ansvar at sikre besvarelsens nøjagtighed, integritet og originalitet inklusiv at sikre, at besvarelsen ikke er faktuelt ukorrekt, plagieret eller indeholder materiale med copyright.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. 

Gruppeafleveringerne eller en ny samlet aflevering skal afleveres senest 3 uger før den mundtlige eksamen.

Hvis ingen gruppeafleveringer mangler, afleveres en ny samlet aflevering. Hvis der ikke er afleveret gruppeafleveringer, så skal den studerende lave en rapport af et omfang på min. 20, maks. 25 normalsider baseret på de centrale temaer i gruppeafleveringerne.

Hvis en eller flere gruppeafleveringer mangler, skal den studerende udarbejde en samlet aflevering svarende til den samlede aflevering ved den ordinære eksamen. Den skal indeholde redegørelser for de centrale temaer, der dækker emnerne i de manglende gruppeafleveringer. For hver manglende gruppeaflevering, skal den individuelle redegørelse for temaet være 5-10 normalsider.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 111
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 35
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB16014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Troels Hildebrandt   (5-78797c74755074793e7b853e747b)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students