Vildtpleje og Vildtforvaltning

Kursusindhold

Kurset behandler en række emner i relation jagt- og vildtforvaltning:

1. Forvaltning nationalt/ internationalt:
Lov om jagt og vildtforvaltning, naturbeskyttelsesloven, planlov, skovlov, regler for tilskud til land- og skovbrug, natura 2000, konventioner.

2. Vildtvenlig skovdrift:
Terrænanalyse i skov, Hjortevildtets forvaltning på bedriftsniveau, skoven som levested for vildt med, fokus på hjortevildt.

3. Vildtvenlig markdrift: 
Terrænanalyse i det åbne land, Marken som levested, vildtvenlig markdrift, vildtplejetiltag i dyrkningsfladen, beplantning og hegn i det åbne land, søer og vådområder for vildtet. Fokus på agerhøne, fasan og hare.

4. Forvaltning af fiskeinteresser på bedriftsniveau:
Laksefisk som indikator for vandmiljø, forvaltning af laksefisk, lystfiskeri som driftsgren, perspektiver til fremtidig udnyttelse af fiskeinteresser.

6. Planer:
Terrænplejeplaner herunder biotopplaner, afkodning af ejerens ønsker til vildtforvaltning, udførsel af planer i praksis.

7. Natursyn, etik og moral: 
Anvendelse af natursyn i forståelse af konflikter på naturforvaltningsområdet. Diskussion af etik og moral i forhold til jagt.

Engelsk titel

Wildlife Management

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Målene med kurset er at den færdiguddannede kursist er i stand til at varetage drifts- og konsulentopgaver inden for vildtforvaltning på bedriftsniveau samt kunne udarbejde salgbare terrænplejeplaner.

Viden:
- Grundlæggende kendskab til de almindelige vildtarters biologi og krav til levested
- Grundlæggende kendskab til relevant lovgivning.
- Grundlæggende viden om udfordringerne i vildtforvaltning nationalt og internationalt
- Grundlæggende kendskab til vildtplejetiltag på bedriftsniveau.
- Kendskab til laksefisks biologi og krav til levested
- Forståelse på international vildtforvaltnings indflydelse på national lovgivning.

Færdigheder:
- Kunne udfører simple analyserer et terræns vildtmæssige potentiale
- Kunne udarbejde en målsætning for en ejendom og på baggrund af denne udarbejde en terrænplejeplan. –Kunne redegørre for lovgivning, udpegninger, tilskudsmuligheder i forhold til konkrete plejetiltag.

Kompetencer:
- Kunne sætte jagtens værdi i forhold til bedriftsøkonomien og den øvrige samfundsøkonomi
- Diskuterer etik og moral i forhold til jagt
- Kunne forholde sig til forskellige natursyn og anvende dem i analyse af konflikter inden for forvaltning af jagt og fiskeri
- Forståelse for lodsejernes praktiske virkelighed
- Kunne forholde sig til sine egne kompetencer i forhold til udarbejdelsen af et salgbart produkt 
- Vide hvor og hvordan man supplerer sin viden omkring konkrete vildtplejetiltag for en given art.

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser i felten og ekskursioner hos lodsejere.

Det forventes, at den studerende har læst en del af pensum inden kursets start. Omfang og nærmere beskrivelse formidles direkte til kursusdeltagerne efter tilmelding. Efter kursets undervisningsdel udarbejdes en terrænplejeplan som et gruppeprojekt. Efterfølgende udarbejdes et individuelt efterskrift med refleksioner omkring planens kvalitet og salgbarhed. Projektet afleveres i Digital Eksamen i uge 35

Det forudsættes en teoretisk viden svarende til jagttegnets skriftlige del: Lærebogen 'vildt og jagt i Danmark'.

Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.

Undervisningen foregår som sommerkursus (internat) i uge 32-34 med udgangspunkt på Skovskolen Djursland. Der tilbydes kost og logi på Skovskolen Djursland eller i omegnen.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuelt efterskrift på baggrund af gruppeprojektet afleveres i uge 35.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt gruppeprojekt

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Ekskursioner
 • 12
 • Projektarbejde
 • 54
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10083U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Sommer
Skemagruppe
Sommerkursus i uge 32-34

+ efterfølgende projektperiode i uge 35.
Kapacitet
maks 30
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Frost   (3-7d75814f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 05-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students