Dyrs livsformer og funktion

Kursusindhold

Kurset introducerer følgende emner:

• Livsformer hos dyregrupper, der i bred forstand anvendes af mennesker (produktionsdyr, kæledyr, hobbydyr, forsøgsdyr, zoo-dyr), deres naturligt forekommende slægtninge samt dyregrupper, som lever sammen med disse.

• Geografisk og kulturel variation i menneskets udnyttelse af vilde, semi-domisticerede og domesticerede dyr.

• Sammenligning af udvalgte dyregruppers livsformer og funktion, samt præsentation af disse dyregruppers livsstragier og økologiske betydning.

• Bevarelse af dyrearter, herunder dyr i fangenskab.

• Relationer mellem individer, populationer, øvrige omgivelser inklusiv mennesker.

• Økologiske principper af relevans for vilde og domesticerede populationer af dyr.

• Eksempler på hvordan viden om dyr kan bringes i anvendelse, f.eks. udvikling af nye produkter.

Kurset tager udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til dyrenes systematik og taksonomi, placeringen af de dyregrupper, der anvendes af mennesker i bred forstand i dette system samt disse gruppers overordnede karakteristika (som bl.a. kan opnås i kurset 'Dyr, Mennesker og Samfund’). De studerende vil blive introduceret til livsformer hos dyregrupper, som har betydning for mennesker. Dyrenes basale tilpasninger og livscyklus vil blive gennemgået hos det individuelle dyr fra organ- til individniveau og diskuteret i relation til dyrenes livsform. Foruden at fokusere på forskelle og ligheder mellem hvirveldyrene samt udvalgte invertebrater vil dyrenes indbyrdes forhold blive fremhævet i forhold til livs- og ernæringsform, inklusiv principperne for symbiose. Begreber som livsstrategier, tilpasning, konkurrence, prædation og herbivori vil også blive introduceret og diskuteret.

Viden om dyrs livsformer, individers opbygning og funktion og dyrenes interaktion med hinanden og deres øvrige omgivelser vil blive formidlet gennem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser. De studerende vil sammenholde forskellige dyregruppers opbygning og livsprocesser med livsform og økologiske betydning samt blive introduceret til metoder til at arbejde med innovation ved at sætte viden om dyr i spil til udvikling af nye produkter.

Engelsk titel

Animal Life and Function

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Målbeskrivelse

Kurset giver viden om dyrs forskelligartede livsformer og opbygning som tilpasninger til levevis samt om bredden i dyrs funktion og giver eksempler på, hvordan mennesker kan anvende viden om dyr som basis for videre detaljerede studier. Efter at have afsluttet kurset, vil de studerende have tilegnet sig følgende:

Viden:

• At kunne demonstrere viden om livsformer og tilpasninger hos udvalgte dyregrupper, som i bred forstand anvendes af mennesker.

• At kunne demonstrere grundlæggende viden om dyrs opbygning og funktion fra udvalgte invertebrater til vertebrater.

• At kunne demonstrere grundlæggende viden om de økologiske principper, der har betydning for dyr, både i vilde populationer såvel som for dyr, som anvendes af mennesker.

Færdigheder:

• At kunne forklare de grundlæggende livsfunktioner hos dyr på organ- og individniveau, hvordan disse afspejler tilpasninger til en særlig livsform samt hvordan individer og populationer af dyr interagerer med hinanden og deres øvrige omgivelser.

• Gennemføre øvelser med invertebrater og vertebrater i laboratoriet, arbejde med laboratorieudstyr (f.eks. analyseinstrumenter og mikroskoper) og håndtere dette efter gældende sikkerhedsbestemmelser.

Kompetencer:

• At kunne identificere udvalgte dyregrupper og forklare deres tilpasninger til bestemte livsformer og funktioner.

• At kunne forstå og redegøre for forskelle og ligheder i udvalgte organsystemer hos forskellige dyregrupper, betydningen heraf for dyrets funktion gennem dets livscyklus samt dyrets betydning for mennesker.

• At kunne forstå og redegøre for relationer mellem individer og populationer af dyr, herunder konkurrence, prædation og parasitisme.

• At have tilegnet sig viden som forudsættes i videregående kurser.

Kurset består af forelæsninger samt teoretiske og praktiske øvelser, ofte i grupper. Kurset indledes med gennemgang af de overordnede mål. Specifikke eksempler på anvendelse af viden om dyr gives af eksterne gæsteforelæsere og redskaber til at arbejde med innovation ved udvikling af produkter inspireret af dyrs livsformer afprøves som workshop. Undervisningen vil blive suppleret med gruppearbejde omkring videnskabelige artikler, som fremlægges i plenum. I de praktiske øvelser vil de studerende blive præsenteret for et udvalg af invertebrater, inklusiv parasitter, for at illustrere dyrenes forskelligartede tilpasninger i opbygning og funktion. Relation mellem livsform og funktion samt livsstrategier vil blive diskuteret undervejs. Øvelserne gennemføres for at underbygge den teoretiske viden om dyrenes livsform og funktion.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Grundlæggende viden om det zoologisk systematiske system samt hvirveldyrs form og funktion.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Ved færre end ti tilmeldte til reeksamen ændres eksamensformen til mundtlig eksamen, 25 min, 30 min forberedelse m. hjælpemidler (som ved ordinær eksamen).

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse sker i henhold til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LHUB10146U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning – medmindre du tilmelder dig i eftertilmeldingsperioden (BA og KA) eller som merit- eller enkeltfagsstuderende.
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Nicolai Vitt Meyling   (3-727a714474706972326f7932686f)
  Hovedansvarlig
 • Christian Kapel   (3-676c6f4474706972326f7932686f)
Underviser

Per Moestrup Jensen
Brian Lund Fredensborg
Annette Bruun Jensen

Gemt den 21-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students