Klimatilpasning og grøn teknologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et konkret område skal den studerende udarbejde et multifunktionelt klimatilpasningsforslag for et regnopland, der løser klimatilpasningsproblematikker og tilfører området merværdi.

For at kunne udarbejde forslaget, og for at give den studerende en bred og stærk faglig viden indenfor klimatilpasningsområdet, indeholder kurset følgende emner:

 • Klimaudfordringer i by og på land
 • En by i vandbalance
 • Grønne teknologiers effekt og funktion
 • Synergier i grøn klimatilpasning herunder økosystemtjenester
 • Analyser, herunder vand- og terrænanalyser på oplandsniveau
 • Tekniske opbygninger, koblede anlæg og dimensionering
 • Planters vækstbetingelser i klimatilpasningsanlæg
 • Plantevalg til forskellige typer klimatilpasningsløsninger med hensyntagen til sted, fugtighedsforhold, teknisk funktion og drift
 • Projektgranskning og – forståelse af klimatilpasningsanlæg
 • Design og planlægning
 • Drift af LAR
 • Havvandsstigning og beredskab
 • Lovgivning
Engelsk titel

Climate Change Adaptation and Green Technologies

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet er, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for klimatilpasningsområdet med fokus på grønne teknologier, således at den studerende kan diskutere, planlægge, tilrettelægge og kvalitetssikre løsninger på det faglige niveau, som professionen tilsigter.


Formålet indebærer, at den studerende:

Viden:

 • Har en bred, grundlæggende viden om klimatilpasning
 • Har indsigt i hvilke klimatilpasnings faktorer, der anvendes til at lave multifunktionelle klimatilpasningsanlæg
 • Har kendskab til vækstbetingelser og beplantningens rolle og effekt i klimatilpasning
 • Kan udvælge planter der egner sig til forskellige typer at klimatilpasningsløsninger
 • Har kendskab til relevant lovgivning på området.

 

Færdigheder:

 • Kan anvende analyser, herunder vand- og terrænanalyser til at udarbejde klimatilpasningsløsninger
 • Kan dimensionere enkle og større klimatilpasningsprojekter samt beregne vandmængder, vandstrømninger mm.
 • Kan arbejde med elektronisk analyse og modellering af terræn og regnvandsløsninger
 • Kan vælge planter efter funktion, æstetik og vækstforhold.
 • Kan indgå i faglige samarbejder om klimatilpasning i anlægs- og driftssammenhænge.

 

Kompetencer:

 • Kan udarbejde multifunktionelle klimatilpasningsprojekter som både løser vandproblematikker og tilfører merværdi til området
 • Kan reflektere over begrænsninger og muligheder i forhold til at opnå synergier i grøn klimatilpasning
 • Kan formidle analyse, idé og løsning på et reflekterende niveau
 • Kan vurdere og kvalitetssikre regnvandshåndteringsløsninger
 • Indgå i faglig dialog med andre fagområder om klimatilpasning.

Forelæsninger, øvelser, workshops, peerkritik, ekskursioner og projektopgaver

Skal kunne anvende GIS og AutoCAD.

Eksempelvis svarende til at have bestået følgende fag:
Planter og plantevækst i byen, Klimatilpasning, teknik og projektering eller tilsvarende kurser

Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 20
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig opgave
Krav til indstilling til eksamen
 • Aflevering og godkendelse af faglig artikel
 • Aktiv deltagelse i peerfeedback forløb
 • Godkendelse af udkast til eksamensopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Øvelser
 • 40
 • Ekskursioner
 • 50
 • Projektarbejde
 • 175
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10111U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B og C
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Fryd   (2-7d744e77757c3c79833c7279)
Underviser

Ole Fryd
Leila Tolderlund

Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students